MF pokračovalo ve vydávání a prodeji střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů

Ministerstvo financí vydalo Čtvrtletní zprávu o řízení státního dluhu České republiky za 1. - 3. čtvrtletí 2019. Publikujeme její shrnutí a hlavní události.
Ministerstvo financí (dále Ministerstvo nebo MF) předložilo v souladu s kalendářem uveřejňovaných informací Čtvrtletní zprávu o řízení státního dluhu České republiky, která obsahuje zejména vyhodnocení vyhlášených strategických cílů a limitů, operativního plnění programu financování a plánu emisní činnosti konkretizovaných ve Strategii financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2019 uveřejněné dne 20. prosince 2018 a ve Strategii financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2019 – aktualizace na 2. Pololetí uveřejněné dne 28. června 2019, a dále zahrnuje také pravidelné čtvrtletní hodnocení primárních dealerů za období od čtvrtého čtvrtletí roku 2018 do třetího čtvrtletí roku 2019.
Ministerstvo pokračovalo ve vydávání a prodeji střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů, navšak v menší míře než v předchozích dvou čtvrtletích, kdy došlo k výraznému předfinancování splátek státního dluhu pro letošní rok. V třetím čtvrtletí roku 2019 prodalo střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy denominované v domácí měně v celkové jmenovité hodnotě 35,5 mld. Kč, z toho 33,7 mld. Kč na primárním trhu prostřednictvím deseti aukcí v pěti aukčních dnech. Opět se jednalo o znovuotevírané fixně úročné emise s delší dobou do splatnosti.
Emisní činnost na primárním trhu byla v průběhu třetího čtvrtletí roku 2019 doplněna o operace na sekundárním trhu. V rámci přímých prodejů prodalo Ministerstvo státní dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě 1,8 mld. Kč a neuskutečnilo žádné výměnné operace. Nižší aktivita Ministerstva na sekundárním trhu je výsledkem zvýšené emisní činnosti v předchozích čtvrtletích, sezónnosti vzhledem k letním měsícům a také přesunutím poptávky po státních dluhopisech na delší konec výnosové křivky, které však Ministerstvo nabízelo zejména v aukcích na primárním trhu.
Ministerstvo tak za první tři čtvrtletí roku 2019 prodalo střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy denominované v domácí měně v celkové jmenovité hodnotě 217,3 mld. Kč při průměrné době do splatnosti 11,2 let a průměrnému výnosu do splatnosti 1,89 % p. a. Touto emisní činností tak již pokrylo téměř 87 % korunových splátek státního dluhu v roce 2019.
V třetím čtvrtletí roku 2019 Ministerstvo završilo test pilotní emise státního dluhopisu vydaného na domácím trhu podle českého práva denominovaného v měně euro, když úspěšně prodalo ve dvou aukcích státní dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě 265 mil. EUR, čímž byla dosažena cílová benchmarková úroveň 1,0 mld. EUR v oběhu. V oblasti emisní činnosti střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů na zahraničních trzích nerealizovalo Ministerstvo v tomto období
žádné výpůjční operace. Celková jmenovitá hodnota hrubé emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů denominovaných v domácí i zahraniční měně v třetím čtvrtletí činila 42,3 mld. Kč, za první tři čtvrtletí pak 242,9 mld. Kč.
V třetím čtvrtletí roku 2019 došlo k řádné splátce Státního dluhopisu České republiky, 2016–2019, 0,00 % v celkové jmenovité hodnotě 70,0 mld. Kč. Čistá emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů v domácí měně dosáhla -34,5 mld. Kč, za první tři čtvrtletí pak 58,3 mld. Kč.
V průběhu třetího čtvrtletí roku 2019 se neuskutečnila žádná aukce státních pokladničních poukázek vzhledem k nižšímu zájmu ze strany investorů o tento typ instrumentu v porovnání s poptávkou po střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisech a také k relativně vyšším výnosům na krátkém konci výnosové křivky odrážející měnově-politickou situaci v České republice. Celková jmenovitá hodnota čisté emise státních pokladničních poukázek v třetím čtvrtletí tak dosáhla úrovně -1,1 mld. Kč, za první tři čtvrtletí -3,0 mld. Kč.
V rámci projektu přímého prodeje státních dluhopisů určených pro občany vydalo Ministerstvo v třetím čtvrtletí roku 2019 státní dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě 5,4 mld. Kč a zároveň otevřelo další upisovací období s datem emise 1. října 2019. Celková jmenovitá hodnota čisté emise dluhopisů určených pro občany v třetím čtvrtletí činila 5,4 mld. Kč, za první tři čtvrtletí pak 6,6 mld. Kč.
