Kvalita života lidí není pro všechny ideální. Stále je co zlepšovat

Co je to kvalita života a proč se zabývat jejím zlepšováním? Jaká je kvalita života lidí v Česku a na Slovensku? Po jaké kvalitě života touží zaměstnanci na pracovišti? Jaké jsou podmínky pro podnikání pro malé a střední podnikatele? Jaký je rozdíl v přístupu k zlepšování kvality života mezi Sodexem a Baťou? Proč se inspirovat od Jana Antonína Bati? Kdo by měl být naší inspirací? Jak zlepšit kvalitu života lidí?
Co je to kvalita života a proč se zabývat jejím zlepšováním?
Kdo je na tom lépe? Velmi bohatý člověk, který ale nemá čas na rodinu ani přátele, nebo někdo, kdo horkotěžko splácí své účty, ale vidí vyrůstat svoje děti a stíhá vedle práce i koníčky? Právě to se snaží postihnout koncept kvality života popisovaný i v tomto článku, což je mnohem širší pojem než hospodářská produkce nebo životní úroveň. Zahrnuje možnosti uspokojování nejrůznějších potřeb, které pro svůj život potřebujeme, ale nejsou to jen věci materiální.
Hodnocení kvality života je například podle moneymag.cz dnes interdisciplinární záležitostí a závisí na filozofickém hledisku zkoumání. Každý vědní obor nahlíží na kvalitu života svojí specifickou optikou a zdůrazňuje jiné prvky. Existuje již řada definic, které se snaží vyjádřit mnohorozměrnost tohoto pojmu. Přesto, že mnohé z nich se vzájemně prolínají, do dnešní doby nebyla vygenerována jedna hlavní, oficiálně uznávaná definice.
Některé prvky, které kvalitu života utvářejí, lze určit pomocí běžných měřítek ekonomického blahobytu. Je ale jasné, že s indikátorem HDP na hlavu, který se v ekonomii často používá, nevystačíme. Přesnějším číselným indikátorem může být průměrná a mediánová úroveň příjmů obyvatel, roli hraje ale také nerovnost příjmů. Platí, že vnímání spokojenosti s určitou úrovní příjmů či bohatství, se bude mezi zeměmi velice lišit. Koneckonců index štěstí, či různé výzkumy „well-being“ ukazují výstižně, že i země, které jsou podle statistických indikátorů chudé (země střední a jižní Ameriky) mohou vykazovat vysokou míru spokojenosti se životem. A naopak, země s vysokými příjmy na hlavu, se v těchto žebříčcích často propadají ke dnu, protože „životní standard“ je vykoupen stresem a vysokou mírou nejistoty. Když hovoříme o statistických ukazatelích, nelze zapomenout ani na míru sociální mobility, která odráží možnost dostat se z nižší do vyšší příjmové skupiny.
Je to zejména dostupnost zdrojů. Všechny zdroje kvality života však nejsou distribuovány trhem a mnohé mají pro každého jednotlivce rozdílnou hodnotu. Mnoho z determinantů lidského blahobytu vychází ze života samotného a nelze je hodnotit penězi. Kromě objektivních ukazatelů zde hraje velkou roli také subjektivní postoj každého člověka. Zjednodušeně lze shrnout, že jde o tělesnou, duševní a sociální pohodu člověka – zdraví, spokojenost z práce, ekonomický dostatek, funkční sociální vazby a příjemné životní prostředí.
To klíčové týkající se kvality života najdeme v Baťově manuálu Průmyslové město“  o podmínkách, zajišťujících životní pohodu obyvatel tohoto aglomerátu. On viděl, stejně jako dnes i my, že za všemi úspěchy stojí člověk a jeho základní potřeby, včetně práce a osobního štěstí. To poslední sice zaručit nedovedeme, ale můžeme mu hodně napomoci. Jedná se při tom (ve shodě s ideály osvícenství) i v 21. století především o uspokojení těch materiálních a fyzických potřeb, které zajišťují hlavně tělesné i duševní blaho. Velkou důležitost přitom přikládáme rodině, tedy oáze klidu a relaxace, potřebné nejen k lepším výkonům, ale také k zajištění dobrého startu pro další generace, ze kterých vzejdou pokračovatelé rozvoje ideálního průmyslového města. Jako příklad vezměme Baťovy města v Brazílii. Koncipoval je tak dokonale, že fungují dodnes, přestože na jejich chod už v současnosti nemá rodina Baťů nijak zvláštní vliv.
