Ministryně Nováková: Klíčová je podpora aplikovaného výzkumu a vývoje, chytrých investic a inovací

Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková se zúčastnila konference Setkání lídrů průmyslu a exportu na Pražském hradě. Konferenci pořádala firma CEEC Research, jde o klíčové setkání vrcholných představitelů státu a ředitelů největších průmyslových a exportních společností v České republice. Ministryně Nováková představila priority vlády v oblasti podpory průmyslu a českého exportu.
Českou republiku vnímám jako otevřenou, hospodářsky vyspělou a konkurenceschopnou znalostní ekonomiku, která má silný základ v inovacích, vědě a výzkumu. Disponuje zároveň i rozvinutou a moderní digitální infrastrukturou s vysoce kvalifikovanými lidmi,“ uvedla ministryně Marta Nováková a dodala: „Chceme prosperující společnost s trvale udržitelnou vysoce výkonnou ekonomikou, kde se přidaná hodnota vytváří a (re)investuje na vyšší úrovni, než je tomu nyní. To je ovšem možné jen za předpokladu, že v České republice dokážeme vytvořit podnikatelsky a administrativně vstřícné a stabilní prostředí.“ Podle ministryně Novákové je pro český export zcela zásadní podpora aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, stejně tak jako i nový přístup k investicím, digitalizaci, implementaci prvků průmyslu 4.0 a efektivní asistenci státu při expanzi na zahraniční trhy. „Po vzoru vyspělých zemí je naším cílem vytvořit osu mezi aplikovaným výzkumem, přes rozvoj inovativního podnikání, chytré investice až po expanzi českých firem do zahraničí. Právě z tohoto hlediska vnímám proexportní politiku v širším slova smyslu. Musíme začít doma zvyšováním kapacit, kompetencí a v důsledku i schopnosti českých firem prosadit se na zahraničních trzích,“ uvedla ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková.
Představila i konkrétní kroky, které v těchto oblastech vláda chystá nebo s nimi již začala. V operačních programech v rámci OPPIK jsou připravované výzvy zejména v oblasti úspor energie a zvyšování energetické účinnosti, které mohou průmyslové podniky využívat. Pro příští programovací období 2021 – 2027 chce MPO klást větší důraz na programy pro implementaci prvků Průmyslu 4.0 a opět na úspory energie a energetickou účinnost. Do budoucna, by měla být rozhodující podpora především projektů s vyšší přidanou hodnotou a  průmyslově sofistikovaných investic. V souladu s těmito cíli ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo novelu zákona o investičních pobídkách. Česká republika má zájem především o tzv. chytré investice, které budou orientovány na rozvoj přidané hodnoty ve výrobě, tedy takové, které budou směrovány například do aplikovaného výzkumu. Česká republika chce také vytvářet takové podnikatelské prostředí, které bude stávající zahraniční investory motivovat k reinvesticím a české podniky k implementaci inovativních řešení.
V případě vzájemné součinnosti národních agentur CzechTrade a CzechInvest podle ministryně průmyslu a obchodu Marty Novákové „…vytváříme rychlý oboustranný tok informací a jeho hodnotící analytické centrum. Tak můžeme získávat informace o příležitostech a poptávce v teritoriích, o nabídce českých firem, jejich inovačním potenciálu a v okamžiku průniku nabídky a poptávky můžeme koordinovat asistenci státu a to nejen v oblasti podpory exportu, ale i v oblasti inovací, rozvoje podnikání a investic.“ Stát by měl podle ministryně pro tuto asistenci využívat už existující nástroje a instituce a snažit se posilovat její efektivitu. Toho je ovšem možné dosáhnout posilováním jak horizontálních vazeb mezi jednotlivými subjekty, vzájemnou a koordinovanou institucionální spoluprací a vyšší mírou propojení mezi službami a podporami. (11.12.2018)