Na trhu EU nevyhovělo 35 % kontrolovaných vzorků vycpaných hraček

Mezinárodní kontrolní akce odhalila neshody měkce vycpaných hraček na trhu Evropské unie. Dozorové orgány 10 států EU, včetně České obchodní inspekce, prověřovaly dodržování předpisů, které jsou povinné pro měkce vycpané hračky. Celkem bylo odebráno 189 modelů a 65 modelů bylo vyhodnoceno jako nevyhovující. Vzorky, které byly kontrolovány ČOI, vykazovaly v porovnání s ostatními odebranými vzorky v EU malé množství neshod.
Česká obchodní inspekce se v roce 2019 zúčastnila mezinárodní dozorové akce zaměřené na kontrolu bezpečnosti měkce vycpaných hraček (CASP*). Konkrétně se jednalo o prověření možného zdravotního rizika, které hrozí při nedodržení požadavků na mechanickou a chemickou bezpečnost nebo hořlavost (požadavky směrnice 2009/48/ES a k ní harmonizovaných technických norem EN 71-1, EN 71-2, EN 71-3, EN 62115 v platných zněních či neshody s požadavky stanovenými ve směrnici REACH).
Akce se účastnilo deset evropských států, které celkem odebraly 189 modelů hraček. Hračky byly odeslány do akreditované laboratoře ve Španělsku, kde byly provedeny mechanické zkoušky (EN 71-1), zkoušky hořlavosti (EN 71-2), zkoušky splnění požadavků na elektrické hračky (EN 62115) a chemické zkoušky (směrnice REACH – na přítomnost ftalátů, nebezpečných azobarviv či polycyklických aromatických uhlovodíků). U 65 modelů hraček laboratoř identifikovala nesoulad s výše uvedenými předpisy.
Výsledky vzorků odebraných Českou obchodní inspekcí
V České republice bylo celkem odebráno 19 modelů hraček. Požadavkům na bezpečnost nevyhověly 4 hračky, které již byly oznámeny z důvodu vážného či vysokého rizika do mezinárodního výstražného systému RAPEX. Tyto hračky byly hodnoceny jako nevyhovující pro snadné uvolnění malých částí z hraček či jejich součástí nebo byl přístupný výplňkový materiál. V jednom případě bylo prokázáno, že v plastových částech se vyskytují zakázané estery kyseliny ftalové. Distributorům bylo uloženo ochranné opatření, kterým je zákaz distribuce výrobků a stažení výrobků z distribuce.
* CASP  (Coordinated Activities for the Safety of Products“ = Koordinované aktivity týkající se bezpečnosti výrobků). CASP Umožňuje všem orgánům států v EU/EHP, které jsou odpovědné za dozor nad trhem, aby spolupracovaly při zvyšování bezpečnosti výrobků uváděných na trh v jednotlivých evropských státech. Projekty CASP se mohou zaměřovat na analýzu jednoho výrobku nebo skupiny výrobků (činnosti zaměřené na konkrétní výrobky) nebo na výměnu osvědčených postupů v oblasti dozoru nad trhem (horizontální činnosti). (24.7.2020)