MF předkládá novou Strategii vlastnické politiky státu

Ministerstvo financí předkládá do meziresortního připomínkového řízení novou Strategii vlastnické politiky státu. Nová strategie vlastnické politiky státu posílí efektivitu a transparentnost ve správě společností s majetkovou účastí státu a státních podniků.
„Stát vlastní větší majetek, než si občané běžně uvědomují, ať už jde o strategické společnosti v oblasti dopravy či energetiky nebo klíčové státní podniky jako jsou Lesy ČR, Česká pošta či třeba Státní tiskárna cenin. Dlouhodobě nám však chybí jasná a jednotná vize, jak má stát s tímto vlastnictvím nakládat. Proto v souladu s programovým prohlášením vlády předkládáme strategický dokument, který stanovuje stěžejní principy chování státu jako vlastníka,“ říká ministryně financí Alena Schillerová.
Strategie vlastnické politiky státu vymezuje základní principy chování státu jako vlastníka majetkových účastí státu v obchodních společnostech, vlastníka národních podniků a zřizovatele státních podniků. Výchozím bodem vlastnické politiky je komplexní přehled podnikatelských aktiv státu, jejich základní klasifikace dle právní formy i rozdělení dle odvětvových ministerstev, která v jednotlivých společnostech, podnicích a organizacích vykonávají práva k majetkovým účastem, resp. zakladatelská práva státu. Materiál čerpá z aktualizovaného Doporučení OECD pro řízení a správu státem vlastněných společností z července roku 2015. Věnuje se problematickým oblastem corporate governance jako jsou transparentnost, nominační proces, politika odměňování, působnost a odpovědnost orgánů nebo sledování a vyhodnocování výkonnosti.
Vláda starší verzi Strategie projednala již v lednu 2017, tehdy se však ministři rozhodli ji nepřijmout. Ministerstvo financí se nicméně zásadami Strategie začalo řídit a dosáhlo v mezidobí prokazatelných výsledků. „Provedli jsme fúzi Letiště Praha a Českého Aeroholdingu, integrovali jsme roztříštěné akciové podíly státu v ČEB a EGAP pod Ministerstvo financí, čímž zefektivníme jejich řízení a fungování a konečně se nám podařilo prodat pro stát zcela nepotřebnou slovinskou papírnu Vipap,“ vypočítává konkrétní kroky provedené v souladu se Strategií Ondřej Landa, náměstek ministryně financí pro právní a majetkovou agendu.
Klíčovými kroky budou optimalizace portfolia státem vlastněných majetkových účastí a státních podniků dle nastavených kritérií a značné posílení koordinačních mechanismů, s cílem zavést jednotnou aplikaci stejných zásad napříč všemi resorty. Tímto dojde k zefektivnění fungování těchto subjektů a ke zvýšení transparentnosti. „Aplikace Strategie nám umožní společně s gesčními resorty kvalifikovaně rozhodovat, které majetkové účasti jsou pro stát klíčové a máme do nich investovat a dále je rozvíjet, a které jsou naopak pro stát nepotřebné a není důvod si je ponechávat. Zároveň budeme moci snáze analyzovat a srovnávat hospodaření a odměňování jednotlivých společností a pracovat na jejich případném zlepšení,“ shrnuje přínosy Strategie Ondřej Landa.
V případě přijetí Strategie vládou zpracuje MF ke konci roku 2020 ve spolupráci s dalšími resorty hodnotící Zprávu o plnění Strategie, kterou vládě následně předloží v červnu 2021. Zpráva bude obsahovat informace o plnění všech uvedených opatření, hodnotit jejich účelnost a celkový přínos pro zlepšení výkonu vlastnických, resp. zakladatelských práv státu, případně lze v průběhu aplikace vytipovat opatření nová. Na základě těchto výstupů bude dále postupováno v naplňování dlouhodobé Strategie vlastnické politiky státu, která může být v návaznosti na předkládanou zprávou dle potřeby aktualizována a bude také stanoven další kontrolní termín plnění jednotlivých stávajících i případných nově definovaných opatření pro zajištění a udržení nastaveného procesu efektivního fungování státu jako vlastníka majetkových účastí státu v obchodních společnostech a státních podniků. (10.12.2019)