Heřmanická halda má minimální dopad na zdraví obyvatel v okolí

Státní podnik DIAMO nechal zpracovat odborné hodnocení zdravotních rizik z provozu odvalu Heřmanice pro obyvatele v okolí. Výsledky potvrdily, stejně jako pravidelný monitoring škodlivin a mimořádné měření kvality ovzduší, že halda a sanační práce nijak významně nezhoršují ovzduší ani zdravotní rizika v Ostravě.
Vedení odštěpného závodu ODRA státního podniku DIAMO znovu prověřilo autorizovaným odborníkem dohady a spekulace o vlivu heřmanické haldy a její sanace na životní prostředí a zdraví lidí. Hodnocení zdravotních rizik odvalu Heřmanice potvrdilo, že sanační činnosti na tak velkém odvalu nelze provádět zcela bezemisně, ale samy neohrožují zdraví obyvatel.
„Na lokalitě probíhá pravidelný monitoring škodlivin, který stabilně nevykazuje žádné nebezpečí pro obyvatele, ani srpnové mimořádné měření kvality ovzduší v blízkém obydleném místě a přímo na našem pracovišti na odvale nepotvrdilo obavy. Přesto jsme se rozhodli získat další podrobné informace a máme nyní nezávislými odborníky zpracovanou analýzu, která potvrzuje naše poznatky,“ řekl Petr Kříž, ředitel odštěpného závodu ODRA, s. p. DIAMO.
Hodnocení zdravotních rizik vypracoval Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě a vychází z aktuální „Rozptylové studie“ zpracované v listopadu 2019. Bylo zaměřené na dopad regionálně nejvíce problematických látek, kterými jsou prachové částice PM2,5 a PM10 a benzo(a)pyren.
Z výsledků vyplývá, že vlastní imisní příspěvky prachových částic PM2,5 a PM10 z provozu odvalu jsou malé, nepřekračují doporučené hodnoty WHO (Světové zdravotnické organizace) ani limity dané českou legislativou a mohou zvýšit hodnoty imisního pozadí (tj. zjednodušeně řečeno obvyklá situace v okolí) maximálně pouze o 1,3 % (PM2,5), resp. 7,9 % (PM10). V případě benzo(a)pyrenu je příspěvek nevýznamný a nezhoršuje imisní situaci.
Imisní pozadí vychází z map pětiletých průměrů ČHMÚ pro roky 2014–2018. Hodnocení zdravotních rizik bylo provedené ověřenými odbornými metodami v souladu s legislativou a vychází z horní hranice koncentračních intervalů pro příspěvky jednotlivých látek z provozu odvalu a nejvyšších hodnot pozadí v oblasti. Je zpracováno tzv. přísně konzervativně v souladu s principem předběžné opatrnosti, ve skutečnosti mohou být rizika nižší.
„Informujeme o všech výsledcích a naší činnosti na odvalu představitele města a kraje i veřejnost. Naším zájmem je pokračovat v sanaci odvalu s co nejmenším vlivem na okolí a postupně zabezpečit odval před termickými jevy, aby v budoucnu mohla být tato lokalita smysluplně využita,“ doplnil Petr Kříž.
Východní a jihovýchodní část odvalu Heřmanice už prošla rekultivací v gesci s. p. DIAMO. Cílem bylo termicky aktivní plochy odtěžit, uvolněné plochy dotvarovat inertním materiálem, překrýt zeminou a tímto způsobem celé území revitalizovat. Mimo jiné byl vytvořen „zelený val“ s významným filtračním efektem proti prachu vznikajícímu v rámci odtěžování dalších částí odvalu. Od roku 2010 tak došlo k výrazné redukci ploch zasažených termickou aktivitou, což přineslo výrazné snížení objemů exhalací škodlivých plynů. (19.12.2019)