Kontroly neprokázaly špatné skladování baterií a akumulátorů

Česká obchodní inspekce provedla v tomto roce kontrolní akci zaměřenou na dodržování zákona o odpadech. Konkrétně se jednalo o baterie a akumulátory, které jsou dodávány na trh nebo do oběhu, jejich označování a zajištění zpětného odběru výrobcem, posledním prodejcem, případně distributorem. Celkem proběhlo 270 kontrol a nedostatky nebyly zjištěny. Na všech kontrolovaných provozovnách bylo prodejcem zřízeno místo zpětného odběru pro odevzdání baterií a akumulátorů.
Obchodní inspekce se v tomto roce zaměřila na kontrolu dodržování zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, který upravuje pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany lidského zdraví a trvale udržitelného rozvoje. Tento zákon také stanovuje práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství a působnost orgánů veřejné správy v odpadovém hospodářství.
Cílem akce ČOI bylo ověření povinností tohoto zákona v oblasti uvádění baterií a akumulátorů na trh nebo do oběhu, jejich označování a zajištění zpětného odběru výrobcem, posledním prodejcem, popř. distributorem. Inspektoři také kontrolovali dodržování dalších právních předpisů, které jsou v dozorové kompetenci ČOI.
ČOI v období od 23. prosince 2019 do 30. dubna 2020 provedla 270 kontrol převážně v maloobchodních provozovnách. Porušení zákona o odpadech nezjistila. U všech kontrolovaných subjektů byl zajištěn zpětný odběr přenosných baterií a akumulátorů. Veškeré kontrolované baterie byly v souladu s příslušnými právními předpisy řádně označeny. Na všech provozovnách bylo prodejcem zřízeno místo zpětného odběru pro odevzdání baterií a akumulátorů.
Porušení dalších předpisů bylo zjištěno při 117 kontrolách, což představuje 43,3 % z celkového počtu provedených kontrol.
Převážně se jednalo o porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a to celkem ve 150 případech:
▪ v 60 případech nebyl spotřebitel seznámen s cenou (§ 12)
▪ v 39 případech prodávající nedodrželi správnou hmotnost/míru či množství, dále správnost účtování, nebo používání stanovených měřidel (§ 3)
▪ ve 13 případech nebyl vydán doklad o zakoupení s povinnými údaji výrobku (§ 16 )
▪ ve 12 případech prodávající porušil povinnost při poskytování informací (§ 11)
▪ v 6 případech prodávající porušil povinnost informovat spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (reklamace), společně s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit (§ 13)
Porušení dalších právních předpisů bylo zjištěno v menší míře.   Česká obchodní inspekce na základě zjištěných porušení právních předpisů v tomto období pravomocně uložila celkem 85 pokut v hodnotě 175 500 Kč. (11.11.2020)