Náš zákazník, náš pán, podle zjištění ČOI vždy neplatí

Česká obchodní inspekce v průběhu minulého roku kontrolovala, zda nedochází ze strany obchodníků k některé z forem diskriminace spotřebitelů. Celkem provedla 658 kontrol a v 10 případech vzniklo podezření na diskriminaci spotřebitele.
Oobchodní inspekce v období od 2. ledna do 31. prosince 2020 provedla kontrolní akci zaměřenou na ochranu spotřebitele. Konkrétně se jednalo o kontroly zaměřené na dodržování § 6 zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb., který zakazuje prodávajícímu diskriminovat spotřebitele při prodeji výrobků nebo poskytování služeb, tj. zakazuje takové jednání, kdy se s jednou osobou zachází méně příznivě, než se zachází nebo zacházelo nebo by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci, a to zejména z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku zdravotního postižení, víry, náboženského vyznání a světového názoru.
ČOI uskutečnila celkem 658 kontrol a podezření na některou z forem diskriminace zjistila v 10 případech. V 7 případech bylo podezření na diskriminační jednání již prokázáno.
ČOI, vedle kontrol zaměřených na diskriminaci spotřebitele, také prověřovala dodržování dalších právních předpisů. Jejich porušení zaznamenala celkem ve 254 případech.
Zjištěné nedostatky
Podezření na porušení ustanovení § 6 zákona č. 634/1992 Sb., které zakazuje prodávajícímu diskriminovat spotřebitele při prodeji výrobků nebo poskytování služeb, vzniklo celkem v 10 případech. V 7 případech bylo toto podezření na diskriminační jednání již prokázáno.
Jednalo se například o tyto případy diskriminace:
- 1x bylo zjištěno rozdílné stanovení cen vodného a to pro obyvatele s trvalým pobytem ve výši 25 Kč/m3 a pro ostatní obyvatele s jiným, než trvalým pobytem ve výši 50 Kč/m3, aniž by pro to existovaly objektivní a rozumné důvody sledující legitimní cíl, čímž se obviněná obec dopustila diskriminačního jednání vůči obyvatelům bez trvalého pobytu na území obce
- 1x se kontrolovaná osoba dopustila diskriminace spotřebitele když znevýhodnila osoby ruské národnosti (rusky hovořící osoby) oproti česky hovořícím osobám tím, že před učiněním objednávky česky mluvícím osobám (inspektorům ČOI, v postavení spotřebitele), předložila denní obědové menu, nápojový lístek a vícejazyčný jídelní lístek, kdežto rusky mluvícím osobám (inspektorům ČOI, v postavení spotřebitele) denní obědové menu nepředložila s tím, že toto denní menu je k dispozici pouze v českém jazyce, přičemž je s nabídkou denního menu neseznámila ani jiným vhodným způsobem, čímž rusky mluvícím spotřebitelům nebylo umožněno, aby využili poskytované služby v rovnocenném rozsahu, jako spotřebitelé hovořící česky
- 1x byl spotřebitelce odmítnut vstup do prodejny s dětským kočárkem (piktogram, znázorňují tento zákaz, byl umístěn i na vchodových dveřích do prodejny), aniž by k tomu měl prodávající jakýkoli legitimní důvod
Dále bylo zjištěno nedodržení ostatních ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele: 
- v 81 případech obchodníci neseznámili spotřebitele s cenami nabízených výrobků nebo poskytovaných služeb v souladu s cenovými předpisy (§ 12)
- v 67 případech nebyly dodrženy zásady poctivosti prodeje (§ 3)
- v 50 případech nebyl vydán doklad o zakoupení výrobků, ačkoli si o něj spotřebitel požádal nebo vydání dokladu bez potřebných náležitostí (§ 16)
- v 27 případech prodávající řádně neinformovali spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků nebo charakteru poskytovaných služeb (§ 9 odst. 1)
- ve 23 případech prodávající neinformovali spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (§ 14 odst. 1.)
Porušení dalších ustanovení zákona o ochraně spotřebitele a dalších právních předpisů bylo zjištěno v menším rozsahu.
Uložená opatření
V souvislosti s diskriminačním jednáním Česká obchodní inspekce v roce 2020 pravomocně uložila 15 pokut v celkové výši 702 000 Kč. Z tohoto počtu se 13 pokut vztahuje ke kontrolám provedeným již v roce 2019 a 2 pokuty ke kontrolám provedeným v roce 2020.
Na základě zjištěných porušení právních předpisů bylo celkem (včetně pokut za diskriminační jednání) pravomocně uloženo 198 pokut ve  výši 1 330 000 Kč. Dále pro porušení povinností stanovených právními předpisy uložila ČOI zákaz prodeje na 637 kusů výrobků v celkové hodnotě 68 650,40 Kč a zákaz používání na 31 kusů neověřených měřidel, která neodpovídala obecně závazným právním předpisům, technickým normám, jiným technickým předpisům, popřípadě schválenému typu. (12.3.2021)