MMR: Nový stavební zákon kulturní památky v žádném případě neohrožuje

Ministerstvo pro místní rozvoj odmítá tvrzení v článku ČTK „Stavební zákon ohrozí památky, měl by se novelizovat, míní odborník“, že přijetím nového stavebního zákona jsou v ohrožení kulturní památky a kulturní dědictví v České republice. Nový stavební zákon v žádném případě nelikviduje ochranu veřejných zájmů v oblasti péče o kulturní dědictví, naopak má za cíl zjednodušení a zrychlení realizace staveb v České republice při zachování důsledné ochrany sledovaných veřejných zájmů, včetně ochrany památkové péče. Spolu s novým stavebním zákonem byl novelizován i stávající památkový zákon, který taktéž plně respektuje ochranu kulturních památek. Změna památkového zákona byla provedena po dohodě s Ministerstvem kultury.
Legislativní proces přípravy a projednávání návrhu nového stavebního zákona i změnového zákona probíhal v souladu s Legislativními pravidly vlády ČR. Nutno podotknout, že návrh nového stavebního zákona byl upravován na základě došlých připomínek a v úzké součinnosti se všemi dotčenými resorty.
Na úseku památkové péče Ministerstvo pro místní rozvoj velmi úzce spolupracovalo s Ministerstvem kultury, který je gestorem památkového zákona. Veškeré změny týkající se zájmů památkové péče byly s tímto resortem konzultovány. Zvláště v případě zvláštních zákonů byly respektovány názory odborníků z jednotlivých rezortů, s nimiž bylo hledáno optimální řešení, aby byly odstraněny případné rozpory.
V České republice je legislativní proces nastaven tak, že v rámci projednávání návrhů zákonů v Poslanecké sněmovně i v Senátu je možné podávat nejen jednotlivé pozměňovací návrhy, ale také komplexní pozměňovací návrhy, a je pak na vůli poslanců, jak bude o těchto návrzích rozhodnuto, jak o nich bude hlasováno. To, že v rámci projednávání návrhu nového stavebního zákona byl v Poslanecké sněmovně přijat komplexní pozměňovací návrh tedy není nic nemožného a jdoucího proti právům poslanců.
Konkrétně komplexní pozměňovací návrh hospodářského výboru a další došlé pozměňovací návrhy směřující do oblasti ochrany památek a věcí s tím souvisejících byly konzultovány s Ministerstvem kultury.
Ministerstvo pro místní rozvoj plně respektuje skutečnost, že je Česká republika na úseku ochrany památkové péče vázána uzavřenými mezinárodními smlouvami i ve vazbě na Centrum světového dědictví UNESCO. Zde plní svoji úlohu Ministerstvo kultury, v jehož výlučné gesci je sledování plnění závazků České republiky v této oblasti. Smyslem nového stavebního zákona je zajistit funkční proces výstavby v České republice v souladu se stávajícím právním pořádkem i mezinárodními závazky. (15.7.2021)