Kotroly v e-shopech prokázaly opakující se nedostatky

Česká obchodní inspekce s rozvojem internetového obchodování pravidelně kontroluje dodržování právních předpisů, které prodejcům ukládá především zákon o ochraně spotřebitele. Při kontrolách se zaměřuje především 
na ty e-shopy, které v rámci svého průzkumu nebo na základě informací třetích osob vyhodnotí jako potenciálně závadové. V průběhu roku 2018 provedla 992 kontrol v e-shopech a porušení právních předpisů zjistila v 851 případech. “Nedostatky v kontrolovaných internetových obchodech se opakují. Prodejci obvykle neinformují spotřebitele o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, možnosti zboží reklamovat nebo používají klamavé obchodní praktiky. Zkušenosti z kontrol dále ukazují, že převážná část kontraktů se stále více přesouvá do sféry sociálních sítí. Tomuto trendu bude ČOI věnovat náležitou pozornost i v tomto roce,“ říká ke kontrolám e-shopů ředitel ČOI Mojmír Bezecný.
Inspekce uskutečnila v období od 4. ledna do 31. prosince 2018 celkem 992 kontrol, zaměřených především na plnění povinností, vyplývajících ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a dalších obecně závazných právních předpisů. Porušení obecně závazných právních předpisů zjistila při 851 kontrolách, což představuje 85,8 %.
Zjištěné nedostatky
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, byl porušen v 1 909 případech:
  • v 518 případech obchodník neinformoval spotřebitele o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (§ 14)
  • v 443 případech došlo ze strany obchodníků ke klamavému konání (§ 4 odst. 4 v návaznosti na § 5 odst. 1, 2, 3)
  • v 441 případech prodávající neinformoval spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva zboží reklamovat, společně s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit (§ 13)
  • v 240 případech bylo porušeno ustanovení, které zakazuje klamavé opomenutí (§ 4 odst. 4 v návaznosti na § 5a odst. 1, 2)
  • v 67 případech došlo k porušení ustanovení, které vymezuje postup při uplatnění a řešení reklamací (§ 19 odst. 1 a 3)
Dále bylo ve 43 případech prokázáno porušení nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1007/2011 o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků.
V dalších případech došlo k porušení ostatních právních předpisů, které jsou předmětem dozoru České obchodní inspekce:
  • ve 33 případech byl porušen zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole, kdy kontrolovaná osoba nesplnila opatření uložené kontrolujícím orgánem (§ 10 odst. 2)
  • v 24 případech byl porušen zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, kdy distributor nesmí uvádět na trh stanovené výrobky, které nejsou opatřeny příslušným označením (§ 13 odst. 9)
  • v 17 případech byl porušen zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, kdy tabákové výrobky, kuřácké pomůcky, bylinné výrobky určené ke kouření a elektronické cigarety lze prodávat prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, pokud je vyloučen jejich prodej osobám mladším 18 let, prodejce je povinen v okamžiku prodeje ověřit, že kupující spotřebitel není mladší 18 let (§ 6 odst. 1)
Uložená opatření
Česká obchodní inspekce uložila v roce 2018 za výše uvedené nedostatky celkem 1 031 pokut v hodnotě 8 563 000 Kč.
Nejvyšší pokuta, ve výši 400 000 Kč, byla uložena švýcarské společnosti HMK GmbH, která provozuje internetový obchod www.mincovni-obchod.cz. Společnost na svých webových stránkách mj. používala agresivní a klamavé obchodní praktiky. Například informovala spotřebitele, že kámen, který je umístěn na pamětní minci, je tzv. český granát, i když se nejednalo o český granát. Dále společnost zasílala spotřebitelům nevyžádané zásilky.
Další pokuta, ve výši 150 000 Kč, byla uložena společnosti Alza.cz a.s. za nekalé obchodní praktiky, kdy například spotřebiteli při nákupu přidala do košíku zboží, které si neobjednal, ani nepožadoval.
Stejně vysokou pokutu, tedy 150 000 Kč, v roce 2018 pravomocně dostala společnost TERAE BUSINESS s.r.o., která provozuje stránky www.trmobile.cz a www.androidlevne.cz, za užití nekalé obchodní praktiky, kdy prodejce například v obchodních podmínkách v sekci nazvané „Reklamace“ podmiňoval uplatnění práva z vadného plnění (tj. reklamaci) tím, že „…Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali v dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balicího papíru nebo karton, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů,“ neboť platná právní úprava nestanoví jako podmínku pro uplatnění práv z vadného plnění (tj. reklamaci) povinnost kupujícího v případě zjištěných vad předložit kompletní zásilku včetně příslušenství, původního obalu, veškeré dokumentace a ve stavu, v jakém byla při dodávce. Dále prodejce uváděl, že „…Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné,…“ ačkoli podle platné právní úpravy toto také nemůže být důvodem nepřijetí k reklamaci. (29.3.2019)