Komise zveřejnila specifická doporučení: Tři pro Českou republiku

Proces Evropského semestru 2019 odstartoval v listopadu 2018 Výroční zprávou k růstu a v únoru 2019 navázal zveřejněním národních zpráv (country reports), které analyzovaly socio-ekonomickou situaci v členských státech.
SP ČR podpořil Národní zprávu pro Českou republiku jako východisko pro specifická doporučení
K zajištění dlouhodobého růstu je zapotřebí směřovat investice do vzdělávání a rozvoje dovedností, domácích inovací a dopravní a digitální infrastruktury. Zanedbané investice zejména do dopravní infrastruktury přispívají výrazně právě i k regionálním disparitám. Investice brzdí vysoká administrativní a regulační zátěž. Zhoršuje se přístup podniků k pracovní síle s odpovídajícími dovednostmi. Znepokojivý je zejména omezený pokrok, pokud jde o oblast výzkumu, vývoje a inovací. V oblasti vzdělávání SP opakovaně volá po rozvoji duálního systému spíše než po inklusivně.
Specifická doporučení jdou správným směrem
Specifická doporučení jdou dobrým směrem, přesto jsou spíše obecným vodítkem a rámcem pro provádění reforem zakotvených v Národním programu reforem (NPR 2019):
  • Zlepšit dlouhodobou fiskální udržitelnost důchodového systému a systému zdravotní péče. Přijmout projednávaná protikorupční opatření.
  • Podporovat zaměstnávání žen s malými dětmi, mimo jiné zlepšením přístupu k cenově dostupné péči o děti, a zaměstnávání znevýhodněných skupin. Zvýšit kvalitu a inkluzivnost systémů vzdělávání a odborné přípravy, mimo jiné podporou technických a digitálních dovedností a podporou učitelského povolání.
  • Zaměřit se v rámci investiční hospodářské politiky na dopravu, a zejména její udržitelnost, na digitální infrastrukturu a na přechod na nízkouhlíkové hospodářství a transformaci energetiky včetně energetické účinnosti, a to s ohledem na regionální rozdíly. Snížit administrativní zátěž pro investice a v oblasti zadávání veřejných zakázek podporovat soutěž více založenou na kritériích kvality. Odstranit překážky bránící rozvoji plně funkčního inovačního ekosystému. (4.6.2019)