V současné době se zlepšováním kvality života v takové formě jako Baťové nezabývá mimo autora článku, prof. Milana Zeleného a jejích spolupracovníků pořádně nikdo.
Jaká je kvalita života lidí v Česku a na Slovensku?
Česká republika si v roce 2019 oproti roku 2018 mírně polepšila v kvalitě života, přesto se v pravidelném žebříčku společnosti Deloitte nachází na 24. místě. První skončilo již tradičně Norsko, tabulku uzavírá Středoafrická republika a Jižní Súdán. V hodnocení společnosti Deloitte, jež vychází z údajů o stavu společenského a ekonomického rozvoje a úrovně životního prostředí, získala Česká republika v roce 2019 84,36 bodu ze sta. Mírně si tak pohoršila oproti výsledku 84,66 bodu z roku 2018. Česko se tak umístilo za Koreou a před Estonskem a USA, ze Střední a Východní Evropy je na tom lépe jen Slovinsko na jednadvacátém místě. Polsko skončilo třiatřicáté a Slovensko ještě o dvě pozice níže. Vedle vítězného Norska tvoří trojici zemí s nejvyšším skóre také Dánsko, a Švýcarsko. Mezi země s nejhorším skóre patří i Čad nebo Afghánistán (více na https://www.socialprogress.org).
Dlouhodobě nejlépe je na tom Česká republika se základními lidskými potřebami a lékařskou péčí, kvalitou pitné vody, hygieny a přístřeším, výrazně se však u nás zhoršil ukazatel vnímané osobní bezpečnosti a přístup k vyššímu vzdělání. Naopak mírné zlepšení zaznamenala statistika, co se týče úrovně tolerance, lidských práv i osobní svobody.
„Česká“ ekonomika v poledních letech ztrácí konkurenceschopnost a od dubna 2017 patří mezi rozvojové země, protože HNP je dlouhodobě nižší než HDP. To není nic pozitivního, neboť vycházíme ze skutečnosti, že Česko, a mimo jiné také Slovensko, nemá kontrolu nad vlastní ekonomikou, která nám vlastně nepatří. My jsme jen subdodavatelé nadnárodních firem, v našem případě velmi často z Německa, ale nejen z něj.  Nemáme lidi. Máme málo robotů. Máme špatnou infrastrukturu. Kamiony neustále čekají na silnicích místo toho, aby jezdily. Podnikům klesá ziskovost a nemají peníze. Hospodářský cyklus je nesmlouvavý. Podle The Bloomberg Innovation Index Česko a ani Slovensko prý nepatří mezi pokrokové země, což značí, že při zohlednění skutečnosti, že nejvíce kvalifikovaných pracovních míst v důsledku nejrůznějších vlivů ubývá rychleji, než vznikají nová. Žijeme v době nejistoty a stagnace, což zřejmě bude na příštích 50 let asi normální.
Nutně se proto musí objevit otázka, jak za takové situace může ČR zaručit svým obyvatelům dostatečnou kvalitu života? Řada dceřiných firem, které u nás působí, má svůj nákladový strop, pod nějž se musí vejít. Naší taktikou nemůže být se pod stropem krčit a konkurovat pouhou lácí – levnou pracovní silou a podhodnocenou měnou. Naším úkolem musí být prorazit strop a pozvednout ekonomiku na vyšší úroveň. Protože jen tak může ČR svým občanům otevřít cestu k vyšší kvalitě života.
Po jaké kvalitě života touží zaměstnanci na pracovišti? 
