Komise a OECD předkládají doporučení, jak pomoci zemím a regionům EU dokončit průmyslovou transformaci

Komise a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) předložily zprávu o iniciativě zahájené v roce 2017, která má 12 regionům a členským státům EU pomoci dokončit průmyslovou transformaci a vyrovnat se s globalizovanou ekonomikou.
Týmy odborníků OECD a Komise spolupracovaly s regiony a dvěma členskými státy, aby byly identifikovány příčiny, které brzdí vytváření pracovních míst a růst v těchto oblastech. Cílem bylo posílit jejich dlouhodobé strategie rozvoje založené na oblastech, v nichž dosahují vysoké konkurenceschopnosti, což jsou jejich aktiva „inteligentní specializace“. Tyto strategie zahrnují sociální spravedlnost, hospodářskou modernizaci a ambice v oblasti klimatu.
Na základě těchto zkušeností představuje tato zpráva soubor nástrojů pro celostátní a regionální orgány s konkrétními řešeními překážek bránících průmyslové transformaci u pěti hlavních priorit.
Komisař pro politiku sousedství, jednání o rozšíření a regionální politiku Johannes Hahn k tomu uvedl: „Prosperita a blahobyt EU začínají v našich regionech. Po dva roky týmy odborníků z Komise a OECD úzce spolupracovaly s celostátními a místními aktéry, aby jim pomohly vyrovnat se s inovacemi, snižováním emisí uhlíku, digitalizací a rozvojem dovedností potřebných pro pracovní místa budoucnosti. To jsou čtyři zásadní body transformace, která všem poskytne spravedlivou šanci.“
Níže je popsáno pět hlavních priorit, které určila Komise, a příklady souvisejících výzev a reakcí politiky uvedených ve zprávě:
Příprava na pracovní místa budoucnosti
Výzva: nedostatek kvalifikovaných pracovníků pro vznikající hospodářská odvětví.
Reakce politiky: předvídat potřeby v oblasti dovedností pro průmyslovou transformaci; posílit schopnost podniků řešit potřeby v oblasti lidských zdrojů; zapojit místní zúčastněné strany do plánování a navrhování regionálních iniciativ v oblasti dovedností.
Rozšiřování a distribuce inovací
Výzva: nedostatečná kapacita pro inovace v malých a středních podnicích.
Reakce politiky: urychlit digitální transformaci; rozšířit sítě pro inovace v oblasti podnikání a podpořit klastry; posílit vazby mezi akademickou obcí a místními sférami podnikání.
Podpora podnikání a zapojení soukromého sektoru
Výzva: omezený přístup k podnikatelským dovednostem a sítím pro začínající a rozvíjející se podniky.
Reakce politiky: poskytovat podnikatelům informace, odbornou přípravu, koučování a mentoring, posilovat podnikatelské sítě, zvyšovat účast začínajících a malých a středních podniků na kooperativním výzkumu.
Přechod na klimaticky neutrální ekonomiku
Výzva: sladění dlouhodobého rozměru přechodu na klimaticky neutrální ekonomiku s krátkodobými hospodářskými opatřeními.
Reakce politiky: podporovat transformaci energetiky na místní úrovni prostřednictvím režimů finanční podpory; začlenit přechod na klimaticky neutrální ekonomiku do širších strategií regionálního rozvoje.
Propagace inteligentního růstu podporujícího začlenění
Výzva: územní rozdíly a územní vazby.
Reakce politiky: podporovat územní spolupráci prostřednictvím partnerství měst a venkova; zajistit digitální konektivitu a digitální služby v odlehlých regionech.
Tato zpráva a její doporučení budou podkladem pro přípravu budoucích programů politiky soudržnosti na období 2021–2027, které zpřístupní více než 90 miliard eur na výzkum, inovace, digitalizaci a podporu malých a středních podniků.
Souvislosti
Globalizace přinesla obrovské výhody méně rozvinutým světovým ekonomikám a mnohé příležitosti evropským občanům. Bohužel zatímco její výhody jsou rozšířené plošně, její negativní důsledky často dopadají na různé oblasti nerovnoměrně. Mnohé evropské regiony čelí ztrátám pracovních míst v důsledku zanikání tradičních průmyslových odvětví. Aby Evropa byla schopna vyřešit problémy hospodářské modernizace, musí své regiony posílit a pomoci jim vytvářet hodnoty. Znamená to zajistit inovace, digitalizaci a dekarbonizaci a rozvíjet dovednosti občanů.
V červenci 2017 předložila Komise sdělení nazvané „Posílení inovací v evropských regionech“ a zahájila dvě iniciativy: jedna se týká průmyslové transformace, jejíž výsledky se dnes předkládají, a druhá se týká zřízení meziregionálního partnerství pro inovace. Zúčastněné regiony a členské státy byly vybrány s tím, aby spolupracovaly s týmy odborníků z Komise a OECD na posilování jejich inovační kapacity, odstraňování překážek pro investice, vybavování pracovníků odpovídajícími dovednostmi a přípravě na průmyslové a společenské změny. (15.11.2019)