Národní zpěvník 23: Prosba za pohodu, Prosba za úrodu, Ve žně

Prosba za pohodu
Pane Bože Abrahamův,
Králi a Pane všech pánův!
Prosíme s ponížeností,
žádáme tvé velebnosti:
 
Rač z nebe pohledět svýma
očima svatosvatýma,
kterak na poli nyníčko
stojí pěkné obilíčko.
 
Zachovej od vod rozlití,
od přívalů, krupobití,
bouře hromobití, škody,
a od každé zlé příhody.
 
Dej tiché, jasné počasí!
Prosíme zbožnými hlasy:
dej pěkné jasné sluníčko,
na tak zdárné obilíčko!
 
 
Prosba za úrodu
Ty sám oblaky zdržuješ,
sloupy země pohybuješ,
k tvému slovu hrozně hřímá,
led, hrom pohotově bývá.
 
Vydáváš všemu potravu,
lidem i dobytku stravu,
když svou rosičkou svlažuješ,
zemi k zrostu připravuješ.
 
Protož tě všickni žádáme,
k tobě srdečně voláme:
Rač úrod zemských chrániti,
živností našich šetřiti.
 
 
Ve žně
Alleluja zpívejme!
Obilí dozrálo –
veselou píseň pějme,
nebudemť žít málo.
Bůh nám mnoho požehnal,
chvalmež milosť jeho!
On znik, on vzrůst polím dal
chvalmež všemocného!
 
Ne mám, Pane, ó ne nám,
ale jménu Tvému
buď česť a dík vroucí vzdán,
jen Tobé samému!
My jsme sic zem vzdělali,
Tys pak požehnával;
my jsme snopky skládali,
jimž´s Ty sám zrůst dával.
 
Nuž teď s věncem kláskovým
pojďme k Hospodinu,
který zas chlebem novým
obdařil krajinu,
teď snopků prvotiny
k nebesům zdvíhejme,
a za chlebné zrostliny
vroucné díky vzdejme.
 
V Pánu se dnes radujme,
z jeho darů vděčni,
s Davidem poskakujme
s veselkou sváteční.
Bůh nám ty radovánky
milostně přihostil
a naše sprosté stánky
hladu, péče sprostil.
 
Ne pak jen pro nás samé
svou ruku otvírá;
jsouť mu nuznosti známé,
hlad, jenž chudé svírá.
I na ně pamatoval,
děliv zrnka v klásky,
nás hojně obdaroval
nuzníků na částky.
 
Oniť pole nemají,
jak ptactvo nebeské,
v chudobě nás žádají
o živnůstky zemské.
Ó dejmež mile rádi,
co nám Bůh požehnal;
Onť ty zrnka nahradí,
které chudý dostal.
 
 
Při konci polních prací
Bože, nás požehnej, všecko nám dobruo daj,
daj zdravia a chleba, však nám viac netreba.
Bože náš, požehnaj ai ty naše volky,
čo nám navozili žita do stoduolky.