Nástroj podpory excelentní vědy

Ve Vídni se uskutečnilo jednání Rady pro konkurenceschopnost EU, jehož hlavním tématem byla podpora evropského výzkumu a inovací v letech 2021 až 2027. V 9. rámcovém programu EU Horizon Europe bude na tyto roky určeno na výzkum, vývoj a inovace téměř 100 mld. eur. Jednání ministrů odpovědných za agendu výzkumu se za českou stranu zúčastnil náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Pavel Doleček.
„ČR považuje rámcový program Horizon Europe za klíčový nástroj podpory excelentní vědy a znalostně náročných, průlomových inovací, jež na evropské úrovni vykazují vysokou přidanou hodnotu. Kromě znalostního adresování velkých socioekonomických výzev evropské populace ČR od rámcového programu Horizon Europe očekává i to, že velmi podstatným způsobem přispěje k naplňování Cílů udržitelného rozvoje Organizace spojených národů, jakož i závazků členských států EU vyplývajících z Pařížské dohody o ochraně klimatu,“ uvedl náměstek Doleček.
Finanční prostředky z programu Horizon Europe budou určeny jak na podporu excelentního výzkumu, tak na komercionalizaci vědeckých poznatků a na podporu průlomových inovací v podnikatelské sféře. Důraz bude poté kladen i na přenos znalostí z výzkumného prostředí do průmyslové sféry a zúročení výsledků výzkumu při vývoji zboží a služeb o vysoké přidané hodnotě.
Náměstek Doleček v rámci svých vystoupení představil pozici ČR a národní priority pro vyjednávání legislativního návrhu programu Horizon Europe. Mezi prioritami uvedl např. navýšení rozpočtu na panevropské výzkumné infrastruktury či větší rovnováhu mezi příjemci podpory napříč členskými státy EU.
Vyjednávání legislativního balíčku rámcového programu Horizon Europe patří mezi hlavní priority rakouského předsednictví v Radě EU a mělo by vyvrcholit přijetím věcně příslušných Závěrů Rady pro konkurenceschopnost EU na jejím listopadovém zasedání, které se uskuteční v Bruselu. (18.7.2018)