Kovosvit MAS se zapojil do projektu, který má přivést ženy do strojírenských profesí

Přestože se ženy podílejí na zaměstnanosti v České republice ze 44 %, ve strojírenství jich pracuje jen zhruba čtvrtina. Tento nepoměr ukazuje, že pro ženy není strojírenství atraktivním oborem. Proč tomu tak je a jak to do budoucna změnit, řeší projekt nazvaný Odstraňování předsudků vůči strojírenským oborům při kariérovém rozhodování žen a dívek. Projekt podporovaný z prostředků Evropské unie řeší pracoviště RCMT Fakulty strojní ČVUT v Praze spolu Svazem strojírenské technologie a Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí. Zapojila se do něj i strojírenská společnost Kovosvit MAS.
„Řešiteli projektu jsme byli požádáni, abychom jim umožnili realizovat rozhovor s několika našimi zaměstnankyněmi, které pracují na různých pozicích jak v montáži a v konstrukci, tak ve slévárně. V době, kdy je všeobecný nedostatek zaměstnanců na trhu práce, vítáme jakýkoli možný impulz, který by nám při náborech do budoucna pomohl. S pracovištěm RCMT navíc pracujeme na řadě projektů a naše spolupráce je založená na vzájemné prospěšnosti i důvěře. Rádi jsme tedy vyšli vstříc,“ říká Jan Hruška, marketingový manažer Kovosvitu MAS.
Rozhovory s konkrétními ženami pracujícími ve strojírenských podnicích jsou významnou součástí projektu. Osobní zkušenosti pracovnic na konkrétních pozicích mohou významně pomoci odbourávat předsudky vůči možnému uplatnění žen a dívek ve strojírenství. Ty nejčastěji přetrvávají ve smyslu, že jde o práci, která je fyzicky náročná, špinavá a obecně pro dívky a ženy nevhodná. Přitom tyto předsudky již dlouhodobě neodpovídají realitě. Strojírenství je nejen „řemeslem“, ale stává se datově informačním průmyslem, tj. kromě jiného je třeba získávat a vyhodnocovat data, která souvisejí s výrobou. Například zde lze spatřovat velký potenciál pro uplatnění žen. Projekt si klade za cíl zvýšit informovanost právě o možnostech uplatnění žen v oboru strojírenství.
Příkladem pro ostatní
„V rámci projektu budou realizovány workshopy pro kariérové poradce z Úřadu práce a z vybraných základních a středních škol. Účastníci workshopů budou mít možnost seznámit se se současnou podobou strojírenské výroby a technologiemi, s jejím předpokládaným vývojem v nejbližších letech a s příslušnými obory vzdělávání. Součástí materiálů určených pro kariérové poradce budou také příklady žen pracujících ve strojírenských profesích, které realizujeme v několika strojírenských firmách. Informace předávané na workshopech a následných exkurzích v konkrétních strojírenských firmách budou sloužit ke zvýšení informovanosti, a tedy v důsledku k odbourávání předsudků. Zkušenosti odborných pracovníků RCMT svědčí o tom, že v zahraničí je ve strojírenství zaměstnáno mnohem více žen než v České republice. Zde firma Kovosvit MAS vybočuje z řady s počtem žen zaměstnaných na technických pozicích. V tom vidíme velký potenciál i pro ostatní firmy,“ popisuje Ester Kopecká, členka týmu řešitelů projektu z ČVUT.
Smyslem realizovaných workshopů je vnést do kariérového poradenství nové informace o povaze pracovních pozic v technických oborech. Zaměření na kariérové poradce a výchovné/kariérové poradce na základních a středních školách vychází z předpokladu, že právě tito poradci, samozřejmě vedle rodičů a dalších faktorů, významně ovlivňují rozhodování žen a dívek při volbě vzdělání a budoucí profese. Zprostředkování reálných zkušeností žen přímo ze strojírenských provozů jsou při této aktivitě nenahraditelné. Dvouletý projekt bude ukončen v roce 2019. (28.5.2019)