Podle průzkumu realizovaného společnostmi Randstad , JLL a Skanska realizovaného v roce 2018 k prioritám zaměstnanců patří v prvé řadě kantýna či restaurace, kterou chce mít v dosahu kanceláře 88 % respondentů zmíněného průzkumu. Důležité je pro ně i bezplatné a kvalitní připojení Wi-Fi (86 %) a zahrada nebo terasa (71 %). Protože až 84 % svého pracovního času tráví zaměstnanci center podnikových služeb u vlastního pracovního stolu, je pro ně důležitý pohodlný kancelářský nábytek, dostatek světla, kvalitní klimatizace a možnost otevřít si okno, což v moderních kancelářských objektech nebývá vždy samozřejmé. S úrovní komfortu svého pracovního místa je v tuto chvíli spokojeno 60 % respondentů. Je tedy vidět, že i v oboru, který kultivaci pracovního prostředí považuje za svou prioritu, existuje jistý potenciál ke zlepšení. A to například i co se prostředí vhodného k soustředění týče. „Možnost koncentrovat se považuje za důležitou 93 % respondentů, ovšem jen 37 % je spokojeno se současným stavem. Jde o aspekt, kterému nyní firmy věnují značnou pozornost. Takzvaný open space se proto postupně transformuje a dělí na menší zóny určené pro individuální práci, setkávání a spolupráci týmů, relaxaci, schůzky či telefonování,“ zdůrazňuje Jonathan Appleton a jako inspirativní příklad uvádí nedávno oceněný projekt nových kanceláří společnost Johnson & Johnson.
Takovýto výzkum odráží spíše základní potřeby, či podmínky pro to, aby vlastně zaměstnanec mohl vykonávat dobře svou práci. Ale vyšší kvalita života není jen kantýna na pracovišti. Znamená možnost ovlivňovat a spolurozhodovat o dění ve firmě. Vyšší participace zaměstnanců není jen nástrojem, jak dosáhnout vyšší produktivity, ale přináší i seberealizaci a větší radost z práce.
Jaké jsou podmínky pro podnikání pro malé a střední podnikatele? 
Pro začínající podnikatelé (kteří by mohli zajistit v ČR a SR konkurenceschopné inovativní produkty a řešení) neexistují vhodné produktivní znalostní prostředí od A do Z podporující rozvoj jejích podnikání a spolupráci s ostatními členy produktivního znalostního prostředí s globálními produkty a službami. Začínající byznysmeni napříč různými podnikatelskými centry nemohou inovativním využívaním jejich zdrojů a spolupracovníků uspokojovat zákazníky, aby si vydělali peníze a zajistili svou životaschopnost. Podle moneymag.cz mezi problémy, které musí překonávat, patří nepřiměřená administrativní zátěž a opožděné nebo neprovedené platby. Chybí infrastruktura a systém pro výměnu informací, nastartování podnikání včetně vytváření podnikatelského ekosystému bez velkých finančních zdrojů a tvorby závazků, či už v rámci produkčního znalostního prostředí nebo mimo něj.
Zahraniční globální společnosti působící v ČR a SR fungují jako uzavřená korporátní komunita, kam není jednoduché proniknout a tak získat další informace pro možnost rozvoje spolupráce se začínajícími a malými podnikateli (ve většině případů si udržují skutečné inovativní a kreativní centra ve své domovské zemi kvůli ochraně know-how s cílem zajistit její konkurenceschopnost). Nemají systém pro rozvoj spolupráce podporující národní lokální vlastnictví v zemích, kde působí, který pomůže začínajícím a malým podnikatelům rozvinout nápad přes realizaci až k vydělávání peněz přes inovativní využívání zdrojů umožňující uspokojovat zákazníky. Stejně tak je to s lokální podnikatelskou komunitou, kde jediná výhoda pro začínající podnikatele je, že jsou české nebo slovenské.
Chybí domácí finanční struktury, které by mohly rozvoji lokálního podnikání výrazně napomoci. Je paradoxem, že Slovensko i české země byly předvojem v oblasti družstevního finančnictví. Místo toho je nyní finanční sektor obou zemí z 90 % v zahraničních rukou. Chybí i zkušenosti s lokálními měnami, nemáme etickou banku jako v Itálii.
Již to není tak jako v devadesátých letech, kdy bylo začít podnikat jednoduší. Navíc dnes pro rozvoj podnikatelského ducha je potřeba mít také zdravé jídlo, cvičení, čistotu a klidnou mysl. Proto podnikatelů přibývá jen díky rostoucímu zájmu seniorů o vlastní živnost.
Tak jak říká ekonom Lukáš Kovanda, mladí lidé mají nejen z uvedených důvodů menší zájem začít podnikat, než například před 30 lety. Obávají se nejistoty s tím spojené, jsou z pohodlnosti zvyklí na „mama hotel“ a navíc jim stát místo ulehčení začátku podnikání spíše hází klacky pod nohy.
