Iniciativa 21 spouští Petici za zdraví, svobodu v medicíně i společnosti a za respektování ústavně zaručených práv a svobod

Cílem Iniciativy 21 je spolupráce skupin s podobnými cíli a aktivizace veřejnosti paralyzované šířením jednostranných informací a strachu.
Iniciativa 21 zveřejnila v úterý 21. prosince novou Petici za zdraví, svobodu v medicíně i společnosti za respektování ústavně zaručených práv a svobod, celé znění zde: www.iniciativa21.cz. Petice adresovaná ministru zdravotnictví, vládě a Parlamentu požaduje: 1) zachování úplné dobrovolnosti očkování proti nemoci covid-19, 2) dodržování Listiny základních lidských práv a svobod a okamžité ukončení diskriminace společenských skupin i rozdělování společnosti a 3) ukončení nátlakových kampaní a vyvážené informování ve veřejnoprávních médiích. Petice kvalifikovaně odůvodňuje tyto požadavky a v petiční příloze je dál podrobněji vysvětluje.
Lékaři a další odborníci, autoři nové petice, v jejím úvodu uvádějí: „Máme-li nynější situaci zvládnout, je zcela nezbytné dodržovat principy medicíny a zastavit strašení veřejnosti, cenzuru, cílenou manipulaci, diskriminaci společenských skupin a pošlapávání základních lidských práv. V této situaci je důležité zachovat klid, vrátit zdravotní problém z rukou politiků lékařům a ochránit ústavní svobody a demokracii.“
Šíření a naplnění požadavků Petice je prvotním cílem Iniciativy 21. Jejím širším posláním je spolupráce společenských a profesních skupin s podobnými cíli a probouzení veřejnosti, která je paralyzována současnou situací – šířením strachu a nebezpečným rozdělováním společnosti.
Inicitiava 21 spustila nové webové stránky www.iniciativa21.cz. Kromě nové „Petice za zdraví“ jsou zde další zveřejněné petice a deklarace, ať už nové, jako je Deklarace sester nebo Deklarace právníků nebo starší Deklarace lékařů k nátlaku na očkování s bezmála 79 000 signatáři, z toho s 1 800 lékaři. Na stránkách je uvedeno i Občanské prohlášení vědců nebo vůbec první Petice za návrat dětí do škol. Webové stránky Iniciativy slouží k informování o stanoviscích a aktivitách spolupracujících organizací, jako rychlý rozcestník i platforma pro spolupráci.
Nová „Petice za zdraví“ reaguje spolu s dalšími aktuálními deklaracemi na stupňující se vládní tlak na očkování i na rostoucí ignorování lidských práv a svobod v situaci, kdy je zřejmé, že očkování neumožňuje zajistit kolektivní imunitu. V petici se uvádí: „Medicína patří do rukou lékařů. Nepatří na nádraží, do obchodních center a očkovacích autobusů. Není přípustné nahrazovat individuální vztah pacienta a lékaře hromadnými kampaněmi a silovými politickými intervencemi. Klíčem k řešení nemoci není povinná vakcinace, ale zavedení kvalitní přednemocniční péče, založené na osobním vztahu pacienta a praktického lékaře a na včasném podávání dostupných léků.“
Petici iniciovali a zveřejnili lékaři různých oborů. Členy petičního výboru jsou kardioložka Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Jana Gandalovičová, bioložka a imunoložka Zuzana) Krátká, advokátka Vladana Vališová, odbornice na zdravotnické právo, přední český epidemiolog profesor Jiří Beran, psycholožka KIamila Hronová, praktický lékař a pneumolog Jan Brodníček, Emil Berta, primář JIP pro pacienty s covid-19, mikrobioložka a viroložka Hana Zelená, pediatrička Jana Králová, psycholog Daniel Štach a další.
Iniciativa 21 je nepolitické hnutí, vzniklé jako volné sdružení lékařů, dalších odborníků a podporujících aktivních občanů, kteří nesouhlasí se současným přístupem k nemoci covid-19, s povinným očkováním a plošným očkováním dětí. Usiluje o respekt k lidským svobodám a právům i demokratickým principům naší země a současně o návrat k základům medicíny. Usiluje rovněž o nepodjaté a vyvážené informování médii a širokou debatu skutečných odborníků.
Iniciativa 21 bude prosazovat respekt a neútočný přístup k těm, kteří mají na řešení společenské krize způsobené nemocí covid-19 odlišné názory. Příkopy, které byly v naší společnosti vykopány, jsou hluboké. Iniciativa 21 je hodlá přemosťovat, nikoli však spolupracovat s extrémistickými politickými skupinami a osobnostmi.
MUDr. Jana Gandalovičová, kardioložka a mluvčí petice, řekla: „Právě nyní se rozhoduje o budoucnosti nás, našich dětí i celého národa. Medicínský problém je v současnosti zneužíván k prosazování politických a ekonomických cílů. Hlasy některých lékařských elit, které upozorňovaly na komplexnost problému, byly brutálně umlčeny rovnou na začátku epidemie. Bohužel zde selhala Česká lékařská komora v čele s jejím prezidentem, který nejenže nevyzval k odborné diskuzi, ale podílel se na ostrakizaci těchto lékařů, na eskalaci šíření strachu a šíření mantry očkování jako jediné spásné cesty, zatímco jsou zlehčovány nežádoucí reakce po vakcinaci, se kterými se ve své praxi setkávám.
