MPO zahájilo veřejnou konzultaci k vysokorychlostnímu internetu

Ministerstvo průmyslu a obchodu zahájilo veřejnou konzultaci k navrhovanému rozsahu oblastí (souboru základních sídelních jednotek – ZSJ), ve kterých bude možné realizovat výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu k internetu s podporou z veřejných zdrojů, v rámci připravovaného dalšího kola výzvy „Vysokorychlostní internet“.
Výzva bude zaměřena na podporu výstavby a modernizaci sítí s cílem zajištění vysokorychlostního přístupu k internetu s parametry definovanými v „Národním plánu rozvoje sítí nové generace“ pro sítě NGA pro ty lokality (základní sídelní jednotky – ZSJ), kde dosud vysokorychlostní přístup k internetu v parametrech definovaných tímto plánem není a nebude v nejbližší budoucnosti dostupný. Veřejná konzultace je organizována za účelem ochrany již existujících nebo prokazatelně plánovaných investic výstavby sítí vysokorychlostního přístupu k internetu v jednotlivých oblastech (ZSJ).
Ve druhé části jsou pak samostatně zahrnuty ZSJ, kde jsou dosud nerealizované opakovaně deklarované plány výstavby vysokorychlostních sítí přístupu k internetu. Podklady pro tuto část veřejné konzultace jsou založeny na vyhodnocení údajů ze sběru dat realizovaného ČTÚ k datu 31. 12. 2015 o současném a plánovaném pokrytí (do konce roku 2018) území ČR vysokorychlostními sítěmi umožňujícími přístup k internetu ve vztahu k informacím ze sběru dat ČTÚ o současném pokrytí území ČR k 31. 12. 2018.
Vzhledem ke značnému rozsahu nerealizovaných plánů MPO rozhodlo do veřejné konzultace zařadit i seznam oblastí (ZSJ), ve kterých byly deklarovány v roce 2015 plány výstavby, které však do konce roku 2018 nebyly z jakýchkoli příčin realizovány. Seznam je obsažen v samostatném souboru pojmenovaném „Nerealizované výhledy do roku 2018“. Právě rozsah nerealizovaných plánů byl důvodem pro ověření a potvrzení jejich platnosti touto veřejnou konzultací. Žádáme subjekty, které nadále připravují v těchto oblastech realizaci svých záměrů, o doložení realizovatelnosti jejich záměru. Pro zajištění ochrany plánované investice je nezbytné doložit informace, které umožní záměr prokazatelně verifikovat a následně ověřovat průběh jeho realizace.
V případě nedoložení požadovaných informací nebo neplnění předaného harmonogramu realizace, bude oblast pro vypořádání veřejné konzultace označena jako Bílá v souladu se Sdělením komise - Pokyny EU k použití pravidel státní podpory ve vztahu k rychlému zavádění širokopásmových sítí (2013/C 25/01). kap 3.2 odstavec 65.
Požadované informace předejte elektronicky nejpozději do uzavření této veřejné konzultace na níže uvedenou webovou aplikaci. Jestliže při analýze podkladů zveřejněných v této veřejné konzultaci zjistíte, že seznam lokalit není úplný nebo není v souladu s Vašimi záměry, podejte nám prosím o této skutečnosti informaci v rámci této veřejné konzultace.
Tato veřejná konzultace je otevřena do 3. prosince 2019. Subjekty, které chtějí podat své připomínky, podněty a výše uvedené požadované informace tak mohou učinit prostřednictvím webové aplikace, kterou naleznete na: www.verejnakonzultace.cz. (4.10.2019)