Hlavní zásady hygieny tělesné a duševní

To nejméně, co každý věděti má a konati musí, aby byl zdráv.
Jádro životní moudrosti.
Buďme střídmí v jídle a pití. Žijte prostě a jednoduše. Tím získáte na zdraví i ušetříte. Dejte dostatek výživy matkám a dětem.
Varejte se přísně lihovin, které ničí tělo i ducha. Zejména chraňte mládež, aby nepila ani kapky piva nebo vína. Buďte střízlivi, abyste měli bystrou hlavu a silné nervy.
Jezte méně masa a více příkrmů, více moučných jídel, zeleniny a ovoce.
Nejlepším nápojem je čistá voda. Mléko je velice výživné. Kávu, čaj a kakao s mlékem doporučujeme.
Čistota je půl zdraví. Čistota těla, šatu, bytu, postele, jídla, nápojů. Čistá má býti i mysl a duše. Čistá musí býti i láska.
Kouření je nezdravý zlozvyk. Mládeži třeba kouření přísně zakázati. Chraňte se kouře a prachu.
Neplivejte na zem, při kašli podržte šátek před ústy.
Spánek a odpočinek průměrně 8 hodin denně je požadavek přírody. Kdo se pořádně nevyspí, vyčerpá brzy síly.
Šetřte zdraví a sil, varujte se nočních toulek, pitek a výstředností vůbec. Příroda klade účty!
Práce je nutná. Z lenosti mnoho nemocí pochází. Práce musí býti radostná, užitečná a vždy poctivá. Každé práci čest!
Tělocvik je doplňkem práce tělesné a hlavně duševní. Rozumné a mírné sporty osvěžují. Dýchejte zhluboka.
Otužujte tělo vzduchem, sluncem a vodou. Choďte na procházky za každého počasí. Užívejte často krás přírodních. Příroda dává sílu i útěchu. Skauti, Sokolové, tělocvičné jednoty a turisti pěstují zdravý sport.
Zachovejte ve všem pořádek, přesnost, kázeň. Jednejte dle určitého plánu, důkladně, ne polovičatě. Každý se musí podrobiti určitému řádu dobrovolně (i svobodný občan).
Zachovejte klid a rozvahu. Nespěchejte, dokud jste nerozmyslili. Člověče, nezlob se! Zlost a rozčilování jen škodu přináší. Moudrý ustoupí aniž by se dal strhnouti.
Veselá mysl, dobrá nálada, optimismus, jasný názor životní jsou neocenitelné pro život a úspěch. Bav se rozumně a přej druhým, najdi ve všem jasný bod a netrap se. Pesimista a bručoun stravuje své síly. Nikdo ho rád nemá!
Buď přívětivý a laskavý za všech okolností. Dobré slovo nic nestojí, potěší každého, i chudáka. Sám tím rosteš a získáš!
Abys byl šťastný a cítil se spokojeným – nežádej mnoho ani od světa, ani od sebe.
Buď skromný v nárocích!
Silná vůle všecko zmůže, přes překážky k cíli dovede.
Proto jen odvahu, zmužilost a nebát se. Stihlo-li tě neštěstí, nezdar, nevěš hlavu, nenaříkej, ale začni znova pracovat.
Když něco umíš a máš promyšlený jasný cíl – co? a jak?, pak jdi rozhodně vpřed. Odvážnému ještě k tomu štěstí přeje.
Důvěřuj v sebe, spoléhej ve vlastní síly, nepodceňuj sebe, když tě jiní neuznávají.
Správná myšlenka a přání jde jak vůdce před činem. Řekni si energicky chci, mohu, musím – a dovedeš to, máš-li jen trochu schopností a volíš-li možnou a správnou cestu.
Zdravý člověk musí míti i charakter. Tělo bez ducha a srdce ceny nemá.
Největší síly dávají přísné mravní zásady. Největší cenu u člověka má ryzí, ušlechtilá povaha, poctivost, dobré srdce, smysl pro pravdu a spravedlnost. Kdo má v sobě trochu citu a lásky, kdo věří v boha a nesmrtelnou duši, ten nemůže nikomu ublížiti ani zvířeti, tím méně dítěti a slabým lidem.
Nemůžeš-li prováděti zákon lásky k bližnímu, toť aspoň neubližuj a nebuď hrubým, sobcem a chovej se slušně. Nekraď, nelži a uznej potřeby a práva jiných, abys měl dobré svědomí. Splň vše, co slíbíš. K ženě chovej aspoň úctu.
Poznej sebe sama, své chyby a vášně, abys je napravil. Začni zdokonalení u sebe, buď vzorem, a pak můžeš jinému vytýkati hříchy. Piješ-li sám jednu sklenici, svádíš jiné a jsi spoluvinen hrozných následných pijáctví.
Uč se a vzdělávej, pro život a hlavně pro svůj obor, abys vynikl.
Snes bolest, utrpení a neštěstí. Jsou nutné, poučují, očišťují a pudí k nové činnosti.
Životní chytrost vyžaduje, abys byl před lidmi opatrný na řeč a dbal svého zevnějšku. Nepomlouvej, nechlub se, nenaříkej, nehádej se. Svůj čas věnuj v prvé řadě svým povinnostem a své rodině, v druhé řadě teprve cizím.
Šetři, ukládej pro dobu nemoce a stáří, nehrej karty, nevyhazuj za pití a mlsky.
Pamatuj, že máš cenu jako člověk dle mravní a duševní hodnoty a že starati se o své zdraví je tvou svatou povinností a ne libovůlí.
MUDr. Jan Šimsa Hygiena denního života, Dokonalá zdravověda, díl IV. 1924
Další články na toto téma jsou pod odkazem Zdraví - Zdravověda