Kontroly ČOI prokázaly prodej alkoholu a tabáku mladistvým

Česká obchodní inspekce ve 2. čtvrtletí 2021 pokračovala v kontrolách nabídky, prodeje, skladování alkoholických nápojů a tabákových výrobků. V tomto období uskutečnila 1 646 kontrol a porušení zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek a zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních zjistila v 60 případech. V 11 případech proběhly kontroly s mladistvými figuranty. V 6 případech osobě mladší 18 let prodejci prodali nebo podali alkoholický nápoj, ve 4 případech prodejci prodali kuřácké pomůcky a v 1 případě prodejce porušil zákaz prodávat nebo podávat mladistvým tabákové výrobky, bylinné výrobky určené ke kouření a elektronické cigarety.
Obchodní inspekce kontrolovala od 1. dubna do 30. června 2021 dodržování právních předpisů, které upravují nabídku, prodej a skladování alkoholických nápojů a tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret, zejména zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu a zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.
ČOI v tomto období provedla celkem 1 646 kontrol. U 693 kontrol zjistila porušení právních předpisů, což je 42,1 % z celkového počtu provedených kontrol. Porušení zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek a zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních zjistila v 60 případech.
Součástí kontrolní akce bylo prověřit i dodržování dalších právních předpisů, především zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
ČOI využila své pravomoci a k 11 kontrolám byly přizvány osoby mladší 18 let. Jedna kontrola byla provedena za účasti Policie ČR.
Zjištěné nedostatky
Česká obchodní inspekce zjistila porušení zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek a zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, v 60 případech.
Porušení zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, bylo zjištěno v 58 případech:
► v 31 případech prodejci porušili ustanovení § 13 odst. 1, neboť prodejci neumístili na místech prodeje alkoholických nápojů pro spotřebitele zjevně viditelný text týkající se zákazu prodeje těchto nápojů osobám mladším 18 let, případně nebyl tento text pořízen v zákonem stanoveném provedení, tj. v českém jazyce, černými tiskacími písmeny na bílém podkladě o velikosti písmen nejméně 2 cm
► v 6 případech bylo zjištěno porušení ustanovení § 11 odst. 5, které zakazuje prodávat nebo podávat alkoholický nápoj osobě mladší 18 let
► v 9 případech prodejce na místě prodeje tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret neumístil pro spotřebitele zjevně viditelný text o zákazu prodeje tohoto zboží osobám mladším 18 let, případně nebyl tento text pořízen v zákonem stanoveném provedení, tj. v českém jazyce, černými tiskacími písmeny na bílém podkladě o velikosti písmen nejméně 2 cm, čímž porušili ustanovení § 5 odst. 2
► ve 4 případech bylo zjištěno porušení ustanovení § 3 odst. 4, neboť prodávající porušili zákaz prodávat nebo podávat kuřácké pomůcky osobě mladší 18 let
Porušení dalších ustanovení zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, bylo zjištěno v menším počtu případů.
Porušení některého z ustanovení zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, bylo zjištěno ve 2 případech. V 1 případě byl zjištěn prodej cigaret konečnému spotřebiteli za cenu nižší, než byla cena uvedená na tabákové nálepce, čímž došlo k porušení ustanovení § 110 odst. 1 a v 1 případě byl zjištěn prodej cigaret konečnému spotřebiteli za cenu vyšší, než byla cena uvedená na tabákové nálepce, čímž došlo k porušení ustanovení § 112.
Porušení zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, nebylo ve sledovaném období zjištěno.
Porušení některého z ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, bylo prokázáno celkem v 886 případech. Nejčastěji obchodníci porušili tato ustanovení – ve 357 případech neseznámili spotřebitele s cenou nabízených výrobků a poskytovaných služeb (§ 12), v 258 případech porušili zásady poctivosti prodeje (§ 3), ve 133 případech nevydali doklad o zakoupení výrobků, ačkoli si o něj spotřebitel požádal nebo vydání dokladu bez potřebných náležitostí (§ 16). Porušení dalších ustanovení zákona o ochraně spotřebitele bylo zjištěno v menším počtu.
Ve 109 případech bylo zjištěno porušení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve 34 případech došlo k porušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011 o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků a o zrušení směrnice Rady 73/44/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES a ve 103 případech bylo kvalifikováno porušení dalších zákonů, resp. jejich jednotlivých ustanovení, v dozorové kompetenci České obchodní inspekce.
V některých kontrolních případech bylo zjištěno porušení více zákonů, resp. jednotlivých ustanovení, současně.
Uložená opatření
Česká obchodní inspekce v období od 1. dubna do 30. června 2021 pravomocně uložila celkem 508 pokut v  hodnotě 1 783 500 Kč.
Pro porušení povinností stanovených zvláštními předpisy uložila zákaz prodeje na 1 458 kusů výrobků v celkové hodnotě 71 055 Kč a zákaz používání na 105 kusů neověřených měřidel, která neodpovídala obecně závazným právním předpisům, technickým normám, jiným technickým předpisům, popřípadě schválenému typu. (27.9.2021)