Jste OSVČ s daňovým poradcem? Přehled OSVČ musíte podat nejpozději do 1. srpna

Odpovědnost za odevzdání přehledu má podnikatel, nikoliv poradce. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) proto připomíná, že osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které využívají služeb daňového poradce a měly tedy delší lhůtu pro podání přehledu OSVČ, mají povinnost přehled o příjmech a výdajích za rok 2018 podat nejpozději do čtvrtka 1. 8. 2019. Skutečnost, že přehled zpracovává daňový poradce, musely OSVČ oznámit předem příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ), a to do 30. dubna letošního roku, pokud se oznámení z předchozí doby nevztahovalo na více let, případně na dobu neurčitou.
Ke konci letošního června bylo podáno 989 038 přehledů OSVČ za rok 2018, tj. 91 % z celkového počtu přehledů, které za rok 2018 mají OSVČ podat. Za loňský rok má být podáno ještě 97 156 přehledů OSVČ.
Kdo podává přehled a jakým způsobem
OSVČ, které využívají služeb daňového poradce, mohou podat přehled samy, nebo k tomuto úkonu pověřit na základě plné moci právě daňového poradce. Přehled je možné snadno a rychle podat elektronicky, prostřednictvím interaktivního tiskopisu na ePortálu ČSSZ. Ten funguje i jako kalkulačka a pomůže s výpočtem pojistného a záloh na pojistné. Možnost podat přehled jako papírový tiskopis zůstává zachována – lze ho předat osobně na podatelně příslušné OSSZ nebo poslat poštou (v tomto případě rozhoduje datum poštovního razítka, tj. datum odeslání).
Pozor: Odpovědnost za splnění této povinnosti je výhradně na OSVČ, i když využívá služeb daňového poradce. OSSZ může za neodevzdání nebo opožděné odevzdání udělit pokutu až do výše 50 tis. korun. Případná pokuta je předepsána OSVČ, nikoliv daňovému poradci.
Povinnost podat přehled o příjmech a výdajích OSVČ za loňský rok mají všechny podnikající osoby, které v uplynulém roce vykonávaly samostatnou výdělečnou činnost, bez ohledu na to, zda se jednalo o činnost hlavní (podnikání bylo hlavních zdrojem jejich příjmu) či vedlejší (podnikáním si „přivydělávaly“). Podání přehledu se týká i OSVČ, které podnikaly jen po část loňského roku.
Co nezapomenout udělat po podání přehledu
Vznikne-li na základě podaného přehledu doplatek na pojistném, je třeba jej uhradit nejpozději do 8 dnů po dni, kdy byl (nebo měl být) přehled podán. Hradí se na stejný účet, jako se platí zálohy na pojistné na důchodové pojištění. Za den platby doplatku se považuje den jeho připsání na účet příslušné OSSZ nebo den zaplacení v hotovosti na pokladně OSSZ (platba v hotovosti je však možná jen do výše 10 000 Kč). Za pozdní úhradu nebo za úhradu pojistného v nižší částce se platí penále, které činí 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den, ve kterém dluh trvá.
Je důležité začít platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění v nové výši od měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byl (nebo měl být) podán přehled. Je-li však nová výše zálohy nižší než v období před podáním přehledu, platí tento nižší předpis již od měsíce, ve kterém byl přehled podán.
Pozor: Není-li podán přehled ani zaplaceno pojistné, nemůže být samostatná výdělečná činnost hodnocena pro nárok na důchod. Případné nejasnosti s placením pojistného a plněním dalších povinností je vhodné řešit bez odkladu s příslušnou OSSZ, u které je OSVČ registrována.
K 30. 6. 2019 evidovala ČSSZ v celé ČR 1 028 082 OSVČ. Z celkového počtu OSVČ mělo samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní zdroj příjmů 599 001. (19.7.2019)