Národní zpěvník 24: Píseň sv. Vojtěcha, K sv. Václavu, Nejsvětější Trojice

Píseň sv. Vojtěcha
Hospodine, pomiluj ny,
Jesu Kriste, pomiluj ny,
ty spase všeho míra!
spasiž ny i uslyšiž,
Hospodine, hlasy naše:
Dej nám všem, Hospodine,
žízň a mír v zemi!
Krleš, Krleš, Krleš.
 
 
K sv. Václavu
Svatý Václave!
Vejvodo české země,
kníže náš, pros za nás Boha,
svatého Ducha.
 
Ty jsi dědic české země,
rozpomeň se na své plémě.
Nedej zahynouti nám i budoucím,
svatý Václave!
 
Pomoci my tvé žádáme,
smiluj se nad námi!
Utěš smutné, zažeň vše zlé,
svatý Václave!
 
Maria matko žádoucí!
Tys Královna všemohoucí,
prosiž za ny, za křesťany,
svého syna Hospodina.
 
 
Nejsvětější Trojice
Jazyk nemůž vysloviti,
jakýs na nebi, Pane!
Tebe ctíti, Tě chváliti
kůr svatých nepřestane.
My se s nimi klaníme,
Tebe srdcem slavíme,
ó nerozdílná Trojice,
již ctí tisícův tisíce!
 
Andělé poklonu činí
věky věkův živému!
Serafini, Cherubíni
sloužíť pánu dobrému.
My se s nimi klaníme,
Tebe srdcem slavíme,
blahoslavená Trojice,
ó měj slávy ještě více!
 
Na věky věkův bohatý
dárce všeho dobrého!
Otče, Synu, Duchu svatý!
Pohleď s trůnu božského,
žeť se srdcem klaníme,
i ústy Tě chválíme.
Ó nejsvětější Trojice,
již ctí tisícův tisíce!
 
Bože jeden, před trůnem Tvým
starci na tvář padají,
před tvorcem a králem svatým
koruny s hlav skládají.
My se s nimi klaníme,
Tebe srdcem slavíme,
blahoslavená Trojice,
ó měj slávy ještě více!
 
Nad Tebe Bůh není jiný,
který moc a moudrost máš.
Tys v třech osobách jediný,
Bůh, stvořitel, král, pán náš.
Tobě my se klaníme,
Tě srdcem, ústy ctíme,
ó nejsvětější Trojice,
již ctí tisícův tisíce!
 
I mocnosti světa všeho
třesou se před tváří Tvou!
Slunce, měsíc, hvězdy svého
uložení pilni jsou.
My se s nimi klaníme,
Tebe srdcem slavíme,
ó nerozdílná Trojice,
již ctí tisícův tisíce!
 
Slitování Tvá veliká
k Tvé cti nás probuzují,
neb dobrodiní všeliká
milosť Tvou osvědčují.
My Tě za to chválíme
a srdcem se klaníme,
blahoslavená Trojice,
již ctí tisícův tisíce!
 
Ó v neobsáhlé Trojici
Otče, Synu předivný!
Od obou pocházející
Duše, Bože jediný!
My se Tobě klaníme,
Tebe srdcem slavíme,
ó nerozdílná Trojice,
již ctí tisícův tisíce!