Někteří provozovatelé e-shopů dlouhodobě neplní zákonné povinnosti

Používání nekalých obchodních praktik je u internetových obchodů stále jedním z nejčastějších problémů. To potvrdily i kontroly, které provedla Česká obchodní inspekce ve 3. čtvrtletí tohoto roku. Ze 177 kontrol bylo zjištěno, že téměř v 85 % případech se prodejci dopustili nezákonných praktik. „Někteří provozovatelé internetových obchodů dlouhodobě neplní základní povinnosti, které jim ukládá zákon o ochraně spotřebitele.  Obchodníci často uvádějí nepravdivé nebo žádné informace, které jsou důležité pro rozhodnutí spotřebitele při koupi zboží. Dále prodejci dostatečně neinformují o možnosti reklamace a často zapomínají informovat o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů,“ říká ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný.  Nejedná se však o obraz trhu, Česká obchodní inspekce při kontrolách e-shopů čerpá ze značného počtu podání spotřebitelů.
Česká obchodní inspekce provedla v období od 1. července do 30. září 2018 celkem 177 kontrol, které byly zaměřeny na dodržování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a dalších právních předpisů. Porušení zákonů bylo zjištěno při 149 kontrolách, což představuje 84,2 % z celkového počtu provedených kontrol. Vysoké procento zjištění lze přičítat především tomu, že se ČOI na základě pravidelného monitoringu cíleně zaměřuje na internetové obchody, u kterých vzniklo podezření, že neplní povinnosti uložené jejich provozovatelům platnými právními předpisy.
Zjištěné nedostatky:
Porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, bylo zjištěno ve 315 případech:
  • v  75 případech se jednalo o klamavé konání (§ 4 v návaznosti na § 5) a v 35 případech šlo o klamavé opomenutí (§ 4 v návaznosti na § 5a)
  • v 79 případech neinformoval prodávající spotřebitele o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů a to také prostřednictvím internetových stránek (§ 14)
  • v 69 případech prodávající neinformoval spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění reklamace (§ 13)
Porušení ostatních právních předpisů bylo zjištěno ve 27 případech:
  • v 10 případech se jednalo o porušení zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole
  • v 6 případech o porušení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
  • v 6 případech o porušení zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
  • ve 2 případech o porušení zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh
  • v 1 případě o porušení zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků
  • v 1 případě o porušení zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
  • v 1 případě bylo porušeno nařízení EP a Rady (EU) 305/2011, ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh 
Uložená opatření
Česká obchodní inspekce ve sledovaném období pravomocně uložila celkem 228 pokut v hodnotě 1 943 500 Kč.
Ve 3. čtvrtletí letošního roku nabyla právní moci nejvyšší pokuta pro e-shopy ve výši 80 000 Kč. Byla uložena společnosti GROWMAN PLAINS s.r.o., za nekalé obchodní praktiky, kdy mimo jiné nesprávně účtovala objednané zboží, špatně informovala spotřebitele o podmínkách uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nebo nabízela zboží, kde není uveden výrobce, dovozce, popřípadě ani dodavatel. 
Další pokuta, rovněž ve výši 80 000 Kč, společnosti H&M za nekalé obchodní praktiky. Tato společnost na stránkách www2.hm.com špatně informovala spotřebitele o podmínkách uplatnění práva na odstoupení od smlouvy a například požadovala poplatek za vrácení zboží, přestože spotřebitel má nárok při nákupu v internetovém obchodě bez sankcí zboží vrátit do 14 dnů bez uvedení důvodu.
Třetí nejvyšší pokutu ve výši 40 000 Kč pravomocně uložila ČOI společnosti Parkour Oblečení s.r.o., šlo také o protiprávní požadavky na spotřebitele v souvislosti s vracením zboží do 14 dnů bez udání důvodu a nedostatečné informace o uplatnění práv z vadného plnění (tj. „reklamace“). (14.12.2018)