Nekvalitní pracovní rukavice mohou představovat vážné zdravotní riziko

Česká obchodní inspekce provedla v minulém roce celostátní kontrolní akci zaměřenou na pracovní rukavice s kůží, které jsou důležitým osobním ochranným prostředkem běžně používaným při práci. ČOI u 40 hospodářských subjektů zkontrolovala 59 typů výrobků. Nedostatky byly zjištěny u 28 typů, což je 47 %. „Přínosem této celostátní kontrolní akce byla skutečnost, že osoby odpovědné za bezpečnost kontrolovaných výrobků provedly nápravná opatření k zajištění odstranění zjištěných nedostatků. Přesto, vzhledem k poměrně vysokému procentu zjištěných nedostatků, budou kontroly ochranných rukavic proti mechanickým rizikům pokračovat v roce 2019,“ říká ředitel ČOI Mojmír Bezecný.
ČOI v průběhu minulého roku kontrolovala 59 typů pracovních rukavic s kůží u 40 hospodářských subjektů. Kontroly byly provedeny u 37 distributorů a třech výrobců.
Cílem této celostátní akce bylo prověřit plnění povinností stanovených zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, dále nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky při uvádění těchto výrobků na trh.
Inspektoři ČOI především prověřovali, zda kontrolované výrobky splňují technické požadavky uvedených právních předpisů. V rámci této akce kontrolovali značení výrobků, průvodní dokumentaci a prohlášení o shodě. Součástí kontrolní akce byl i odběr vzorků výrobků a posouzení jejich vlastností akreditovanou zkušební laboratoří. Za tímto účelem bylo odebráno 14 vzorků výrobků, u kterých se laboratorním posouzením zjišťovalo, zda splňují požadované technické parametry. Stanoveným požadavkům vyhověly pouze 2 výrobky.
U pracovních rukavic byla zjištěna nižší třída ochrany oproti výrobcem deklarované třídě ochrany například v odolnosti proti řezu čepelí, proti propíchnutí nebo proti oděru. Jeden vzorek rukavic také překročil přípustnou hranici obsahu šestimocného chromu, který byl obsažen v kůži rukavic. Tímto zjištěním představuje daný produkt pro jeho uživatele vážné zdravotní riziko. 
Celkem nesplňovalo požadavky stanovené obecně závaznými právními a technickými předpisy 28 typů výrobků. Kromě výše uvedených technických nedostatků byly zjištěny nedostatky týkající se povinného značení (9 typů rukavic), identifikace výrobce (2 typy rukavic) a povinného umístění označení CE (2 typy rukavic). Dále chyběly návody k použití (7 typů rukavic) nebo byl návod k použití neúplný (11 typů rukavic).
Česká obchodní inspekce za porušení výše uvedených nedostatků zatím uložila pravomocně 17 pokut v celkové hodnotě 
54 000 Kč. (22.3.2019)