Každá druhá kontrola v bazaru či zastavárně odhalila porušení zákona

Česká obchodní inspekce v průběhu celého roku 2018 kontrolovala dodržování zákonů v bazarech a zastavárnách. Celkem ČOI provedla 433 kontrol a porušení právních předpisů zjistila u 220 z nich, což je více než v 50 % případů. Nejčastěji obchodníci porušovali povinnost informovat spotřebitele o možnosti zboží reklamovat nebo neoznačili v dokladu o zakoupení, že se jedná o bazarové nebo o vadné zboží. „Při kontrolách bazarů a zastaváren došlo oproti roku 2017 k mírnému snížení počtu porušení právních předpisů, a to téměř o 4 %. Přesto i v roce 2018 byly zjištěny nedostatky ve více než polovině kontrolovaných provozoven. Proto ČOI plánuje v těchto kontrolách pokračovat i v roce 2019,“ uvedl ředitel české obchodní inspekce Mojmír Bezecný.
ČOI provedla v období od 1. ledna do 31. prosince 2018 kontrolní akci zaměřenou na plnění povinností vyplývajících provozovatelům bazarů a zastaváren ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a zákona č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době. Celkem uskutečnila 433 kontrol a u 220 kontrol zjistila porušení právních předpisů, což představuje 50,8 %. Inspekce v rámci těchto kontrol spolupracovala s živnostenskými úřady a Policií ČR.
Zjištěné nedostatky
Nejčastěji, ve 323 případech, byl porušován zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele:
  • Ve 100 případech prodávající nedodrželi povinnost řádně informovat spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění, spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit (§ 13)
  • v 91 případech prodávající nevyznačili v dokladu o zakoupení výrobku informaci o tom, že se jedná o výrobek použitý nebo výrobek s vadou (§ 16 odst. 3)
  • ve 41 případech prodávající neseznámil spotřebitele s cenou nabízených výrobků a poskytovaných služeb (§ 12)
  • ve 40 případech prodávající nevydal spotřebiteli na jeho žádost doklad o zakoupení výrobků či poskytování služeb včetně zákonem stanovených náležitostí (§ 16 odst. 1)
  • ve 21 případech bylo zjištěno, že použité nebo upravované výrobky, výrobky s vadou nebo výrobky s omezenými užitnými vlastnostmi nebyly prodávány odděleně od ostatních výrobků nebo prodávající na tyto vlastnosti výrobků spotřebitele zřetelně neupozornil (§ 10 odst. 6)
  • v 19 případech prodávající neinformovali spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (§ 14 odst. 1)
  • v 11 případech prodávající nevydali spotřebiteli na jeho žádost písemné potvrzení o povinnostech reklamace zboží a to v rozsahu stanoveném zákonem (§ 15 odst. 2)
Další porušení právních předpisů se týkala:
  • zákona č. 253/2008, o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování, které bylo porušeno ve 49 případech, kdy prodávající nedodrželi svoji povinnost identifikace klienta (§ 7)
  • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011 o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků, které bylo porušeno ve 2 případech
Uložená opatření
Česká obchodní inspekce pravomocně uložila v roce 2018 celkem 229 pokut v hodnotě 497 000 Kč. V rámci kontrolní akce byl vydán zákaz prodeje na 90 kusů výrobků v hodnotě 5 529 Kč a zákaz používání 2 kusů neověřených měřidel. (13.2.2019)