Komise navrhla krok k řádnému fungování evropského trhu práce

Evropská komise 13. 3. přijala nové konkrétnější iniciativy na další rozvoj evropského pilíře sociálních práv. Je jím návrh na zřízení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti, oznámeného předsedou Junckerem v projevu o stavu Unie v roce 2017, jakož i iniciativu zajišťující přístup všech pracovníků a osob samostatně výdělečně činných k sociální ochraně. Tyto iniciativy doplňuje sdělení o provádění evropského pilíře sociálních práv, které bude úzce provázáno s evropským semestrem pro koordinaci politik.
Místopředseda pro euro a sociální dialog Valdis Dombrovskis k tomu uvedl: Evropa je nyní v éře soustavného růstu a zaměstnanost je na vzestupu, musíme však zajistit, aby byl tento růst více inkluzívní a měla z něj prospěch celá společnost. Tento balíček stanovuje řadu kroků, jak tohoto cíle dosáhnout: zajistit, aby pravidla pro lidi žijící a pracující v celé Evropské unii byla dobře známá a byla vymáhána; dále pokročit v provádění evropského pilíře sociálních práv; tlačit na větší dynamiku u sociálních práv a zaměřit se na přístup k sociální ochraně. Pevnější sociální Evropa představuje Evropu udržitelnější.“
Marianne Thyssenová, komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu, doplnila: „Naše práce na zajištění spravedlivé mobility pracovních sil vrcholí dnešním návrhem na zřízení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti. Jde o stěžejní věc pro řádné fungování evropského trhu práce. Pomůže občanům a podnikům využívajícím volný pohyb najít správné informace a posílí spolupráci mezi členskými státy na prosazování spravedlivých a účinných pravidel. A pomocí našeho návrhu o přístupu k sociální ochraně spolupracujeme s členskými státy na tom, aby nikdo nebyl opomenut. Naším cílem je zajistit, aby měli lidé přístup k odpovídajícím dávkám bez ohledu na to, jak se bude vyvíjet nový svět práce.“
V posledním desetiletí se téměř zdvojnásobil počet mobilních občanů, tj. osob žijících anebo pracujících v jiném členském státě, a v roce 2017 dosáhl 17 milionů. Evropský orgán pro pracovní záležitosti pomůže jednotlivcům, podnikům a vnitrostátním správním orgánům plně využít příležitosti, které nabízí volný pohyb, a zajistit spravedlivou mobilitu pracovních sil. Orgán má trojí cíl.
Zaprvé, orgán bude poskytovat občanům a podnikům informace o příležitostech, pokud jde o práci, učňovskou přípravu, režimy pro mobilitu, nábor a stáže, jakož i vodítka ohledně práv a povinností souvisejících s životem, prací anebo působením v jiném členském státě EU.
Zadruhé, orgán bude podporovat spolupráci mezi vnitrostátními orgány v přeshraničních situacích tím, že jim pomůže zajistit, aby pravidla EU na ochranu a regulaci mobility byla snadno a účinně dodržována. V současnosti reguluje volný pohyb pracovníků rozsáhlý soubor právních předpisů, přičemž řada z nich se mění a modernizuje, například pravidla pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení v rámci EU a otázky vysílání pracovníků v souvislosti s poskytováním služeb. Prioritou není pouze učinit tato pravidla spravedlivější a příhodnější, ale rovněž zajistit, aby je bylo možné správně uplatňovat a vymáhat spravedlivým, jednoduchým a účinným způsobem ve všech hospodářských odvětvích. Orgán například pomůže zlepšit výměnu informací, podpoří tvorbu kapacit na straně vnitrostátních orgánů a bude jim asistovat při provádění sladěných nebo společných inspekcí. Posílí se tím vzájemná důvěra mezi jednotlivými aktéry, zlepší každodenní spolupráce a zamezí se možným podvodům a zneužívání pravidel.
Zatřetí, Evropský orgán pro pracovní záležitosti bude moci nabízet mediaci a nalézat řešení v případě přeshraničních sporů, například v případě restrukturalizace společností zasahující několik členských států.
Evropský orgán pro pracovní záležitosti bude zřízen jako nová decentralizovaná agentura EU a měl by po dokončení unijního legislativního procesu začít fungovat v roce 2019. Komise, aby usnadnila zřízení orgánu a zajistila, že začne brzy fungovat, vytváří rovněž poradní skupinu, kterou budou tvořit klíčové zainteresované strany a která bude posuzovat praktické aspekty budoucího fungování orgánu.
Komise rovněž představila návrh doporučení Rady o přístupu pracovníků a osob samostatně výdělečně činných k sociální ochraně. Jelikož se svět práce díky novému životnímu stylu, obchodním modelům a digitalizaci vyvíjí, je nutné soustavně adaptovat systémy sociální ochrany, aby odpovídaly novým skutečnostem. Dnes se téměř 40 % lidí nachází v atypickém zaměstnaneckém poměru, tj. nepracují v pracovním poměru na dobu neurčitou na plný úvazek nebo jsou postavení osoby samostatně výdělečně činné. Takové osoby nejsou vždy dobře kryty sociálním zabezpečením, nemají pojištění v nezaměstnanosti nebo přístup k důchodovým právům. V souladu s evropským pilířem sociálních práv má tento návrh za cíl stanovit směr pro členské státy, jak podpořit přístup všech pracovníků a osob samostatně výdělečně činných k sociální ochraně, tedy zejména těch, kteří z důvodů svého postavení v zaměstnání nejsou dostatečně kryti systémy sociálního zabezpečení.
Doporučení má
  • odstranit formální nedostatky v pokrytí tím, že zajistí, aby se pracovníci a osoby samostatně výdělečně činné ve srovnatelných podmínkách mohli zapojit do odpovídajících systémů sociálního zabezpečení,
  • nabídnout těmto osobám odpovídající efektivní pokrytí, aby si mohly kumulovat a nárokovat odpovídající nároky,
  • usnadnit převod nároků ze sociálního zabezpečení z jedné práce do další,
  • poskytnout zaměstnancům a osobám samostatně výdělečně činným transparentní informace, pokud jde o jejich nároky a povinnosti vyplývající ze sociálního zabezpečení.
Konečně jako doplnění iniciativ, které již byly realizovány nebo mají být přijaty na úrovni EU, představuje Komise své názory, jak monitorovat provádění evropského pilíře sociálních práv. Za tímto účelem budou priority evropského pilíře sociálních práv promítnuty do ročního cyklu evropského semestru pro koordinaci hospodářských politik, který zahrnuje analýzu přijatých opatření a pokroku dosaženého na vnitrostátní úrovni; bude poskytována technická podpora, prováděno referenční srovnávání a výměna osvědčených postupů; screening zaměstnanosti a sledování výsledků v sociální oblasti se bude provádět za pomoci nového srovnávacího přehledu sociálních ukazatelů, který bude sledovat trendy a výsledky v členských státech EU ve třech oblastech zásad v rámci pilíře sociálních práv.