Kontroly ČOI prokázaly 9 případů diskriminačního jednání

Česká obchodní inspekce ve 3. čtvrtletí 2018 provedla 179 kontrol a zjistila 9 případů, kdy prodávající použili některou z forem diskriminačního jednání. Součástí akce byly  kontroly i jiných zákonných povinností. Porušení právních předpisů bylo zjištěno v 62 případech. Nejčastěji se jednalo o nedodržení dalších ustanovení zákona o ochraně spotřebitele.
ČOI v období od 1. července do 30. září 2018 uskutečnila 179 kontrol. Vedle prověřování, zda nedochází ze strany prodávajících k některé z forem diskriminace spotřebitelů, byla součástí kontrol i kontrola dodržování dalších právních předpisů. Porušení zákonů bylo zjištěno v 62 případech, tj. ve 34,6 %. Některá z forem diskriminace byla zjištěna v 9 případech, což představuje 5,0 % z celkového počtu kontrol.
Zjištěná porušení a uložené sankce
ČOI se ve 3. čtvrtletí 2018 zaměřila i na kontroly § 6 zákona č. 634/1992, o ochraně spotřebitele, který zakazuje prodávajícímu diskriminovat spotřebitele při prodeji výrobků nebo poskytování služeb. Nedodržení tohoto paragrafu zjistila v 9 případech. Nejčastěji se jednalo o diskriminační jednání na koupalištích, více o tom zde: https://www.coi.cz/v-lete-diskriminovali-spotrebitele-provozovatele-koupalist-na-severu-cech/
Vedle specifického zaměření kontrol na oblast diskriminace bylo součástí kontrolní akce ověřování plnění ostatních ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele:
  • v 21 případech byly zjištěny nedostatky v dodržování zásad poctivosti prodeje (§ 3 písm. a), c), kdy např. nebyla dodržena správná hmotnost pokrmu nebo míra nápoje a následné nesprávné účtování v návaznosti na seznámení s cenami
  • ve 20 případech prodávající neinformovali spotřebitele o ceně nabízených výrobků nebo poskytovaných služeb v souladu s cenovými předpisy (§ 12)
  • v 9 případech prodávající při prodeji výrobků použili měřidla, která nesplňovala požadavky stanovené zvláštním právním předpisem upravujícím oblast metrologie (§ 3 odst. 1 písm. d))
  • v 8 případech prodávající nevydal spotřebiteli na jeho žádost řádně vyplněný doklad o zakoupení výrobků či poskytovaných služeb, tj. se všemi povinnými údaji (§ 16 odst. 1.)
Další porušení právních předpisů:
  • ve 3 případech bylo zjištěno porušení zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, kdy prodejci alkoholických nápojů na místech jejich prodeje neumístili pro spotřebitele zjevně viditelný text o zákazu prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let (porušení ustanovení § 13 odst. 1)
  • v 1 případě bylo zjištěno porušení zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků
  • v 1 případě došlo k porušení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
Uložené pokuty
 Česká obchodní inspekce ve 3. čtvrtletí 2018 pravomocně uložila celkem 57 pokut v hodnotě 255 000 Kč, jednalo se však o pokuty za jiná zjištění. V souvislosti s prokázaným diskriminačním jednáním nenabyly v tomto období žádné pokuty právní moci. (21.1.2019)