Kontrolou v dubnu neprošel jeden vzorek nafty

Česká obchodní inspekce sledovala i v měsíci dubnu 2018 jakost pohonných hmot na území České republiky. Kontrolu a sledování prováděla formou odběrů vzorků a laboratorních rozborů.
Z celkového počtu 211 odebraných vzorků pohonných hmot nevyhověl stanoveným jakostním požadavkům 1 vzorek motorové nafty.
Motorové nafty
Českou obchodní inspekcí bylo v dubnu 2018 odebráno a kontrolováno celkem 105 vzorků motorové nafty. Z tohoto počtu odebraných vzorků nesplnil 1 vzorek jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolovaný vzorek motorové nafty nevyhověl v jakostním parametru „Bod vzplanutí“, kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 51,5 °C (minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 53,0  °C). Zbývající kontrolované a analyzované vzorky motorové nafty splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 590+A1 – Motorová paliva - Motorové nafty – technické požadavky a metody zkoušení.
Biopaliva v pohonných hmotách
Ve sledovaném období byl kontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 105 vzorků
motorové nafty. Obsah ethanolu v automobilových benzinech byl zkontrolován u 79 vzorků. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek
u odebraných vzorků sledovaných motorových paliv.
Výsledky kontroly jakosti pohonných hmot podle inspektorátů: viz. tabulka. Legenda: OD = odebráno, N = nevyhověl. (31.5.2018)