Kraje a obce budou moci od září žádat o dotaci na obnovu majetku po přívalových deštích

Ministerstvo pro místní rozvoj plánuje začátkem září letošního roku vyhlásit výzvu na podávání žádostí o podporu na obnovu obecního a krajského majetku po živelních pohromách, konkrétně po letošních přívalových deštích. Pro žadatele bude připraveno 50 milionů korun.
„Rád bych předem informoval kraje a obce, že začátkem září budou moci podat žádost o dotaci na obnovu majetku, který byl poškozen přívalovými dešti. Tyto dotace pomohou obci vrátit se do běžného režimu a vypořádat se tak s problémy, se kterými se díky těmto nešťastným událostem musí vypořádat,“ uvedl náměstek pro řízení sekce evropských a národních programů Zdeněk Semorád.
Podprogram Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách je součástí programu financovaného ze státního rozpočtu "Podpora a rozvoj regionů". Dotaci lze získat na rekonstrukci nebo opravu majetku obcí a krajů poškozeného živelní pohromou, popř. na pořízení nového majetku plnícího tutéž funkci, kterou plnil majetek zničený pohromou. Jedná se o obnovu zejména mostů a komunikací, veřejného osvětlení, veřejných prostranství a veřejných obecních budov a zařízení včetně obnovy staveb a zařízení preventivní infrastruktury. Podprogram nelze využít na vybudování nových protipovodňových opatření, na obnovu bytového fondu ve vlastnictví obce a ani k úhradě prvotních nákladů spojených s odstraňováním náplav, vyvrácených nebo zlomených dřevin, stavební sutě a zbytků zničených objektů.
Výzva bude vyhlášena pro dotační titul č. 2, tj. pro území, kde nebyl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav. Žadatelem mohou být obce a kraje postižené živelní pohromou. Dotace bude poskytována až do výše 70 % v případě, že žadatelem je obec a až do výše 40% v případě, že žadatelem je kraj, skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce a její čerpání může být rozloženo do dvou let. MMR má pro tento účel připraveno 50 milionů korun.
Žádosti bude možné podávat začátkem září, přesný termín bude upřesněn. Na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj budou v průběhu srpna uveřejněny všechny informace, způsob podávání žádostí včetně textu podprogramu a hodnotících kritérií. (14.8.2019)