Jak zlepšuje kvalitu života lidí francouzská společnost Sodexo?
Zlepšování kvality života lidí má jako své poslání společnost Sodexo. Z něj vyplývá, že lidé, které tato společnost obsluhuje, jsou podle zjištěných informaci určených pro jejich ambasadory, středobodem jejích pozornosti a jejich spokojenost svědčí o tom, že svou práci v Sodexu dělají dobře.
Jak podle zmiňovaných materiálů pro ambasadory může společnost Sodexo se svými pracovníky ve skutečnosti ovlivnit kvalitu života lidí?
  1. Fyzické prostředí – zajištění čistého, bezpečného a příjemného prostředí pro klienty a zákazníky.
  2. Zdraví a duševní pohoda – nabídka vyvážené stravy na podporu zdravého životního stylu a vynikající služby v každé lokalitě.
  3. Sociální vztahy – omezení izolace a poskytování osobní péče.
  4. Uznání – pomoc firmám při vyslovení uznání svým zaměstnancům a jejich odměňování na podporu motivovanosti a dosahování co nejlepších výsledků.
  5. Jednoduchost a efektivita – pomoc klientům a zákazníkům při šetření času formou rychlé a profesionální realizace klíčových služeb.
  6. Osobní rozvoj – pomoc lidem při rozvíjení dovedností formou školení a vzdělávání.
Jaký je rozdíl v přístupu k zlepšování kvality života mezi Sodexem a Baťou?
Napříč tomu, že příklady společnosti Sodexo popisující reálné způsoby, jak mohou její služby, které nabízí, zlepšit život milionů lidí, poslání této společnosti proklamované jako „Zlepšování kvality života“ neřeší podle názoru spoluatora tohoto článku Adriána Podskľana ve skutečnosti uspokojení těch materiálních a fyzických potřeb, které zajišťují hlavně tělesné i duševní blaho jako to bylo u Baťů. Z prohlášení a skutků společnosti Sodexo je možné usuzovat, že tato společnost nepřikládá velkou důležitost rodině jako oáze klidu a relaxace, potřebné nejen k lepším výkonům, ale také k zajištění dobrého startu pro další generace, ze kterých vzejdou pokračovatelé rozvoje komunit šťastných lidí bez odpadů a obalů. Potvrzuje to i skutečnost, že u společnosti Sodexo akcionář je účelem. Jejím hlavním cílem je podle proklamace na jejích webových stránkách zisk, kde prostředky k dosažení tohoto cíle jsou získání kontroly nad trhem (ovládnout ho) a jeho uspokojení pomocí levné námezdní pracovní síly, levných surovin při současné eliminaci hygienických a bezpečnostních rizik. Není to tedy jako o Baťů, kde služba veřejnosti je cílem, který se dosahuje přes uspokojení trhu, vydělání peněz a skutečné uspokojení spolupracovníků (spolupodnikatelů a spoluvlastníků nejen prostřednictvím vysokých mezd).
Proč se inspirovat od Jana Antonína Bati?
Naší hlavní inspirací pro zlepšování kvality života lidí je koncept ideálního průmyslového města Jana Antonína Bati, který vznikl těsně před druhou světovou válkou.  Důvodem je fakt, že Jan Antonín Baťa na rozdíl od slovutného propagátora pořádku a lidské racionality, velkého amerického průmyslníka Henryho Forda, dokázal svoji vizi uskutečnit i v pralese. Příkladem jsou jeho průmyslová města v Brazílii. J. A. Baťa byl nevlastním bratrem zakladatele zlínské obuvnické firmy Tomáše Bati. Po Tomášově smrti v roce 1932 se ujal řízení tehdy již nadnárodního koncernu. Ovšem další rozvoj firmy zastavila válka.
J. A. Baťa před nacisty odjel do USA, pak do Brazílie. Po válce se dozvěděl, že ho u nás odsoudili za tzv. kolaboraci s nacisty na 14 let nucených prací. Proto zůstal v Brazílii, kde si podle jeho slov těchto čtrnáct let velice tvrdě odpracoval. Doslova kolonizoval prales, kde založil čtyři města. Stavěl silnice, razil tunely, osídloval pustinu a hlavně dával práci desítkám tisíc lidí, Brazilcům i těm, kteří tehdy prchali z Evropy před Hitlerem a později před komunisty.
Jak zlepšit kvalitu života lidí?
