Komise vyzývá k rozhodné akci v oblasti bezpečnostních priorit

Evropská komise předložila 10. 10. zprávu o pokroku, jehož bylo dosaženo na cestě k účinné a skutečné bezpečnostní unii, a vyzývá Evropský parlament a Radu, aby urychleně dokončily svou práci na prioritních iniciativách v této oblasti.
Komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitris Avramopoulos uvedl: „Bezpečnost našich občanů je každodenní prioritou EU a mělo by tomu tak být i nadále. Posílení našich vnějších hranic, zlepšení výměny informací a zajištění interoperability všech našich datových systémů i ochrana našich občanů na internetu i ve skutečném životě – to vše jsou otázky, kde není času nazbyt. Je čas naplnit sliby a připravit cestu k účinné a skutečné bezpečnostní unii.“
Komisař odpovědný za bezpečnostní unii Julian King prohlásil: „Evropa čelí hrozbám jako nikdy předtím – počínaje chemickými zbraněmi, které se objevují na našich ulicích, až po státem sponzorované kybernetické útoky, a Evropané od nás očekávají, že budeme jednat. Nastal čas soustředit naše síly a práci na bezpečnostní unii dokončit. V boji proti terorismu, kybernetickým hrozbám a hrozbám souvisejícím s kyberprostorem, kdy se spolu střetávají svět on-line a reálný svět, i v boji proti organizované trestné činnosti budeme silnější, pokud budeme jednat společně. Čas se krátí: orgány EU a členské státy musí za uskutečnění této životně důležité práce převzít odpovědnost.“
V posledních třech letech přijala Komise rozhodující opatření, jejichž cílem bylo zpřísnit bezpečnostní pravidla v EU a na jejích vnějších hranicích. Další opatření na ochranu Evropanů oznámil předseda Juncker on-line i  off-line ve svém projevu o stavu Unie v roce 2018. Více než kdy jindy nám však pokusy o teroristické útoky, použití chemických zbraní na ulicích členského státu a nedávné zmaření kybernetického útoku na sídlo mezinárodní organizace ukazují, že Evropa zůstává i nadále cílem. Posílení naší kolektivní bezpečnosti a odolnosti je proto stále důležitější.
Urychlení práce na prioritních bezpečnostních otázkách
Přestože byla schválena řada legislativních návrhů Komise, stále existuje mnoho důležitých otázek, které by měly být rychle uzavřeny ještě před volbami do Evropského parlamentu v květnu 2019. Komise proto vyzývá k urychlení práce a k rychlému přijetí nedořešených otázek, zejména těch, které byly uvedeny ve společném prohlášení, a nových opatření navržených předsedou Junckerem v jeho projevu o stavu Unie v roce 2018:
Ochrana Evropanů na internetu: V září 2017 byl představen rozsáhlý soubor opatření ke zvýšení kybernetické odolnosti EU a ke zvýšení kapacit v oblasti kybernetické bezpečnosti. Minulý měsíc na něj navázaly návrhy konkrétně zaměřené na zajištění bezpečnosti nadcházejících voleb. Vzhledem k nedávným nepřátelským kybernetickým operacím je naprosto nezbytné, aby se všechny legislativní návrhy finalizovaly prioritně. Je rovněž třeba zamezit tomu, aby se internetové platformy zneužívaly k šíření teroristického obsahu on-line. Evropský parlament a Rada by proto měly ještě před volbami v květnu 2019 schválit nová navrhovaná pravidla, zejména pak povinnost odstranit teroristický obsah do jedné hodiny.
Interoperabilita informačních systémů EU: Ústředním prvkem snahy Komise o odstranění nedostatků v oblasti bezpečnosti informací je to, aby informační systémy EU pro bezpečnost, migraci a správu hranic spolupracovaly inteligentněji a účinněji. Návrh týkající se interoperability informačních systémů EU, který byl předložen v prosinci 2017, by měly Evropský parlament a Rada schválit před volbami do Evropského parlamentu. Podobně by měla být urychleně dokončena modernizace různých informačních systémů EU, např. Evropského informačního systému rejstříků trestů (ECRIS), Eurodacu a Vízového informačního systému (VIS).
Boj proti přeshraniční trestné činnosti: Aby mohly policejní a soudní orgány sledovat stopy na internetu i za hranicemi, měly by být návrhy Komise týkající se elektronických důkazů schváleny ještě před květnovými volbami. Komise rovněž vyzývá Evropskou radu, aby spolu s Evropským parlamentem rozšířila pravomoc Úřadu evropského veřejného žalobce tak, že bude zahrnovat vyšetřování přeshraničních teroristických trestných činů.
Posílení ochrany hranic EU: Vnitřní bezpečnost EU závisí na tom, jak zvládneme zabezpečení vnějších hranic, a to je důvod, proč by měla být posílena Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž, evropská pravidla týkající se návratu a Agentura EU pro azyl, které pro účinnou správu vnějších hranic společně poskytnou potřebné nástroje.
Na podporu úsilí členských států o zvýšení bezpečnosti v rámci EU vyčlenila Komise na období 2018–2019 z Fondu pro vnitřní bezpečnost (ISF) částku 70 milionů EUR, která je určená na financování bezpečnosti, mj. na boj proti radikalizaci (5 milionů EUR); na boj proti chemickým, biologickým, radiologickým a jaderným hrozbám, na omezení přístupu k „domácím“ výbušninám a na ochranu veřejných prostor a kritické infrastruktury (9,5 milionu EUR) a na podporu provádění stávajících pravidel, jako je např. jmenná evidence cestujících (1,5 milionu EUR). Kromě této částky je již navíc k dispozici 100 milionů EUR v rámci Městských inovativních opatření, které poslouží mj. i na ochranu veřejných prostor.
Souvislosti
Bezpečnost je politickou prioritou již od začátku funkčního období Junckerovy Komise a hovoří se o ní jak v politických směrech, které současný předseda předložil v červenci 2014, tak v jeho dosud posledním projevu o stavu Unie ze dne 12. září 2018.
Dne 14. prosince 2017 podepsali předsedové Evropského parlamentu, rotujícího předsednictví Rady a Evropské komise společné prohlášení k legislativním prioritám EU na období 2018–2019, v němž zdůraznili zásadní význam lepší ochrany bezpečnosti občanů a její ústřední místo v legislativní činnosti Unie. Prioritu mají iniciativy, jež mají zajistit informovanost úřadů členských států o osobách překračujících společnou vnější hranici EU, vytvoření celounijních interoperabilních informačních systémů EU pro bezpečnost, správu hranic a řízení migrace a zkvalitnění nástroje pro boj proti terorismu a praní špinavých peněz.
V této oblasti určuje činnost Komise Evropský program pro bezpečnost, který stanoví hlavní kroky k zajištění účinné reakce EU na terorismus a bezpečnostní hrozby v Unii. Jedná se například o boj proti radikalizaci, posilování kybernetické bezpečnosti, odstřižení teroristů od finančních prostředků a o zlepšení výměny informací. Od přijetí tohoto programu došlo v jeho provádění k významnému pokroku, což připravilo cestu k účinné a skutečné bezpečnostní unii. Dosažený pokrok Komise pravidelně vyhodnocuje ve zveřejňovaných zprávách. (11.10.2018)