Kontrola hraček kvůli nebezpečným nitrosaminům

Česká obchodní inspekce se zúčastnila mezinárodní kontrolní akce zaměřené na nitrosaminy v hračkách a výrobcích pro péči o děti. Celkem na českém trhu zkontrolovala 20 modelů hraček a pro nadlimitní množství N-nitrosaminů a N-nitrosovatelných látek nevyhověly 3 modely.
Česká obchodní inspekce se zúčastnila mezinárodní dozorové akce „CASP 2020 – Coordinated Activities on the Safety of Products“ v části „Nitrosamines in toys and childcare articles“  - Nitrosaminy v hračkách a výrobcích pro péči o děti. Cílem bylo ověřit bezpečnost těchto výrobků, u kterých je zvláště důležité chemické složení, vzhledem k přímému a dlouhodobému styku použitých materiálů se sliznicemi či pokožkou hrajících si dětí. Snahou pořádající organizace bylo rozvíjet a zefektivňovat dosavadní spolupráci mezi orgány dozoru nad trhem členských států v rámci EU tak, aby docházelo k co největšímu sjednocení přístupu kontrolních orgánů k těmto výrobkům.
Akce měla odhalit případné neshody balónků, prstových barev a mačkacích hraček zhotovených z měkčených plastů, které jsou nabízeny k prodeji na trhu EU, s požadavky směrnice 2009/48/ES  (NV 86/2011 Sb.) a k ní harmonizovaným technickým normám ČSN EN 71-9 + A1 Bezpečnost hraček – Část 9: Organické chemické sloučeniny – Požadavky, ČSN EN 71-12 Bezpečnost hraček – Část 12: N-nitrosaminy a N-nitrosovatelné látky a ČSN EN 71-1+A1:2019 Bezpečnost hraček – Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti.
Zaměření akce spočívalo:
- v identifikaci - zda konkrétní typy hraček dostupné na trhu EU představují reálné bezpečnostní riziko 
- ve zvýšení povědomí o chemickém riziku plynoucím z neshodných hraček vzhledem k výskytu N-nitrosaminů a N-nitrosovatelných látek tak, aby bylo laboratorní prověřování zahrnuto do běžné praxe kontrolních orgánů
-zvýšit povědomí výrobců i spotřebitelů o možném zdravotním riziku plynoucím z těchto typů hraček, pokud obsahují nadlimitní množství N-nitrosaminů a N-nitrosovatelných látek
Česká obchodní inspekce v rámci této mezinárodní akce odebrala na trhu v ČR celkem 20 modelů hraček. Z tohoto množství bylo 7 modelů nafukovacích balónků, 7 modelů mačkacích hraček a 6 modelů prstových barev. Z těchto odebraných modelů, dle hodnocení akreditované zkušebny, pro nadlimitní množství N-nitrosaminů či N-nitrosovatelných látek, nevyhověly celkem 3 modely hraček (2 modely nafukovacích balónků a 1 model prstových barev).
U všech třech uvedených hraček bylo, v souladu s ust. § 18a odst. 1 nebo odst. 3 a 4 zákona č. 22/1997 Sb., uloženo distributorům ochranné opatření, kterým je zákaz distribuce výrobků a stažení výrobků z distribuce. Konkrétně se jednalo o:
Nafukovací balónky PARTY, model 886101 - hračka byla nahlášena kontaktnímu bodu na MPO a výrobek byl zveřejněn v systému RAPEX.
Další dvě nevyhovující hračky budou po ukončení probíhajících správních řízení nahlášeny kontaktnímu bodu na MPO a následně zveřejněny v systému RAPEX:
Prstové barvy omyvatelné Item No. FPR 8, art. 0734“
Nafukovací balónky DONGFANG Item No. A3“
Mezinárodní kontrolní akce se zúčastnilo dalších 11 evropských dozorových orgánů z Rakouska, Bulharska, Chorvatska, Kypru, Německa, Estonska, Francie, Islandu, Malty, Španělsko a Švédska.
V průběhu celé akce byl zmapován EU trh s nabízenými dětskými nafukovacími balónky, prstovými barvami a mačkacími hračkami zhotovenými z plastů. Celkem bylo ze všech účastnících se států odebráno 220 modelů hraček k ověření, zda obsahují nitrosaminy či nitrosovatelné látky v množství, které přesahuje povolené limity. Každý účastnící se dozorový orgán, včetně ČR, odebral na trhu 20 modelů hraček ve složení: 7 mačkacích hraček, 7 nafukovacích balónků a 6 prstových barev. Většina hraček cca 80 % byla odebrána v kamenných obchodech, 19 % v online prodeji, ale s možností vyzvednutí vybraného zboží v kamenném obchodě a pouze 1 % výrobků bylo odebráno čistě online.
V rámci ověření bezpečnosti jednotlivých hraček byla laboratoří v Německu provedena kontrola, zda hračky obsahují N-nitrosaminy a N-nitrosovatelné látky a v jakém množství. 
Výsledky ukázaly, že je vhodné zaměřit pozornost kontrolních pracovníků speciálně na typy hraček – hlavně balónky a prstové barvy, u kterých se projevily problémy s dodržováním ustanovení platných předpisů. Při další kontrolní činnosti bude těmto výrobkům věnována zvýšená pozornost. (18.5.2021)