V oblasti přijatých zápůjček a úvěrů od mezinárodních finančních institucí byly třetím čtvrtletí roku 2019 realizovány řádné splátky úvěrů od Evropské investiční banky v celkové výši 0,4 mld. Kč, resp. 0,9 mld. Kč za první tři čtvrtletí, přičemž nedošlo k přijetí žádné nové tranše.
Zvýšení ratingového hodnocení České republiky
Dne 4. října 2019 došlo ze strany ratingové agentury Moody’s ke zvýšení ratingu z A1 s pozitivním výhledem na Aa3 se stabilním výhledem pro dlouhodobé závazky. Klíčovým faktorem pro zvýšení ratingu je pozitivní vývoj fiskálních ukazatelů, který podporuje rostoucí ekonomika, zdravé veřejné finance a silné institucionální uspořádání. Agentura očekává, že vládní dluh v poměru k HDP bude v následujících letech nadále klesat, když by do konce roku 2020 měl dosáhnout hodnoty 30,8 % a do roku 2023 by mohl klesnout pod úroveň 30 %. V letních měsících potvrdily stávající rating i další významné ratingové agentury s mezinárodní působností, a to od S&P Global Ratings, Fitch Ratings, Japan Credit Rating Agency (JCR) a European Rating Agency (ERA) na úrovni AA- pro cizoměnové dlouhodobé závazky se stabilním výhledem.
Vysoký rating tak umožní Ministerstvu výhodnější financování státního dluhu v podobě nižší rizikové přirážky ze strany investorů, ale zlepší postavení i ostatních domácích subjektů na finančních trzích, jejichž úvěrové hodnocení se také odvíjí od ratingu České republiky.
Rozšiřování portfolia emisí Dluhopisu Republiky
Dne 1. července 2019 vydalo Ministerstvo nové emise Dluhopisu Republiky v celkové jmenovité hodnotě 5,4 mld. Kč, když nabídlo k úpisu Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2019–2025 III, FIX % a nově také Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2019–2025, CPI %. V následujícím, již čtvrtém upisovacím období, které trvalo od 1. července 2019 do 13. září 2019, měli občané možnost upsat Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2019–2025 IV, FIX %, Proti-inflační státní
dluhopis České republiky, 2019–2025 II, CPI % a dále Ministerstvo rozšířilo portfolio nabízených dluhopisů o Fixní státní dluhopis České republiky, 2019–2025, 1,50 %, u kterého je výnos v každém výnosovém období pevně stanoven na úrovni 1,50 % p. a. Ve čtvrtém upisovacím období tak
byly prodány státní dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě 1,2 mld. Kč, přičemž nejvyšší zájem byl zaznamenán o protiinflační státní dluhopis, a to navzdory možnosti objednat si tento typ dluhopisu pouze prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu. Snižování nákladů na distribuci státních dluhopisů je dlouhodobým cílem Ministerstva, proto se snaží maximálně využívat možnosti elektronického přístupu při prodávání nových emisí. Výnosy všech stávajících emisí Dluhopisu Republiky jsou stanoveny na úrovni tržních podmínek a nezatěžují tak výdaje státního rozpočtu více než státní dluhopisy určené primárně pro institucionální investory.
Prodej státního eurodluhopisu dosáhl cílové hodnoty
Ministerstvo v letošním roce úspěšně otestovalo další kanál financování dluhů v cizí měně, když v únoru vydalo první tranši státního eurodluhopisu na domácím trhu dle domácího práva. Postupnými prodeji na primárním i sekundárním trhu došlo v třetím čtvrtletí roku 2019 k navýšení celkové jmenovité hodnoty v oběhu až na cílových 1,0 mld. EUR. Veškeré prodeje se uskutečnily za záporný výnos, přičemž jeho celková průměrná hodnota dosáhla -0,21 % p. a., díky čemuž získal
státní rozpočet dodatečné peněžní prostředky ve výši 4,4 mil. EUR. Touto emisní činností refinancovalo Ministerstvo krátkodobé zápůjčky na eurovém depozitním trhu, které sloužily k pokrytí splátky státních dluhopisů z června 2018 vydaných na zahraničních trzích. Celkově tak z eurových operací za záporný výnos získal státní rozpočet dodatečné peněžní prostředky ve výši 180,9 mil. Kč.
Na základě tohoto úspěšného testu, vysoké poptávky ze strany investorů, která byla v aukcích téměř třikrát vyšší než prodaná jmenovitá hodnota, a pozitivních ohlasů z finančního trhu podniká Ministerstvo v současné době kroky k dalšímu rozvoji této formy financování a jejímu zatraktivnění pro mezinárodní investory, které by znamenaly významný posun při rozvoji domácího kapitálového trhu a jeho užšího propojení s infrastrukturou dluhopisového trhu eurozóny. Tento nový formát financování tak nabízí pružnou, transparentní a administrativně méně náročnou alternativu ke státním dluhopisům vydávaných na zahraničních trzích. (18.10.2019)