Komise zahájila veřejnou konzultaci o evropském plánu boje proti rakovině

Evropská komise u příležitosti Světového dne boje proti rakovině zahájila celounijní veřejnou konzultaci o evropském plánu boje proti rakovině. Konzultace pomůže vytvořit plán, určit klíčové oblasti a prozkoumat budoucí opatření.
Rakovina je v Evropské unii každoročně diagnostikována u 3,5 milionu osob. Představuje závažný zdravotní problém, který přímo postihne 40 % populace EU a bude mít významný dopad na evropské zdravotnické systémy a ekonomiku. Nicméně až ve 40 % případů se nádorová onemocnění připisují příčinám, kterým lze předejít, a proto jsou prostor přijmout opatření a potenciál snížit v EU počet případů ohromné. Jak oznámila předsedkyně von der Leyenová ve svých politických směrech a jak je uvedeno v pověřovacím dopise pro komisařku pro zdraví a bezpečnost Stellu Kyriakidesovou, předloží Komise evropský plán boje proti rakovině s cílem pomoci členským státům zlepšit kontrolu onkologických onemocnění a související péči.
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová k tomu uvedla: „Každý z nás má nějakého přítele, kolegu nebo příbuzného, který s tímto onemocněním bojoval. Každý z nás pociťoval stejný smutek a bezmoc. Existuje však něco, co můžeme udělat – jednotlivě i společně, na úrovni členských států a prostřednictvím Evropské unie. Samozřejmě nezačínáme od nuly. Můžeme však udělat mnohem víc, než děláme v současné době. Dnes u příležitosti Světového dne boje proti rakovině jsme nastoupili na společnou cestu k evropskému akčnímu plánu boje proti rakovině. Společně můžeme dosáhnout skutečné změny, a to díky prevenci a výzkumu, s novou strategií pro údaje a rovným zacházením v celé Evropě.“
Margaritis Schinas, místopředseda odpovědný za podporu evropského způsobu života, uvedl: „Rakovina se tak či onak dotkne nás všech. Podpora našeho evropského způsobu života znamená rovněž soustředit se na hodnoty, důstojnost a součinnost. Na těchto prvcích by měla stavět každá politika týkající se boje proti rakovině. Evropský plán boje proti rakovině je nová velká iniciativa, která je začátkem nové éry v prevenci rakoviny a související péči. Společně vypracujme plán boje proti rakovině, který bude zaměřený na pacienta a v Unii přinese naději na život všem pacientům, jejich rodinám a dalším blízkým. V této bitvě můžeme zvítězit!“
Stella Kyriakidesová, komisařka pro zdraví a bezpečnost potravin, dodala: „Rakovina je oblast, u níž občané EU očekávají, že přijmeme rozhodná opatření. Evropa, která usiluje o více, je Evropa, jež naslouchá svým občanům a dbá o jejich blaho. A právě o to jde v evropském plánu boje proti rakovině – dosáhnout změny pro evropské občany, pacienty a systémy zdravotní péče.Úspěch plánu bude záviset na tom, zda se plně zapojí občané včetně onkologických pacientů a příslušní aktéři na celoevropské, národní i místní úrovni. Vyzývám všechny, aby se angažovali a přispěli k vypracování co nejambicióznějšího a nejúčelnějšího plánu. Budeme-li postupovat společně, můžeme dosáhnout skutečné změny.“
Evropský plán boje proti rakovině, který bude předložen do konce letošního roku, bude obsahovat opatření zaměřená na každou klíčovou fázi tohoto onemocnění:
Preventivní opatření: prevence je nejsnadnějším a nejúčinnějším způsobem, jak omezit výskyt rakoviny v EU. Mezi preventivní opatření by mohl patřit lepší přístup ke zdravé stravě a zvýšení proočkovanosti, opatření na snížení rizikových faktorů souvisejících s životním prostředím, jako je znečištění a expozice chemickým látkám, a výzkum a zvyšování informovanosti.
Včasné odhalení a diagnóza: opatření, která zlepší zdravotní prognózu díky včasné diagnóze, jako například zvýšení pokrytí cílové populace screeningem rakoviny či častější využívání digitálních řešení a technická podpora členských států.
Léčba a péče: u opatření ke zlepšení výsledků onkologické péče a léčby se může jednat o zlepšení přístupu ke kvalitní léčbě a zavádění nových terapií, o opatření k zajištění dostupnosti základních léčivých přípravků, a to i cenové, nebo inovace a výzkum.
Kvalita života: opatření, která zajistí co nejlepší možnou kvalitu života onkologických pacientů, přeživších pacientů a pečujících osob, například opatření na zlepšení opětovného zařazení do pracovního života, předcházení diskriminaci nebo poskytování paliativní péče a předávání osvědčených postupů.
Komise zahájila veřejnou konzultaci v Evropském parlamentu s názvem „Europe's Beating Cancer Plan: Let's strive for more“. Na této akci, již otevřela předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová, se setkali občané s nejrůznějšími aktéry, od politických vůdců přes zdravotnické pracovníky až po nevládní organizace. O svůj příběh se podělili pacienti trpící rakovinou i ti, kteří tuto nemoc překonali.
Další kroky
Cílem veřejné konzultace je umožnit občanům a aktérům v EU zapojit se a vyslovit svůj názor na to, jak danou problematiku v EU řešit co nejlépe. Konzultace přispěje svými výsledky k vytvoření koncepce evropského plánu boje proti rakovině a pomůže vymezit, v jakých oblastech a v jakém rozsahu bude třeba přijmout opatření. Tato konzultace bude probíhat po dobu dvanácti týdnů. Vedle uvedené veřejné konzultace dnes Komise rovněž zahajuje konzultaci o postupu provádění plánu, která poběží čtyři týdny.
Do července budou s členskými státy projednávány konkrétní prvky plánu a budou probíhat cílené konzultace s příslušnými aktéry. Evropský plán boje proti rakovině bude předložen do konce tohoto roku.
Souvislosti
Boj proti rakovině má pro budoucnost Evropy zásadní význam. Nový případ rakoviny je v EU diagnostikován každých devět sekund a rakovina je druhou hlavní příčinou úmrtí hned po kardiovaskulárním onemocnění. Výskyt rakoviny navíc představuje obrovskou zátěž pro zdravotní a sociální systémy, vyčerpává státní rozpočty a snižuje produktivitu a růst hospodářství, mimo jiné tím, že zhoršuje zdraví pracovní síly v EU. Jedná se o komplexní onemocnění způsobené kombinací mnoha faktorů včetně genetické predispozice, vlivu životního prostředí nebo životního stylu a infekčních činitelů. Nebudou-li podniknuty žádné kroky, do roku 2035 by se mohl počet případů rakoviny zdvojnásobit a tato nemoc by se mohla stát hlavní příčinou úmrtí v Evropské unii. Zároveň by však bylo možné předejít 40 % všech případů rakoviny, pokud by lidé dodržovali doporučení ke snížení rizika, jak jsou uvedena v Evropském kodexu proti rakovině. (10.2.2020)