Na nábřeží Vltavy vznikne jeden z posledních velkých městských parků v centru Prahy

Rada hlavního města Prahy odsouhlasila návrh náměstka pro územní rozvoj a plánování Petra Hlaváčka a náměstka pro životní prostředí Petra Hlubučka, aby byla vypracována koncepční studie pro Rohanský a Libeňský ostrov. Výsledkem studie bude návrh řešení jednoho z posledních území pro vytvoření velkého metropolitního parku v centru města.
 „Rohanský a Libeňský ostrov s přístavem jsou významnou součástí pravobřežního holešovického meandru Vltavy. Rozlehlé nábřeží má velké předpoklady stát se metropolitně významným, přírodně krajinářským parkem v nivě řeky, rekreačním zázemím s přímým vztahem k centru města a s těsnými vazbami na plánovanou výstavbu na pravém břehu Vltavy. Má také vazbu na Holešovické nábřeží, potažmo na transformaci holešovického brownfieldu prostřednictvím Hlávkova a Libeňského mostu, přívozu (budoucí „vodní tramvají“) s výhledově posílenými pěšími i dopravními vazbami (lávka přes Štvanici a Rohanský most),“ popisuje náměstek pro územní plánování a rozvoj Petr Hlaváček.
V souvislosti s rozhodnutím rekonstruovat Libeňský most zadala Technická správa komunikací v červnu 2016 dílčí přepočet 2D povodňového modelu hl. m. Prahy pro posouzení realizace inundačního (záplavového) pole a vyhodnocení vlivu stavby na povodňové průtoky. Posudek potvrzuje předchozí závěry, které hovoří pro „zprůtočnění“ Libeňského mostu, zvýšení retenční kapacity Rohanského ostrova a vybudování nového inundačního pole.
Snížení nivelety Rohanského ostrova spočívá v odstranění navážek z odpadů ze staveb prováděných ve 2. polovině 20. století. V souladu s hrubými terénními úpravami provedenými podle povolené stavby dojde také k výraznému zlepšení životního prostředí v nivě Vltavy. Součástí celé realizace však musí být dobudování nového průtočného kanálu podle nového projektu.
Park má navíc podle platných celostátních i městských dokumentů plnit roli regionálního biocentra územního systému ekologické stability.
„Celková revitalizace území bude dovršena založením městského přírodního parku s širokým potenciálem rekreačního využití. Z hlediska koncepce protipovodňové ochrany, bezpečnosti i budoucího přírodně krajinářského parku má vysoký význam sledovat a realizovat projekt jako celek, tedy rekonstrukci Libeňského mostu s přidaným inundačním polem a úpravy Rohanského ostrova, jelikož se jedná o nespornou společenskou prioritu a veřejný zájem,“ doplňuje náměstek pro životní prostředí a bezpečnost Petr Hlubuček.
Rada města také počítá se založením pracovní skupiny složené ze zástupců politické reprezentace hlavního města Prahy, městských částí Prahy 7 a Prahy 8, odborníků a expertů včetně klíčových vlastníků. Příprava nového metropolitního parku je součástí širší koordinace rozvoje města podél obou břehů vltavského meandru. (9.9.2019)