Nová pravidla státní podpory: Komise zvýší vnitrostátní podporu pro zemědělce až na 25 000 eur

Strop vnitrostátní podpory pro zemědělce výrazně vzroste, což umožní větší flexibilitu a účinnost, zejména v dobách krize a v situacích, které vyžadují rychlou reakci ze strany veřejných orgánů.
Komise přijala revidovaná pravidla pro státní podporu v odvětví zemědělství (tzv. podporu de minimis): navýšila maximální částku, kterou mohou vnitrostátní orgány použít na podporu zemědělců bez předchozího schválení Komisí. Toto rozhodnutí umožní zemím EU zvýšit podporu pro zemědělce, přičemž nedojde k narušení trhu a zároveň se sníží administrativní zátěž pro vnitrostátní orgány.
Komisař pro zemědělství a rozvoj venkova Phil Hogan uvedl: „Nová pravidla státní podpory pro odvětví zemědělství, která Komise navrhla, odráží význam této formy podpory v době krize. Díky zvýšení maximální částky podpory budou mít vnitrostátní orgány větší manévrovací prostor a budou schopny rychleji a účinněji pomáhat ohroženým zemědělcům. Výše státní podpory, kterou lze poskytnout jednotlivým zemědělcům, vzroste v některých případech o 66 %. I tato nová pravidla budou doplňovat běžná pravidla pro oznámenou státní podporu, která mohou členské státy uplatňovat i nadále.“
Maximální částka podpory, kterou lze přidělit jednomu zemědělskému podniku v průběhu tří let, se zvýší z 15 000 eur na 20 000 eur. Aby se zabránilo možnému narušení hospodářské soutěže, je pro každou zemi EU dána maximální vnitrostátní částka, již nelze překročit. Tento vnitrostátní strop se stanoví na 1,25 % roční zemědělské produkce dané země v průběhu téhož tříletého období (ve stávajících pravidlech je to 1 %). Zvýší se tedy o 25 %.
Pokud země nevynaloží na pomoc jednomu konkrétnímu zemědělskému odvětví více než 50 % svého celkového přídělu, může dokonce podporu de minimis na zemědělský podnik zvýšit až na 25 000 eur a vnitrostátní maximum na 1,5 % roční produkce. To představuje 66% zvýšení stropu na zemědělce a 50% zvýšení vnitrostátního stropu.
Nová pravidla vyžadují, aby země, které se rozhodnou pro tento nejvyšší strop, vytvořily na vnitrostátní úrovni povinné centrální registry. Díky tomu bude možné udělovanou podporu sledovat, čímž se zjednoduší a zlepší poskytování a monitorování podpory de minimis. Některé členské státy již takové registry mají, a budou tak moci vyšší stropy využít okamžitě.
Zvýšené stropy začnou platit 14. března a na podpory, které splňují všechny podmínky, se mohou uplatnit i zpětně.
Souvislosti
Podle pravidel EU pro státní podporu musí členské státy podporu oznámit Komisi a nemohou příslušné opatření realizovat, dokud je Komise neschválí. Pokud je však výše podpory dostatečně malá, jako v případě podpory de minimis, nemusí ji členské státy EU oznamovat a povolení Komise nepotřebují. Tato podpora vzhledem ke své velikosti neohrožuje hospodářskou soutěž a obchod na vnitřním trhu.
Podporu de minimis využívají členské státy obvykle v případech, kdy potřebují jednat rychle, aniž by zaváděly režim v souladu s pravidly státní podpory, tedy zejména v dobách krize. Kromě toho se běžně využívá pro velmi specifické účely, například na pomoc při prevenci či eradikaci nákaz zvířat ihned po jejich vypuknutí nebo na náhrady zemědělcům za škody způsobené zvířaty, která nejsou chráněna unijními ani vnitrostátními právními předpisy (např. divoká prasata). Škody způsobené chráněnými druhy zvířat (vlci, rysi, medvědi atd.) lze nahradit podle pravidel oznámené státní podpory.
Aby Komise pro revizi pravidel de minimis získala podklady, konzultovala členské státy a zúčastněné strany. Tyto příspěvky byly zohledněny v konečné podobě schválených změn. (22.2.2019)