Zajištění životní pohody a štěstí vychází z rovnice, na jejíž jedné straně stojí moderní život, jistota a pokrytí základních i nadstandardních potřeb a na druhé stráně práce, oddanost a transparentnost, která poskytuje dobrovolný smysl života každému jednotlivci, který má zájem stát se součástí nejen lokální komunity, ale také propojeného společenství šťastných lidí. Zajištění životní pohody a štěstí lidí podle proklamované rovnice umožní zvýšit například dlouhověkost obyvatel, jejích zdraví i celkovou spokojenost. Šťastnější lidé jsou prostě produktivnější a umí vydělat více peněz.
Vezměme relativní maličkost. Tito lidé například z použitých produktů nevytváří odpad, ale nový zdroj materiálu pro další výrobu, což je přesně to, co je charakteristické pro města šťastných lidí s bezodpadovým hospodářstvím. Prostředí, která jsou mimo jiné soběstačná, produkční a znalostní. Představujeme si to tak, že podniky tím, že při výrobě v oběhovém hospodářství berou ohled na delší životnost výrobků, materiálovou i energetickou efektivnost a opětovné využití nebo recyklaci materiálů, minimalizují využívání přírodních zdrojů díky obnově vytvořených produktů, redukují náklady na provoz firem a tak snižují množství odpadu. Navíc koncept oběhového hospodářství počítá s tvorbou nových pracovních míst napříč celým cyklem, od návrhů designu nových typů produktů až po recyklaci.
Nezapomínáme ani na zjednodušování práce v produktivních a znalostních prostorech pomocí robotů, které se používají při úklidu prostorů nebo na office service. Robot třeba něco donese do kanceláře. V případě check-in jde nejen o elektronickou rezervaci, ale i o to, dostat se do kanceláře, jednací místnosti a najít si volný prostor pro práci bez klíče. Tedy nahrát si svoje osobní údaje, které dnes musíme registrovat na recepci, do telefonu. A potom udělat nějaký interface, který vše převede do našeho systému. Tím pádem dostanete mobilní klíč a nemusíte čekat ve frontě. To bude jedna skupina zákazníků, která je víc technicky zdatná a je nejloajálnější. S ní je potřebné mít vztah, komunikovat přes aplikaci, přes nějakou platformu. Takhle prakticky vzniká produktivní a znalostní prostředí, v němž probíhá interakce lidí a technologicky vyspělých systémů formou stále otevřenějšího, propojenějšího, koordinovanějšího a inteligentnějšího ekosystému. V produktivním a znalostním prostoru se potkává řada prvků – včetně lidí, procesů, služeb a věcí a společně zde vytvářejí pohlcující a interaktivní automatizovaný zážitek pro konkrétní uživatele či pracovní scénáře.
V rámci pobytu v produktivním a znalostním prostředí je také potřeba nabízet různé výhodné nabídky pro interní nebo externí spolupráci v rámci motivujícího podnikatelského ekosystému. Hlavním jádrem prosperujícího ekosystému je proto přítomnost jednoho nebo více velkých úspěšných zavedených podniků, nejlépe založených na znalostech. Jejich primární úlohou je záměrně kultivovat samotný ekosystém. Velké společnosti poskytují výsledky svého výzkumu a vývoje, jsou to magnety pro kvalifikované pracovníky, poskytují trh pro místní subdodavatele a formují specializované pracovníky, kteří se mohou rozhodnout opustit firmu, aby převzali jiné role (podnikatel, mentor, investor, atd.).  Tyto společnosti také investují na lokálním území, kde financují univerzity, výzkumná centra a sociální iniciativy a přitahují specializované dodavatele, kteří obohacují znalosti v lokálním podnikatelském ekosystému. 
Bez soustředění velkých úspěšných a zavedených společností se na spolupráci s potencionálními úspěšnými inovátory – nejen začínajícími podnikateli – není již v dnešní době možné zajistit dlouhodobou prosperitu a konkurenceschopnost nejen uvedených velkých společnosti, podnikatelů, ale také hlavně regionu a města, kde působí a spolupracují. Od silnějších zavedených společností se zpravidla očekává, že vytvářejí pro menší a začínající byznysmeny podnikatelské příležitosti prostřednictvím řešení problémů například formou hackathonů. Tímto způsobem si začínající podnikatelé  mohou vydělat peníze a tak si budovat životaschopný vlastní podnikatelský systém. Silnější organizace může být také menší nebo velká globálně myslící a lokálně konající společnost jako například Johnson & Johnson, GSK, MSD, Siemens, Bosch, Agrofert, Penta, HB Reavis, CTP, Fosfa, Agro Měřín, Juta, Jablotron, Preciosa, PPF, Agrostroj, Železiarne Podbrezová, apod.
