MMR díky IROP poskytne vzdělávacím institucím přes 450 milionů korun

Ministerstvo pro místní rozvoj, které spravuje Integrovaný regionální operační program (IROP), vyhlásilo výzvu na podporu infrastruktury v oblasti speciálního vzdělávání sloužící k začlenění jeho žáků do hlavního vzdělávacího proudu. Pro žadatele je z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) připraveno celkem 456 milionů korun.
„Těší mě, že se nám podařilo s Evropskou komisí vyjednat podporu i v této důležité a dlouhodobě podfinancované oblasti. Přesně tato výzva je příkladem, jak je flexibilita důležitá pro možnost využití evropských peněz na oblasti, kde jsou nejvíc potřeba. Věřím, že v Bruselu vyjednáme podobné možnosti i pro další potřebné sféry,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.
Výzva je zaměřena na podporu rozvoje infrastruktury škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením a školských poradenských zařízení, tedy pedagogicko-psychologických poraden a speciálně pedagogických center. Cílem je zlepšit podmínky ve výchově a vzdělávání, a přispět tak k přechodu žáků a studentů do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života. 
Příkladem projektu školy je například vybudování tréninkového bytu, který musí být upraven pro potřeby cílových skupin k nácviku sebeobslužných činností pro jednotlivé věkové skupiny žáků. Tréninkové byty napomohou žákům k samostatnému způsobu života. Dalšími typy projektů jsou různá tréninková pracoviště a dílny pro ergoterapii. Tyto dílny budou sloužit absolventům v programu při přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu, napomohou k samostatnému způsobu života a k získání pracovních návyků. Školské poradenské zařízení může požádat o podporu na rozšíření kapacit speciálně pedagogického centra a zajištění bezbariérovosti. Součástí takového projektu může být ve vedlejších aktivitách i nákup osobního automobilu pro zajištění terénních služeb a speciálně pedagogické péče pro děti a imobilní žáky vzdělávající se dle individuálního vzdělávacího plánu v domácích podmínkách.
Jedná se o průběžnou výzvu a projekty budou hodnoceny dle času registrace žádosti o podporu. Program je limitován částkou 99 milionů korun celkových způsobilých výdajů. Příjem žádostí bude zahájen dne 27. 9. 2018 ve 14 hod. a poběží do 27. 9. 2019, nicméně v případě vyčerpání peněz určených pro žadatele může být výzva ukončena dříve. Projektové záměry, předložené do této výzvy, musí být v souladu se Strategickým rámcem Krajského akčního plánu vzdělávání (KAP) platným k datu registrace žádosti o podporu. Školy či školská zařízení a jejich projektové záměry musí být uvedeny v seznamu projektových záměrů pro investiční intervence IROP, v části pro infrastrukturu vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života. (10.9.2018)