Ministerstvo zemědělství připravilo komplexní řešení sucha na Rakovnicku. Chystá i výkupy pozemků pro nádrž Vlachovice

Komplexní opatření pro zmírnění dopadů sucha na Rakovnicku 15. 4. schválila vláda. Materiál připravilo Ministerstvo zemědělství (MZe) ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí. Řešení sucha na Rakovnicku je součástí dlouhodobé strategie pro prevenci a boj se suchem.
 „Vláda schválila výstavbu vodního díla Kryry, které je zásadním opatřením pro řešení sucha na Rakovnicku. Schválena byla i výstavba souvisejících převodů vody z Kryr do povodí Rakovnického potoka. Po dokončení všech opatření tak bude mít region Rakovnicka konečně zajištěný dostatek vody. Součástí celého komplexního řešení bude i realizace souvisejících opatření, která se budou financovat z dotačních programů našeho Ministerstva a ze zdrojů Ministerstva životního prostředí. K řešení sucha na Rakovnicku bylo nutno přistoupit komplexně, protože se suchem se potýká dlouhodobě,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.
V průběhu přípravy nádrží Senomaty a Šanov se ukázalo, že tato dvě vodní díla by zejména v suchých letních obdobích pro Rakovnicko nedokázala zajistit dostatek vody. Právě proto bylo připraveno komplexní řešení, které tuto nepříznivou situaci vyřeší. Pro zajištění dostatku vody na Rakovnicku bude postavena nádrž Kryry na Lounsku včetně dvou přivaděčů vody, které posílí kapacitu připravovaných nádrží Senomaty a Šanov. Investorem nádrže Kryry je státní podnik Povodí Ohře, investorem obou přivaděčů státní podnik Povodí Vltavy. Nádrž Kryry s objemem téměř 8 milionů kubíků bude zajišťovat dostatek vody v povodí Rakovnického potoka i Blšanky, která bude sloužit především pro závlahy rozsáhlých chmelařských a zemědělských oblastí a k nadlepšování průtoků v tocích v období sucha. MZe proto neprodleně zahájí projektovou přípravu vodního díla Kryry i obou přivaděčů. Pro případ nastalého nepříznivého klimatického scénáře budou preventivně posouzeny dvě varianty dalších převodů vody – převod vody z Ohře do vodního díla Kryry a převod vody z Berounky do povodí Rakovnického potoka.
Současně je připraveno 550 milionů korun na financování I. etapy souvisejících opatření, jako jsou revitalizace toků a jejich obnova, technická opatření a úpravy na tocích (např. ohrázování, zpevnění koryt), protierozní opatření na zemědělské půdě (např. zasakovací pásy) a výstavba a zlepšení infrastruktury vodovodů a kanalizací.
 „Do konce března příštího roku předložíme vládě zásady pro výkupy nemovitostí dotčených nádrží Kryry. Stejně jako v případě Senomat a Šanova, i pro povodí nádrže Kryry připravíme ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí návrh na přírodě blízká opatření,“ uvedl ministr Toman.
Celkové náklady na komplexní řešení sucha na Rakovnicku dosáhnou přibližně 3,4 miliardy korun.
Výkup nemovitostí dotčených plánovanou stavbou nádrže Vlachovice
Vláda rovněž schválila zásady pro výkupy nemovitostí dotčených plánovanou nádrží Vlachovice na Zlínsku včetně použití finančních prostředků státního rozpočtu ve výši 705 milionů korun.
Na výkup nemovitostí pro vodní dílo Vlachovice bylo ze státního rozpočtu vyčleněno 705 milionů korun. Vykupovat se budou pozemky pod nádrží i ty, které navazují na zátopu vodního díla, aby byla zaručena kvalita vody v nádrži. Majetkové vypořádání začne příští rok, podle předpokladu má skončit v roce 2023. Nemovitosti, které jsou ve vlastnictví státu (Lesy ČR, Státní pozemkový úřad, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky), se bezúplatně převedou do práva státního podniku Povodí Moravy hospodařit s majetkem státu.
Výstavba Vlachovic zahrnuje kromě samotné vodní nádrže i ucelený soubor technických a přírodě blízkých opatření, jehož cílem je zajistit dostatečně kapacitní zdroj vody pro vodárenské účely. Příprava Vlachovic je jednou ze strategických priorit Zlínského kraje. Také dotčené obce záměr podporují, protože nedostatek vody je již nyní v tomto území akutním problémem. Vodní dílo by mělo být uvedeno do provozu v roce 2030. Odhadované náklady jsou 5,3 miliardy korun. (15.4.2019)