Jak reálně pomáhá hloubkový audit elektrické sítě?

V průmyslu a při výrobě se využívají nejrůznější suroviny a mezi ně patří i elektrická energie. Málokdo si však uvědomuje, že elektrická energie má svou kvalitu, a že její vlastnosti a okamžitý stav významně ovlivňuje celý výrobní proces. Proto jsou v podnicích a závodech specialisté, kteří se o ní starají, a to jak z hlediska spotřeby, tak i kvality. Ostatně právě kvalita elektřiny má největší vliv na spotřebu, ale především na celou ekonomičnost výroby. Stačí málo a pokles napětí může zastavit celý výrobní proces. To má daleko rozsáhlejší dopad na danou firmu než to, zda se zhasíná na záchodech nebo se v létě vypíná klimatizace.
Vliv elektrické sítě na výrobu, si lze představit jako naprosto reálnou „neviditelnou“ ruku nad červeným tlačítkem STOP. Aby bylo možné zjistit, co se v elektrické síti děje, případně proč dochází k nejrůznějším výpadkům výrobních strojů, výpadkům jističů, přehřívání a rychlému stárnutí motorů, servomotorů, pohonů apod., je potřeba si ji nechat změřit. K tomu slouží „Hloubkový audit kvality elektrické sítě Blue Panther“, který prostřednictvím odborného měření zobrazí skutečné příčiny problémů v elektrické síti. Následující příklady jsou situace z reálných měření společnosti Blue Panther. Ta je schopna analyzovat získaná data a nabídnout praktická řešení na základě svých 25letých zkušeností s měřením a znalostí elektrické sítě v České republice.
Audit odhalil nestabilní síť
Výrobní společnost, která je předním dodavatelem řešení pro průmyslové obrábění, se specializací na automatizované obráběcí a manipulační systémy pro automobilový průmysl, řešila problém s transformátorem, který byl na hranici svých výkonových možností, a způsoboval tak výkyvy napětí v elektrické síti.
Aby byl zjištěn rozsah problémů, byl proveden její hloubkový audit, na jehož základě byl navržen a následně dodán kompenzační systém Elspec Equalizer. Výsledkem jeho nasazení je nyní stabilní elektrická síť, snížila se spotřeba, a tím vznikla rezerva výkonu pro nasazení dalších výrobních strojů, bez nutnosti investovat do nového, výkonnějšího transformátoru. Investice do hloubkového auditu elektrické sítě a kompenzačního systému se vrátila již po 5 měsících.
Někdy stačí přehodit kabel
Dalším reálným příkladem byla situace řešená u globálního dodavatele řešení a vybavení pro automobilové interiéry. V jednom z výrobních závodů v České republice jim docházelo k výpadkům napájení některých citlivých strojů, které zastavovaly výrobní proces. Jejich kontrakty s automobilkami vyžadují dodávku dílů přesně ve stanovený čas, jinak jim hrozí pokuty, případně ukončení spolupráce.
Bylo tedy rozhodnuto a provedený audit elektrické sítě opět odhalil nestabilitu sítě, výskyt stejnosměrné složky, a také koncepční chybu ve využívání dostupných transformátorů. To následně vedlo i vyřešení celé situace. Citlivé stroje byly přepojeny na jiné trafo. Návratnost investice do auditu tak byla okamžitá.
Kvalita výrobků na prvním místě
Technologie výroby v 99 % ovlivňuje sama sebe. Přitom existence výrobních strojů odebírající elektrický proud ze stejného transformátoru znamená, že elektrické napětí je tímto odběrem zásadně změněno pro všechny dané stroje. To se dělo i u jednoho výrobce světel. Hloubkový audit od společnosti Blue Panther odhalil soustavné mikro-výpadky napětí, které způsobovaly přerušení citlivé technologie výroby a zmetkovitost výsledných výrobků.
Jelikož kvalita výrobků je pro danou společnost existenční otázkou a hlavním mottem, vedení se rozhodlo na základě auditu pro kompenzační systémy. Dle změřených parametrů bylo navrženo a nasazeno několik Equalizerů, což snížilo výskyt mikro-výpadků v síti závodu na minimum, a tím se odstranila i zmetkovitost. Návratnost vynaložené investice zde byla opět okamžitá.
Už neplatí pokutu pro „zlobivé“
Posledním příkladem byla situace v podniku, který se zabývá automatizovanou výrobou kovových polotovarů formou sváření. Svářecí agregáty mají vysoký špičkový odběr energie právě ve chvíli, kdy dochází k startu elektrického oblouku. Situace může být o to horší, pokud se tak děje v opakovaných cyklech a ještě hůře, pokud jsou tyto cykly synchronizované. To se dělo i v tomto případě, kdy vlivem dvoufázových svářeček docházelo ke kolísání napětí, zvýšení flickeru a nízké hodnotě účiníku sítě. Následkem byla pravidelná penalizace od distributora elektřiny.
Aby se zjistila aktuální situace, byl proveden hloubkový audit, tedy týdenní měření a záznam dat elektrických veličin, jejich následná analýza ve vztahu k používaným technologiím a výsledné praktické doporučení pro řešení situace. Zde bylo možné v daném stavu navrhnout kompenzační systém, který zajistil zvýšení účiníku na úroveň požadovanou dle normy a snížení kolísání napětí (flickeru). Od teď už pokuty platit nemusí. Investice byla zpět za 3 měsíce. 
Jaroslav Smetana, odborník na elektrickou energii s 25 lety praxe a ředitel společnosti Blue Panther.