Kvalita pohonných hmot je v letošním pololetí nejlepší v historii

Česká obchodní inspekce vyhodnotila kontroly jakosti pohonných hmot za 1. pololetí roku 2019. V tomto období odebrala na čerpacích stanicích v ČR celkem 1 329 vzorků PHM a zjistila 10 nevyhovujících vzorků, což je o 4 vzorky méně než ve stejném období 2018. V 1. pololetí tohoto roku vydala zákaz na téměř 21 tisíc litrů pohonných hmot v hodnotě  více než 680 tisíc korun Kč.
Česká obchodní inspekce dlouhodobě monitoruje jakost pohonných hmot u tuzemských čerpacích stanic. V 1. pololetí tohoto roku odebrala 1 329 vzorků PHM a zjistila 10 nevyhovujících vzorků. Převážně se jednalo o automobilové benziny a motorovou naftu.
Jakost pohonných hmot se v 1. pololetí roku 2019 oproti 1. pololetí roku 2018 mírně zlepšila, a to ze 1,1 % na 0,8 % podílu nevyhovujících vzorků. Zlepšení jakosti bylo zaznamenáno u odebraných a kontrolovaných vzorků automobilových benzinů (z 1,8 % na 0,4 %). Zhoršení bylo zaznamenáno u vzorků motorové nafty z (0,8 % na 1,1 %) a u vzorků ethanolu E 85 (z 0,0 % na 16,7 %). Na stejné úrovni zůstávají odebrané a kontrolované vzorky CNG (0,0 %) a LPG pro pohon (0,0 %).
Vzhledem k vývoji na trhu s pohonnými hmotami se v 1. pololetí 2019 nepodařilo odebrat vzorky směsného paliva nebo FAME.
Biopaliva v pohonných hmotách
V průběhu 1. pololetí 2019 byl kontrolován obsah metylesterů mastných kyselin u 649 vzorků motorové nafty. Obsah ethanolu v automobilových benzinech byl zkontrolován u 504 vzorků. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek u odebraných vzorků sledovaných motorových paliv.
Uložená opatření
Česká obchodní inspekce v prvním pololetí 2019 uložila v 6 případech opatření ve formě zákazu prodeje pohonných hmot, které nesplňovaly požadavky na jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem, zvláštními právními předpisy a českými technickými normami. Opatření bylo vydáno celkem na 20 851,97 l pohonných hmot v celkové hodnotě  683 388,85 Kč. Ve stejném období roku 2018 vydala ČOI zákaz na 81 394,34 l pohonných hmot v celkové hodnotě 2 707 615,20 Kč.
Z důvodů vyskytujících se nejakostních pohonných hmot v tržní síti ČR, bude Česká obchodní inspekce v souladu s platnými právními předpisy nadále provádět kontroly jakosti všech dostupných druhů pohonných hmot. (26.7.2019)