Ministerstvo poskytne 3. lékařské fakultě prostory pro výuku nových studentů

Vláda na svém zasedání 1. 7. schválila na návrh Ministerstva zdravotnictví převod nepotřebného majetku státu na Univerzitu Karlovu za účelem rozšíření kapacit 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. „V souvislosti s vládním programem na finanční podporu lékařských fakult, jehož součástí je i navýšení kapacit studentů, jsme se rozhodli poskytnout od nadcházejícího akademického roku 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy nevyužité prostory Státního zdravotního ústavu, který sídlí v její bezprostřední blízkosti. Umožníme tak, aby se zde mohlo vzdělávat více studentů medicíny, což do budoucna napomůže řešit nedostatek lékařů,“ přiblížil potřebu převodu nemovitého majetku ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
Pozemek i budova Státního zdravotního ústavu se nacházejí v areálu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady stejně, jako se v tomto areálu nachází 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy. Tento záměr navazuje na usnesení vlády z minulého roku navýšit rozpočet lékařských fakult o téměř 7 miliard korun s cílem zajistit dostatek vyučujících a navýšit jejich kapacity o 15 %. Opatření reaguje na dlouhodobý a nadále se prohlubující nedostatek lékařů ve zdravotnickém systému. S navýšením kapacit počítá i 3. lékařská fakulta, která zároveň navyšuje kapacity i v oboru všeobecná sestra. „Ruku v ruce s navýšením kapacit studentů musí jít také udržení stejně vysoké kvality výuky. Nové prostory tak umožní 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy nejen rozšíření výukových prostor, ale také zlepšení komfortu studentů a rozvoj výzkumných aktivit, mezinárodní spolupráce a simulační výuky,“ dodal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
 „Již řadu let využíváme více než polovinu této budovy formou pronájmu, bohužel však pronajaté prostory nemůžeme upravovat podle našich potřeb. Zejména však vzhledem k navyšování počtu studentů další prostory rozhodně potřebujeme a vítáme. Do 1. ročníku nyní přijímáme více studentů, jak budoucích lékařů, tak i zdravotních sester. Jsem rád, že díky tomuto kroku fakulta získá prostory pro rozšíření výuky. Naše fakulta historicky velmi úzce spolupracovala se Státním zdravotním ústavem a v souvislosti s tímto krokem dochází k prohloubení a dalšímu rozvoji spolupráce. Již nyní máme společné projekty, kdy se odborníci ze Státního zdravotního ústavu výrazně podílejí na výuce a studenti zase na výzkumu probíhajícím v rámci Ústavu,“ doplnil děkan 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Petr Widimský. Státní zdravotní ústav také průběžně vzdělává pedagogy a absolventům nabízí kvalifikované a prestižní pracovní uplatnění. Obě instituce zároveň spolupracují v oblasti grantové podpory.
Smlouva o převodu majetku nabyla platnosti 1. července. První studenti se v nových prostorách začnou vzdělávat již od nadcházejícího akademického roku 2019/2020. (1.7.2019)