MPSV úspěšně čerpá evropské peníze

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) s měsíční periodicitou vyhodnocuje, jak postupuje realizace Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) a Operačního programu potravinové a materiální pomoci, aby ověřilo, že evropské prostředky jsou použity na hlavní potřeby a že vše postupuje podle plánu. Správnost tohoto přístupu dokazují i čísla za letošní červen.
Operační program Zaměstnanost vyhlásil již 118 výzev v objemu 77,7 mld. Kč (116 % alokace programu). Postupuje proces zpracování projektových žádostí, kterých je téměř 15 tisíc, i žádostí o platbu, v nichž příjemci vykazují náklady ve výši 27,5 mld. Kč (41 % alokace). Počet právních aktů se blíží 5 800 ve výši téměř 60 mld. Kč (89 % alokace). Podpořeno bylo již 370 tisíc účastníků.
V červnu byly vyhlášeny dlouho očekávané výzvy na vznik a provoz dětských skupin pro podniky i veřejnost na území celé ČR. Celkem 300 mil. Kč podpoří vznik 84 nových dětských skupin. Enormní zájem o výzvy a projekty z této oblasti potvrzuje, že rozvoj služeb péče o děti patří mezi priority OPZ i MPSV zcela oprávněně. Stoupá počet nejen veřejných dětských skupin, ale i podnikových - zaměstnavatelé si stále více uvědomují, že jde o zajímavý benefit.
Za zmínku stojí příprava projektů na podporu rovných příležitostí žen a mužů, genderových auditů či mikrojeslí. Prodlužovány jsou projekty v rámci „záruk pro mladé“ a na mladé do 30 let je zaměřena i červencová výzva pro Úřad práce. Pro zaměstnance se chystá řada projektů na profesní vzdělávání. Nové aktivity můžeme očekávat v oblasti sociálního podnikání, inovativních služeb pro ohrožené děti a rodiny nebo nových řešení tíživých sociálních problémů.
Informace o pokroku programu byly prezentovány i Monitorovacímu výboru (MV). Ten na květnovém zasedání schválil Výroční zprávu OPZ za rok 2018 a usnesení k přípravě programů pro období 2021-2027 týkající se zálohového financování a výše spolufinancování projektů. Jde o klíčové faktory pro zapojení menších obcí či neziskových organizací do projektů v oblasti sociálního začleňování a zaměstnanosti znevýhodněných skupin, proto MV doporučuje zachování stávající podoby.
Ve výzvách Operačního programu potravinové a materiální pomoci byly navýšeny prostředky na obou tematických oblastech. Z důvodu zapojení všech krajů ČR a potenciálně vysokého počtu podpořených dětí byla navýšena 5. Výzva projektu „Obědy do škol“. V oblasti materiální pomoci bude primárně pamatováno na osoby bez domova a zároveň bude poskytnuta pomoc potřebným dětem ve formě balíčku školních potřeb. (26.7.2019)