Jindřich Vobořil do pozice národního protidrogového koordinátora

Potěšující je také navýšení rozpočtu oproti návrhu předchozí vlády pro protidrogové služby.
Uvedení Jindřicha Vobořila do pozice Národního protidrogového koordinátora je potěšující zprávou pro všechny příznivce racionální politiky závislostí. Tato agenda bude opět spravována odborně, s důrazem na harm reduction, což je princip, který závislosti ani drogy nedémonizuje, ale soustřeďuje se na minimalizaci rizik spojených s užíváním drog nebo se závislostmi jako takovými. Jedním z prvních úkolů Jindřicha Vobořila bude dokončení dotačního řízení Úřadu vlády a stabilizovat rozpočty zdravotních a sociálních služeb tak, aby nedošlo k jejich omezování či zavírání a mohly řešit i nárůst poptávky po službách v důsledku COVIDu. Díky dorovnání rozpočtu na úroveň roku 2021 se podařilo odvrátit rozvrat sítě adiktologických služeb a mohutné propouštění zaměstnanců, za což patří této vládě velký dík. APSS (Asociace poskytovatelů sociálních služeb): „Jindřich Vobořil představuje jistotu, že budou brány vážně názory nevládních sociálních a zdravotních služeb a že Úřad vlády bude s těmito službami vést stálý dialog o potřebách klientů a dění v adiktologických službách. Za zásadní pokládáme existenční zajištění služeb, nicméně souběžně chceme otevřít diskuzi nad možnostmi navýšení rozpočtu s ohledem na pokrytí chybějících služeb. ”
A.N.O. (Aociace nestátních organizací): “Tato vláda ukazuje, že je pro ni racionální přístup k závislostem prioritou. To je výborná zpráva. Věříme proto, že se podaří přijmout zásadní zákon, který byl připraven už na sklonku minulého funkčního období sněmovny. Jde o adiktologický zákon, který by popsal adiktologické služby a prostřednictvím navrhované Agentury jim zajistil udržitelné a současně průhledné financování. Už nyní se bavíme s jednotlivými členy vlády a zjišťujeme jejich stanoviska. Věříme, že v této věci budeme mít podporu i v Národním protidrogovém koordinátorovi. I když jde o návrh, který vytvořili zaměstnanci Úřadu vlády, doposud jsme o něm informovali pouze my jako nevládní sektor. Teď vidíme šanci, že ho vezme vláda za svůj.”
ČAA (Česká asociace adiktologů): „Pro stát je daleko levnější řešit prevenci a léčbu těchto lidí teď, než pak platit dopady - rozpady rodin, ztráta zaměstnání, kriminalita atd. Budeme rádi, pokud bude vláda potřebám v této oblasti i nadále naslouchat.“
Jakub Minařík, předseda výboru SNN: „V důsledku COVIDu se zhoršil psychický stav obyvatel a problémy se závislostmi, zejména u alkoholu, výrazně narostly. Lidé mají velký zájem začít svoje problémy s pitím či jinými závislostmi řešit, bohužel stávající prostředky nejsou na tuto novou poptávku určeny.“ (14.2.2022)