Jak dosáhnout evropských recyklačních cílů? Cesty k jejich naplnění aktivně hledá i společnost Plastic Union

Ekologickým inovacím v oblasti recyklace plastových komunálních odpadů se necelé dva roky věnuje skupina společností Plastic Union. Ta v roce 2018 vstoupila do České asociace odpadového hospodářství, která sdružuje mnoho dalších recyklačních firem. Asociace je jedním z nejhlasitějších zastánců konkrétních nástrojů na podporu skutečné finální recyklace.
Skupina Plastic Union aktivně hledá způsoby, jak vytyčené cíle splnit. Řešení se nabízí celá řada. Jako první lze zmínit postupnou minimalizaci skládkování a spalování recyklovatelných odpadů, které se dají využít jako suroviny pro další výrobu. Neméně důležité je i vytvoření podmínek pro rozvoj trhu s recyklovanými materiály, jinak řečeno podpora odběratelů recyklačních materiálů a výrobků. „Poptávku považujeme za klíčový prvek pro rozvoj recyklace,“ upřesňuje statutární ředitel Radim Hofrichtr ze společnosti Plastic Union, která se tak připojuje k názoru ČAOH, že by stát měl plnit svou úlohu, která spočívá ve stimulaci v podobě podpůrných programů pro využívání výrobků s podílem recyklátů ve výrobě.
O plasty je ve společnosti Plastic Union díky unikátní technologii komplexně postaráno. Zajišťujeme si ‚full servis‘, od výkupu přes ruční dotřiďování, drcení, čištění a separaci dle typu a barvy po regranulaci a prodej regranulátu. Naše práce respektuje principy ekologické recyklace a věnujeme se také inovačnímu výzkumu,“ konstatuje Hofrichtr. Pevné odhodlání firmy maximálně využívat všechny typy plastů podporuje inovační centrum v čele se společností Antaka, která je členem skupiny. Jeho hlavním úkolem je výzkum procesu směřující k zefektivnění třídění a k možnostem ještě lepšího využívání samotného plastového odpadu. Důraz je také kladen na vývoj kompozitních materiálů z plastového odpadu, který se nedá vyčistit, takže by skončil na skládce či ve spalovně. Unikátní vlastnosti kompozitních materiálů lze využít například ve stavebnictví.
Evropskou unií schválený balíček oběhového hospodářství má podporu státních i soukromých institucí, ačkoli se jedná o velmi ambiciózní plán. Stanovuje míru recyklace komunálního odpadu až na 65 %, a to do roku 2035. Tohoto cíle ale nebude jednoduché dosáhnout. „Pro podporu skutečné recyklace je třeba zajistit zejména větší poptávku po recyklovaných výrobcích. Toho lze dosáhnout například snížením jejich zdanění, tedy snížením konečné ceny pro spotřebitele. Recyklované výrobky pak budou lépe konkurovat produktům z primárních surovin,“ vysvětluje Ing. Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství.
Omezení jednorázových plastů je logickým krokem směřujícím ke splnění cílů evropského balíčku a zároveň uleví životnímu prostředí. „U výrobců se snažíme vzbudit zájem o vhodný výběr materiálů pro výrobu jejich produktů a od dodavatelů se pokoušíme získat další druhy plastů. Věřím, že společnými silami dostanou praktické návrhy vycházející z principů oběhového hospodářství reálnou podobu,“ uzavírá statutární ředitel Radim Hofrichtr. Rozhodnutí Číny zakázat import plastového odpadu vnímá sdružení Plastic Union pozitivně. Vstupní suroviny pro zpracovatelské firmy tak zůstávají v České republice a odpad se nepřeváží přes půl světa. Plasty společnost nakupuje v Evropě a výrobky distribuuje po celém světě. I tím lze pozvednout ekologické jednání v odpadovém hospodářství. (12.2.2019)