V situaci, kdy je vynucováno očkování ještě nedotestovanou vakcínou a odmítáno poskytování péče neočkovaným pacientům, volám po návratu k dodržování hlavních etických zásad lékařské profese, tedy zásadu předběžné opatrnosti a poskytování rovné péče všem.“
MUDr. Emil Berta, Ph.D., primář JIP pro pacienty s covid -19, řekl: „Poprvé od pádu komunistického režimu se obávám o demokracii v naší zemi. Je znemožňována svobodná diskuse včetně odborné. Občané této země jsou stále větším nátlakem nuceni k rozhodnutím, která by svobodně nezvolili. To vše se děje pod záminkou) ochrany zdraví. Ale jakého zdraví, když covid -19 v časné fázi prakticky neléčíme, byť existují dostupné léky?
Stát hrubě vynucuje vakcinaci jako jedinou cestu pro všechny, zcela bez ohledu na to, pro koho je zdravotním přínosem a pro koho zbytečnou zátěží. V rozporu s platnými zásadami medicíny vystavuje vakcinaci, jejíž vedlejší účinky se teprve upřesňují, i nerizikovovou populaci.
Opakovaně dochází ze strany státu k nerespektování platných zákonů. Před očima nám vyrůstají noví majitelé jediné pravdy. Je nejvyšší čas probrat se z letargie. Nesmíme dopustit další růst bezpráví a zatěžování budoucnosti našich dětí dluhem zdravotním, materiálním i duševním.“
Mgr. Kamila Hronová, psycholožka, řekla: „V posledních měsících pozoruji ve společnosti znepokojivé trendy - ovládání a manipulaci občanů jednostranně prezentovanými fakty i nárůst frustrace, osamělosti či bezmocnosti. Jako psycholožku mě znepokojuje i to, že se z oficiálních míst dostává posvěcení patologickým mechanismům, jako je hledání obětního beránka, k němuž je vše dovoleno. Historie lidstva nám dává dostatek informací o tom, kam tato cesta vede.
Jsem ohromena tím, do jaké míry jsme si nechali vzít základní lidská práva. Právo na svobodné rozhodování o svém zdraví a rovnost všech lidí jsou denně pošlapávány. Není moudré se s tímto stavem smiřovat. Ráda bych vyzvala všechny občany této země, abychom společně vytvářeli vizi světa, který bude konečně dávat smysl!“
MUDr. Mgr. Jan Brodníček, praktický lékař, pneumolog, řekl: „K petici mne přivedl údiv obyčejného lékaře nad tím, jak najednou neplatí základní principy medicíny, ve kterých jsem byl vychován a na jejichž základě dvacet let medicínu praktikuji - ignorování přirozené imunity, nesmyslná opatření, průkazy "bezinfekčnosti", nepřiměřený nátlak vakcinovat celou společnost bez ohledu na individuální okolnosti, vymizení odborné debaty.
Další důvod pro mě byl společenský - listopad 1989 jsem prožil už v aktivním věku a moc si vážím toho, co přinesl. Tyto hodnoty bych chtěl uchovat i pro svoje děti a mám obavy, že je teď rychle ztrácíme. Odmítám se smířit s omezováním základních svobod, s rozdělováním společnosti, nálepkováním a ostrakizací odborníků zastávajících jiný než vládní názor a s diskriminací jednotlivých skupin dospělých i dětí, jakkoli definovaných.“
JUDr. Vladana Vališová, LL.M., advokátka, expertka na zdravotnické právo, řekla: „Denně se na mě obracejí lidé, kterým současná situace působí vážné problémy. Tito lidé nemusí být ani právníky ani filozofy, aby chápali, že jsou jejich dosavadní práva a svobody pod záminkou ochrany veřejného zdraví zcela zásadně omezovány a že zde dochází k bezdůvodnému, a tedy nepřípustnému rozlišování lidí očkovaných a neočkovaných. Jako advokátka cítím povinnost bojovat za to, aby ani v dobách epidemie nezůstaly práva a svobody jen pouhými deklaracemi bez reálného obsahu. Pokud nechceme rezignovat na demokracii a právní stát, je třeba vrátit se k otevřené diskusi a respektu i k menšinovému názoru. Přála bych si, aby se nám touto peticí podařilo zprostředkovat sblížení postojů a nalezení společné cesty ke svobodné a zdravé budoucnosti.“
MUDr. Hana Zelená, Ph.D., klinická mikrobioložka a viroložka, řekla: „Svědomí mi nedovolí mlčet k bezprecedentnímu pošlapávání lidských práv a demokratického právního státu, k popírání základních principů medicíny a pozvolnému nástupu hygienické diktatury. Zásadně odmítám rozdělování společnosti a šikanu neočkovaných obyvatel. Jsme svědky dehonestace a umlčování respektovaných odborníků i občanů vyjadřujících jiný názor. Ve sdělovacích prostředcích a na sociálních sítích naplno běží cenzura, jsou odstraňovány články a rozhovory vyjadřující nesouhlas s vládními opatřeními a plošnou vakcinací.
V roce 1989 jsem se jako studentka plná ideálů aktivně účastnila listopadových událostí. Podařilo se vybojovat demokracii, která se však ukazuje jako velmi křehká. Je třeba o ni bojovat neustále. Nyní mám o demokracii a svobodu obavy jako nikdy předtím.“
MGr. et MUDr. Jana Králová, praktická lékařka pro děti a dorost, řekla: „Proč tato petice? Protože se nemohu smířit s rozdělováním společnosti na očkované a neočkované. Protože jsou neočkovaní diskriminováni na podkladě opatření, která nedávají smysl, a nejsou zohledněni lidé s přirozenou imunitou po prodělání infekce. Protože nevíme, co tyto vakcíny mohou způsobit v budoucnu, navíc u generace mladých lidí a dětí. Protože není umožněna diskuse a odborníkům s odlišným názorem, není jim umožněno veřejně prezentovat jejich stanoviska.“ (22.12.2021)