Úspěšné sítě malých podniků  a podnikatelů (Podnikatelské ekosystémy) jsou založeny na několika zcela zásadních předpokladech spolupráce – na důvěře, iniciativě, schopnostech a flexibilitě. Pro zajištění dobré spolupráce a koordinace akcí je potřebné, aby si malé podniky v dané lokalitě vytvořily svou vlastní akciovou společnost (jakou je například Nordvest Forum) nebo jim ji velká korporátní společnost spolu s příslušnou samosprávou pomohou vytvořit i s podnikatelským systémem, který se dále napojí na síť podpůrných organizací (univerzity, odborové a zaměstnanecké asociace, instituce marketingu, výzkumu a vývoje, lokální vlády a centrální agentury). Akcionářské podniky (členové sítě) pak spolupracují na transformaci členů řetězce do adaptivních firem a organizací. Vytvářejí společné zdroje, které organizují a financují školení a trénink zaměstnanců i vrcholného managementu, výměnu zkušeností, zvládnutí a využití technologií, vytváření vztahů na pracovišti i mezi firmami atd. Vytvoření takovéhoto produktivního a znalostního prostředí s úspěšnou sítí malých podniků a podnikatelů vyžaduje však celkovou proměnu ekonomického smýšlení, a to nejen firem, ale i společnosti jako takové.
S cílem skutečně realizovat koncept produktivního znalostního prostředí a komunity šťastných lidí bez odpadů plánuje realizaci programu prodeje potravin bez obalů, který je v rámci konceptu postavený na prodeji regionálních produktů bez obalů a odpadů a navíc podporuje i cestovní ruch. Podle futuroložky Faith Popcorn nebo Alžbety Kiráľové, expertky na cestovní ruch, jsou současné trendy turistiky založené právě na novém životním stylu.  Jde především o orientaci na lokální produkty a služby, atraktivitu a zážitky s příjemnou místní atmosférou, snaha o návrat ke kořenům či hledání komunit, založených na společném zájmu. To samozřejmě nejde bez růstu lokálních mikrocenter místního průmyslu, inovace a také integrace velkých značek do místních kultur.
Pro zvýšení zájmu o typická česká jídla se zasloužil Zdeněk Pohlreich, který udělal hodně lokálně pro to, aby se zvedlo povědomí, co vlastně jíme. Aby lidé rozdělovali jídlo a jídlo. Aby byli schopni si připlatit za kvalitnější suroviny. A aby byli schopni si připlatit za gastronomický zážitek v restauraci, protože už to není jen komodita. Pohlreich měl obrovský dopad na českou gastronomii. Když vezmeme cizince, tak myslíme, že není člověk, který by nechtěl zkusit českou kuchyni. Docela jim chutná. Feedback je, že to není úplně nejlehčí oběd nebo večer, ale posun je to obrovský.
Propojená lokální ekonomika v sobě zakotvuje mnoho výhod. Víme, že lokální struktury (a to především ty demokratického charakteru, tedy družstva a podniky s participací zaměstnanců) jsou vůči krizím vysoce odolné. Odolnost bude jedna z klíčových kvalit v době dramatických posunů ve světové ekonomice. Lokální měřítko nabízí navíc možnost občanů více se angažovat ve správě jejich obce či komunity. Lokální měřítko je ideální pro to stát se laboratoří zapojení občanů – od referend, po participativní rozpočty. Nové technologie jako je 3D tisk v sobě spojují možnost lokální výroby a zároveň globálního sdílení manuálů, postupů, receptů. Lokální ekonomický cyklus navíc mezi aktéry povzbuzuje důvěru a kooperaci, což dále zvyšuje odolnost komunity vůči možným externím šokům.
Ing. Adrián Podskľan, Ph.D, expert na adaptivní organizaci a prostředí; doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D, VŠO.
Zdroj: CzechIndustry č. 3.2019