Nová odpadová data MŽP za 2017: stagnace produkce odpadů v ČR a dominance skládkování komunálních odpadů

Celková produkce a nakládání v ČR
V roce 2017 Česká republika vyprodukovala 34,5 milionů tun všech odpadů, z toho 1,5 milionu tun odpadů nebezpečných. Na jednoho obyvatele ČR tak ročně připadá produkce 3 259 kg všech druhů odpadů.
Odpady obecně dokáže ČR využívat. Z 34,5 milionů tun všech odpadů bylo využito 84 %, z toho 80,5 % materiálově a 3,6 % energeticky. Na skládkách skončilo 9,8 % ze všech odpadů.
Komunální odpady
V roce 2017 tvořil podíl komunálních odpadů na celkové produkci odpadů 16,5 %. Obyvatelé ČR jich v roce 2017 vyprodukovali 5,69 milionů tun, to je o 80 tisíc tun více než v roce 2016. Každý občan ČR tedy v průměru ročně vyprodukuje 537 kg komunálního odpadu.
V roce 2017 bylo v ČR z komunálních odpadů využito  37,5 % materiálově (recyklace a kompostování) a 12 % energeticky (přeměna na teplo nebo elektrickou energii v ZEVO – lidově spalovnách).
Na skládkách vloni bohužel opět skončilo 45,4 % komunálních odpadů, což je o 0,5 % více než v roce 2016.  V černých popelnicích, a tudíž i na skládkách, ale oproti roku 2016 ubylo o téměř 10 % bioodpadu, a to díky zavedení povinného sběru bioodpadu v obcích v roce 2015. „Nová legislativní povinnost určitě pomohla, další odklon bioodpadu ze skládek očekáváme poté, co bude vyhláškou zavedena povinnost třídit bioodpad v obcích celoročně. To začne s příchodem jara příštího roku,“ upozorňuje Jaromír Manhart, ředitel odboru odpadů MŽP. 
V meziročním srovnání i z dlouhodobého trendu produkce a nakládání s odpady v jednotlivých letech vyplývá, že pokud ČR nepřijme novou prorecyklační legislativu v oblasti nakládání s odpady, není možné, aby skládkování samo o sobě klesalo.
Vysokou mírou ukládání odpadů na skládky a zvýhodňováním skládkování odpadů přichází ČR o cenné druhotné suroviny, o rozvoj recyklačního průmyslu, o inovativní technologie a v neposlední řadě i o nová pracovní místa.
ČR je dnes však na hranici jakéhokoliv dalšího snižování skládkování se současnou, od roku 2009 nezměněnou výší skládkovacího poplatku. Výše skládkovacího poplatku v ČR patří v celé EU k těm nejnižším, přestože je prokázáno ve státech okolo nás, že zvýšení skládkovacího poplatku má přímý vliv na zvýšení recyklace odpadů v jednotlivých zemích. Od roku 2012 u nás zvýšení poplatku za skládkování požaduje Evropská komise, na problém s nízkým skládkovacím poplatkem upozornila letos vládu i OECD.  „Nová legislativa všechny předpoklady pro zvýšení recyklace a odklon od skládkování mít bude,“ říká Jaromír Manhart, ředitel odboru odpadů. V nové legislativě, kterou MŽP připravuje, budou zavedeny recyklační motivační nástroje, které obcím umožní platit nadále stejné poplatky za ukládání odpadů na skládky jako dnes, ale bez změny přístupu k nakládání s odpadem to jistě nepůjde.  Zodpovědné a chytré obce, které překročí stanovenou úroveň třídění odpadů vedoucí k jejich následné recyklaci, nebudou zvyšováním poplatků za ukládání odpadů na skládky vůbec dotčeny. (3.10.2018)