MPSV pomáhá Moldavsku vybudovat systém dalšího vzdělávání pracovníků v sociální oblasti

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) realizovalo v letech 2016 až 2018 v rámci rozvojové zahraniční spolupráce (RZS) projekt „Zvyšování kapacit Ministerstva zdravotnictví, práce a sociální ochrany v Moldavsku“. V rámci projektu vznikla nová legislativa umožňující vytvoření funkčního
systému vzdělávání zaměstnanců v sociální oblasti – zejména pak sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách.
I díky českým odborníkům už byly v Moldavsku v rámci testování nového systému proškoleny stovky sociálních pracovníků a vznikla též řada nových učebních materiálů.
Výsledky projektu byly 27. 11. 2018 oficiálně prezentovány v moldavském Kišiněvě. Novou legislativu představila státní tajemnice moldavského ministerstva Viorica Dumbrăveanu, za MPSV se účastnili Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D., náměstek pro legislativu, Mgr. David Pospíšil, ředitel odboru sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení a projektový tým pod vedením PhDr. Filipa Novotného.
V projektu šlo především o vytvoření funkčního systému vzdělávání zaměstnanců v sociální oblasti. V Moldavsku totiž v současné době chybí ucelený koncept i pravidla vzdělávání těchto pracovníků. Ti jsou tak odkázáni na školení místních neziskových organizací či donorů. O těchto vzdělávacích akcích však moldavské Ministerstvo zdravotnictví, práce a sociální ochrany (MZPSO) nemá žádný přehled.
Nutnost vytvoření nové legislativy
Nedostatky vzdělávacího systému v Moldavsku negativně ovlivňují výkon sociální práce a poskytovaných sociálních služeb. To se projevuje zejména v případě dodržování práv příjemců sociální pomoci a určování individuálních potřeb osob. Hlavním výstupem projektu, který pomohli finalizovat čeští odborníci, je legislativní ukotvení dalšího vzdělávání formou nařízení vlády. Bez příslušné legislativy by totiž systém nebylo možné vytvořit. Kvalitu legislativních změn však garantuje jak zapojení odborníků obou ministerstev, tak i několika moldavských neziskových organizací a expertů z akademického prostředí. Uvedení odborníci vytvořili v průběhu projektu celkem 6 pracovních skupin.
Stovky nově vyškolených pracovníků
Byla realizována kvantitativní a kvalitativní studie mapující situaci v oblasti sociální práce a potřeby vzdělávání. Výsledky umožnily vypracování metodického rámce systému kvalifikačního a dalšího vzdělávání zaměstnanců v sociální oblasti, stanovení normativních nákladů a sestavení 8 vzdělávacích modulů v rozsahu 40 hodin.
Za účelem ověření navrženého systému vzdělávání bylo v období květen – červenec 2018 pilotně vyškoleno 550 komunitních sociálních pracovníků z celé země. Celkem bylo vypracováno 16 souborů učebních materiálů k aktuálním tématům sociálně právní ochrany dětí (děti v rizikových situacích, děti žijící odděleně od rodičů), sociální pomoci starším osobám, osobám se zdravotním postižením, osobám propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody, obětem domácího násilí a také programu sociálního příspěvku.
V rámci implementace projektu byla prostřednictvím České rozvojové agentury vynaložena celková částka 273 385 EUR. (11.12.2018)