Národní RIS3 strategie podporuje konkurenceschopnost ekonomiky

Osmé zasedání Řídicího výboru RIS3, který je hlavním řídicím orgánem Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky 2014-2020, se konalo na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Národní RIS3 strategie je komplexní koncepční dokument zaštiťující aplikovaný výzkum v ČR, a to v úzké vazbě na Národní politiku VaVaI.
Účelem Národní RIS3 strategie je efektivní zacílení finančních prostředků – evropských, národních, krajských a soukromých – do prioritních inovativních specializací, tak aby byl plně využit znalostní potenciál ČR. „Strategie tak mimo jiné významně podporuje posílení konkurenceschopnosti ekonomiky,“ uvedl náměstek ministryně průmyslu a obchodu pro řízení sekce technologií 4.0 Petr Očko.
Strategie je dále předběžnou podmínkou pro uskutečňování intervencí kohezní politiky Evropské unie v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a její význam bude v budoucím programovém období 2021 – 2027 narůstat.
Na zasedání se sešli zástupci MPO, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Rady pro výzkum, vývoj a inovace, Ministerstva pro místní rozvoj, Technologické agentury České republiky, hl. m. Prahy, Ministerstva financí, agentury CzechInvest a krajů, aby společně projednali aktuální koncepční otázky související s řízením Národní RIS3 strategie.
Účastníci Řídicího výboru RIS3 projednali a následně jednomyslně schválili Akční plán plnění základní podmínky pro programové období 2021-2027 „Řádná správa vnitrostátní nebo regionální strategie pro inteligentní specializaci“ (v podstatě jde o dvouletý plán tvorby Národní RIS3 strategie 2021+ postavené na aktualizovaných analytických východiscích i návrhových opatřeních). Schválili i Revizi procesu identifikace nových inovačních trendů a výzkumných priorit, který je stanovován řízenou diskusí mezi zástupci podnikatelské a výzkumné sféry. V tomto procesu (tzv. EDP - entrepreneurial discovery proces, tj. proces objevování podnikatelského potenciálu) je žádoucí vyšší míra transparentnosti a koordinace, kterou napomůže zajistit navržený integrovaný webový portál.
Posledním bodem jednání bylo seznámení s průběhem Mid-term evaluace Národní RIS3 strategie (hotova by měla být na jaře roku 2019) a zprostředkování aktuálních témat doporučovaných pro budoucí S3 strategie evropských států a regionů Evropskou komisí. (26.10.2018)