HDP v roce 2018 vzrostl o 3,0 %

Podle zpřesněného odhadu vzrostl hrubý domácí produkt ve 4. čtvrtletí 2018 mezičtvrtletně o 0,9 % a meziročně o 2,8 %. Růst HDP za celý rok 2018 činil 3,0 %.
 
Výkonnost české ekonomiky na konci roku 2018 rostla vyšším tempem než v předchozích čtvrtletích. Hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy a sezónnost[1] byl ve 4. čtvrtletí o 0,9 % vyšší než v předchozím čtvrtletí a v porovnání se stejným čtvrtletím roku 2017 vzrostl o 2,8 %.
Hrubá přidaná hodnota (HPH) vzrostla ve 4. čtvrtletí mezičtvrtletně o 1,1 % a meziročně o 3,0 %. K meziročnímu růstu HPH nejvíce přispěl zpracovatelský průmysl (0,7 p. b.), především díky výrobě motorových vozidel a výrobě elektrických a optických přístrojů. Shodný příspěvek zaznamenala rovněž skupina odvětví obchodu, dopravy, skladování, ubytování a stravování. Výkonnost zpracovatelského průmyslu vzrostla mezičtvrtletně o 1,6 % a meziročně o 2,6 %. Dále se dařilo stavebnictví, kde HPH vzrostla mezičtvrtletně o 0,8 %, meziročně o 7,9 % a odvětví informačních a komunikačních technologií (mezičtvrtletní růst o 2,8 %; 7,1 % meziročně).
Na straně poptávky byl růst ekonomiky ve 4. čtvrtletí tažen jak domácí, tak zahraniční poptávkou. Na meziročním růstu HDP (2,8 %) se významně podílely investiční výdaje (2,0 p. b.[2]) a výdaje vládních institucí (0,9 p. b.). Oproti předchozím čtvrtletím byl na konci roku zaznamenán vyšší příspěvek zahraniční poptávky (0,9 p. b.).
Spotřební výdaje domácností na zboží a služby mezičtvrtletně rostly o 0,2 % a meziročně se zvýšily o 2,2 %. Tvorba fixního kapitálu ve 4. čtvrtletí mezičtvrtletně sice poklesla o 0,2 %, ale v meziročním srovnání si nadále udržela vysoký růst 10,1 %. Investiční výdaje směřovaly zejména na stavební investice a do strojního vybavení.
Saldo zboží a služeb dosáhlo v běžných cenách hodnoty 87,7 mld. Kč. Vývoz vzrostl mezičtvrtletně reálně o 2,6 % (meziročně o 5,0 %), dovoz o 1,4 % (meziročně o 5,7 %). Růst vývozu byl tažen zejména obchodem s elektronikou a dopravními prostředky. Na růstu dovozu se významně podílely subdodávky pro elektronické a optické přístroje a stroje a zařízení.
Z hlediska cenového vývoje ve 4. čtvrtletí dosáhl meziroční celkový deflátor HDP 2,3 %.
Objem mzdových nákladů[3] ve 4. čtvrtletí vzrostl meziročně o 8,2 %.
Celková zaměstnanost[4] vzrostla v porovnání s předchozím čtvrtletím o 0,4 % a meziročně byla vyšší o 1,5 %.
Tvorba a užití HDP v roce 2018
HDP za rok 2018 byl o 3,0 % vyšší než v roce 2017. Hlavním faktorem celoročního růstu byla domácí poptávka, zejména investiční aktivita. Tvorba hrubého fixního kapitálu přispěla 1,9 p. b., spotřeba domácností 1,0 p. b. a výdaje vládních institucí 0,7 p. b. Zahraniční poptávka přispěla 0,4 p.b.
HPH se v roce 2018 zvýšila v porovnání s předchozím rokem o 3,1 %. Ekonomický růst se projevoval téměř ve všech odvětvích národního hospodářství. Zpracovatelský průmysl přispěl k růstu HPH 0,9 p. b., skupina odvětví obchodu, dopravy, skladování, ubytování a stravování 0,8 p. b. a odvětví informačních a komunikačních činností 0,4 p. b. HPH ve zpracovatelském průmyslu vzrostla o 3,4 %. Výrazně se dařilo stavebnictví, které zaznamenalo nejvyšší růst za posledních 14 let (6,7 %), dále pak odvětvím informačních a komunikačních činností (6,7 %) a peněžnictví a pojišťovnictví (6,7 %).
Výdaje na konečnou spotřebu domácností vzrostly za celý rok 2018 meziročně o 3,1 %. Tvorba hrubého fixního kapitálu byla o 10,1 % vyšší než v roce 2017. Zvýšené investice směřovaly do budov a staveb, strojního vybavení i dopravních prostředků. Saldo zahraničního obchodu kleslo v běžných cenách meziročně o 49,8 mld. Kč na 331,9 mld. Kč, přičemž vývoz vzrostl reálně o 4,5 % a dovoz o 6,0 %.
Cenová hladina měřená deflátorem HDP se zvýšila meziročně o 2,3 %.
Objem mzdových nákladů v běžných cenách vzrostl meziročně o 9,5 %.
Celková zaměstnanost vzrostla ve srovnání s předchozím rokem o 1,6 % na 5 430 tisíc osob. Celkem bylo odpracováno o 2,0 % hodin více než v roce 2017.
[1] Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny uváděné údaje očištěny o změny cen, sezónní vlivy a nestejný počet pracovních dnů.
[2] Příspěvky k růstu HDP po vyloučení dovozu pro konečné užití, pokud není uvedeno jinak.
[3] V běžných cenách, neočištěno o sezónní vlivy.
[4] V pojetí národních účtů.
(1.3.2019)