Jízdní doklady pro cestování v železniční osobní dopravě od prosince 2019

Od začátku platnosti jízdního řádu 2019/2020, tedy ode dne 15. prosince 2019, může dojít v některých krajích ke změně nabídek jízdních dokladů při odbavování cestujících na železnici.
Zatímco doposud cestující měli zpravidla nabídku na pořízení jízdenky podle „tarifu dopravce“ a dále jako alternativu integrované jízdenky „podle tarifu příslušného integrovaného dopravního systému“ (IDS), nově některé kraje budou vyžadovat, aby železniční dopravce při cestách uvnitř některých krajů nabídl přednostně jízdenky IDS, což je dnes obvyklé v autobusové dopravě.
Jedná se o samostatná rozhodnutí dotčených krajů, které ve vlastní kompetenci objednávají a financují vlaky regionální dopravy (zpravidla vlaky osobní a spěšné).  Tuto kompetenci mají kraje již od roku 2005, kdy bylo zajišťování regionální dopravní obslužnosti přeneseno do samostatné působnosti krajů. Od roku 2005 tak kraje nastavují parametry kvality v objednávaných dopravních službách a mohou v rámci limitů daných cenovou regulací státu do určité míry rozhodovat i o tarifech, které jsou v regionálních vlacích a autobusech uplatňovány.
Ministerstvo dopravy v současné době odpovídá pouze za objednávku nadregionální dopravy (zpravidla expresy a rychlíky), vnímá však oblast provázání s regionální dopravou jako důležitou. Proto připravilo pro širokou veřejnost základní informační přehled o tarifní situaci.
Popis změn
Změny tarifních nabídek nastanou především v krajích, které nově uzavřely s Českými dráhami i dalšími dopravci takzvané „brutto smlouvy“. V těchto smlouvách rizika a příležitosti spojená s vývojem výnosů nese přímo kraj, nikoli dopravce. Jedná se o kraj Jihomoravský, Olomoucký, Ústecký a Zlínský. I v zahraničí je obvyklé, že v dopravních službách platí především tarif stanovený objednatelem. Například v rámci řady regionů Německa nebo Rakouska je běžné, že uvnitř regionu se i na železnici výrazně preferuje tarif místního „dopravního svazu“ což je obdoba českého IDS.
Pro všechny vlaky, provozované dopravcem ČD i nadále platí, že pro jízdy přesahující hranice regionu bude uznáván tarif dopravce. Pokud tedy cestující pojede třeba z Prahy či Pardubic do Koutů nad Desnou v Olomouckém kraji, pak bude moci použít přímou jízdenku podle tarifu dopravce. Dvě jízdenky bude jako doposud cestující potřebovat pouze v případě, že bude používat vlaky různých dopravců nad rámec územní působnosti jednotlivých IDS.
Ve vlacích dálkové dopravy se situace nemění a cestující budou primárně odbaveni tarifem dopravce. Na základě dohody s jednotlivými kraji je cestujícím zpravidla umožněno pro vnitrokrajské relace využití i tarifu příslušného IDS jako variantu k tarifu dopravce. Jízdní doklady IDS lze uplatnit pouze mezi stanicemi v příslušném integrovaném dopravním systému, v nichž použitý vlak skutečně zastavuje. Do IDS nejsou zpravidla integrovány vlaky expresního segmentu (Ex, EC/IC, railjet a podobně).
V návaznosti na novelu zákona o dráhách, schválenou Poslaneckou sněmovnou v září tohoto roku, připravuje Ministerstvo dopravy pro oblast železniční dopravy Systém jednotného tarifu. Již v průběhu roku 2020 tak bude mít cestující možnost zakoupení jednoho jízdního dokladu platného mezi všemi tarifními body české železniční sítě bez ohledu na použitého dopravce.
Obecně k následujícím schématům
Na webu ministerstva dopravy jsou popsány možnosti využití jízdních dokladů při cestách na území Ústeckého kraje.  Popsány jsou jak cesty v rámci kraje, tak možnosti cestování do zbývajícího území České republiky.
Schémata jsou v totožné míře využitelná i pro vysvětlení podmínek cestování v Jihomoravském, Zlínském a Olomouckém kraji, kde rovněž dochází k obdobné změně tarifních nabídek.
Přeprava osobními vlaky pouze na území Ústeckého kraje
Cestujícímu podle požadavku kraje bude nabídnut přednostně tarif příslušného IDS. Tarify dopravců však budou i nadále rovněž nabízeny a uznávány. Výjimkou mohou představovat pouze některé druhy časových jízdních dokladů síťového charakteru (např. síťové jízdenky IN 100, které budou nadále uznávány dle specifických podmínek každého kraje).
Např. pro cestu z Děčína do Mostu tak cestující bude moci využít přednostně tarif Dopravy Ústeckého kraje (DÚK) ve vlacích všech dopravců zapojených do IDS nebo tarif dopravce (v této trase ČD):
Poznámka: V Jihomoravském a Zlínském kraji není zatím rozhodnuto, zda kraje při vnitrokrajských přepravách umožní vedle tarifu IDS využívat i jízdní doklady dopravců.  České dráhy s oběma kraji o možnostech řešení dále jednají.
Přeprava z území Ústeckého kraje do jiných krajů a zpět
V tomto případě si cestující může zakoupit jízdní doklad dopravce ČD pro celou realizovanou cestu, pokud všechny použité vlaky jsou provozovány tímto dopravcem.
Např. pro cestu z Prahy do Děčína může cestující využít všech tarifních nabídek dopravce ČD jako doposud, a to i v případě, že použije v části cesty osobní nebo spěšný vlak.
Poznámka: Pokud se cestující rozhodne dělit svou cestu a pořídit namísto jednoho jízdního dokladu dvě různé jízdenky (např. proto, že v části trasy je nabízen cenově zvýhodněný akční tarif), musí si pro návazný úsek zakoupit samostatné jízdné podle dalšího tarifu. Tím uzavírá totiž dvě samostatné přepravní smlouvy.
Přeprava mezi kraji s využitím více dopravců ze stanice nebo do stanice na území Ústeckého kraje
Pouze pokud cestující využije při své mezikrajské cestě dopravních služeb více dopravců, bude odbaven dvěma jízdními doklady, tak jak je běžné v autobusové dopravě mimo IDS nebo při cestování s využitím vlaků komerčních dopravců na trati Praha - Ostrava.
Pokud například cestující pojede z Mladé Boleslavi do Děčína s využitím rychlíku dopravce ARRIVA vlaku Z Mladé Boleslavi do České Lípy a rychlíku ČD v úseku Česká Lípa - Děčín, bude odbaven dvěma jízdními doklady.
Cesty po zavedení systému jednotného tarifu
Z důvodu postupující liberalizace na železnici a s tím souvisejícími tarifními změnami při cestách s různými dopravci případně vlaky různých objednatelů osobní železniční dopravy připravuje Ministerstvo dopravy od roku 2020 celostátní tarifní systém, garantovaný a provozovaný státem.
Do plného provozu bude tento systém uveden podle zákona v prosinci 2020. Již v předstihu by pak mohl v druhé polovině roku 2020 proběhnout pilotní provoz.
V rámci Systému jednotného tarifu bude možné pro cestu mezi jakýmikoliv dvěma tarifními body české železniční sítě zakoupit také jako možnou variantu (vedle existujících tarifních nabídek) jediný jízdní doklad bez ohledu na použitého dopravce nebo použitou relaci. Jediný jízdní doklad tak bude možno v rámci Systému jednotného tarifu zakoupit i pro všechny ilustrační relace, zmíněné v tomto dokumentu. (25.10.2019)