Manželské překážky

Všecky okolnosti a poměry, které vylučují nebo obmezují způsobilost k uzavření manželského svazku. Podle A) círk. práva jsou p. m.: a) vylučující, tj. takové, které nedají vůbec vzniknouti platnému manželství, a b) zabraňující, tj. takové, které nedají vzniknouti toliko manželství dovolenému, které je však jinak platné. Mluvíme též o p. m. absolutních a relativních; abs. vadí každému manželství (na příklad platný manžel. svazek), rel. jen manželství s určitou osobou (pokrevenství), c) veřejné a soukromé podle toho, dají-li se dokázati soudně či nic; rozdíl tento se uplatňuje při dispensaci z překážek, sanaci manželství a procesu o neplatnost m., d) m. p. práva božského, jež jsou neprominutelné (např. platné manželství) a práva lidského, které jsou prominutelné (slavné sliby), e) závažné a méně závažné. Vylučující m. p.: 1. věková nedospělost (podle kodexu věková hranice je u hochů 16. rok, u děvčat 14. rok), 2. Tělesná nemohoucnost, 3. Platný manželský svazek, 4. Různost náboženství (manžel. mezi nepokřtěným a pokřtěným v katol. církvi), 5. vyšší svěcení, 6. slavné sliby, 7. únos, 8. zločin (cizoložník a cizoložnice nemohou uzavříti platné manželství po rozloučení manželství jimi porušeného, splněna-li jedna z těchto podmínek: cizoložníci slíbili si uzavříti manželství, až zemře překážející manžel, neb uzavřou bigamické manželství třebas jen civilní, nebo jeden z nich usmrtí překážejícího manžela. Je tu rovněž m. p. zločinu, jestliže jeden z manželů osnoval úklady proti životu druhého s pomocí svého nápadníka a úklady skončily smrtí překážejícího), 9. pokrevenství, 10. švakrovství, 11. veřejná mravopočestnost (z neplatného manželství a veřejně známého konkubinátu), 12. duchovní příbuzenství (křtěnec nebo biřmovanec a jejich kmotři), 13. zákonité příbuzenství (z adopce, kde je uznána partikulárně za vylučující p. i právem občan.). Překážky zakazující: a) jednoduchý slib čistoty, b) zákonité příbuzenství (z adopce, kde je uznána za zakazující i právem občan.), c) smíšené manželství mezi katolíkem a nekatolíkem, d) zapření katol. víry (veřejně známé zřeknutí se katolictví), e) veřejný hřích jedné strany a círk. censura, kterou některý ze snoubenců je stižen. M. p. odstraňují se dispensí, pokud ovšem je v daném případě vůbec možna. (Publikováno 1934)

Foto: bejvavalo.cz