Lesy ČR obnovují a zakládají větrolamy v Jihomoravském kraji

Státní podnik Lesy České republiky během letošního roku obnoví v Jihomoravském kraji 15,7 hektarů stávajících a založí 11 hektarů nových větrolamů. Stane se tak na dvanácti katastrálních územích Znojemska, která jsou silně ohrožená větrnou erozí. Projekt spolufinancuje Evropská unie, celkové náklady dosáhnou 12,5 milionů korun.
V letech 2007 až 2013 obnovily Lesy ČR celkem 60 hektarů rozpadlých větrolamů na 35 kilometrech. Letos budou v obnově pokračovat na 15,7 hektarech. Na dalších 11 hektarech zemědělské půdy lesníci založí větrolamy nové. „Dokončíme tak obnovu 75 hektarů větrolamů v kritickém stavu. Předpokládáme, že po dvaceti letech začnou v krajině sloužit a vydrží dalších sto let,“ řekl Dalibor Šafařík, krajský ředitel Lesů ČR z Brna.
Větrolamy tvoří úzké pásy lesa. Zakládají se v rovinatých a otevřených plochách, zejména v silně změněné zemědělské krajině, kde půdu odnáší vítr. V Jihomoravském kraji jsou větrolamy přibližně na 1200 hektarech. Nejhustší síť je v zemědělsky využívané krajině Dolnomoravského úvalu a Dyjsko-svrateckého úvalu v okresech Břeclav, Znojmo, Hodonín, ale i jinde. Větrolamy zlepšují přízemní klima i hospodaření s vodou v půdě. Především ale chrání půdu před větrnou erozí. „Jeden hektar funkčního větrolamu ochrání zemědělskou půdu v hodnotě čtyř milionů korun,“ pokračoval Šafařík.
Obnovované a nově zakládané větrolamy mají a budou mít velmi pestrou dřevinnou skladbu tvořenou původními dřevinami jak ve stromovém, tak keřovém patře. Hlavní dřevinou stromového patra je dub zimní, dále dub letní, třešeň ptačí, javor mléč, lípa srdčitá, habr obecný, javor babyka, jeřáb břek, lípa velkolistá, hrušeň planá a jabloň lesní. Dřeviny keřového patra budou zastoupeny svídou obecnou, lískou obecnou, ptačím zobem obecným, hlohem obecným, hlohem jednosemenným, zimolezem obecným, dřínem obecným, kalinou obecnou a řešetlákem počistivým.
Poznámka
Na projekty „Obnova kriticky ohrožených větrolamů na lesní správě Znojmo IV.“ a „Založení nových větrolamů na Lesní správě Znojmo“ se Lesům České republiky podařilo získat finanční podporu z Evropské unie, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí, specifického cíle 4.3 „Posílit přirozené funkce krajiny“. Předpokládaná výše podpory je 9 380 229 Kč, předpoklad celkových nákladů je 12 506 973 Kč