Nová publikace upozorňuje na zohlednění nebezpečí sesuvů při územním plánování

Nová publikace odborníků Akademie věd České Republiky upozorňuje na nebezpečí a rizika, která představují sesuvy při budování sídel a infrastruktury. Jejím cílem je přispět k tomu, aby sesuvy, jako v určitém smyslu slova skrytou hrozbu, úřady, projektanti a stavitelé nepodceňovali, ale aby je řádně zohlednili při plánování využití území. Publikace má oslovit zejména subjekty, které ovlivňují budoucí podobu území, tedy aktéry územního plánování, stavebního rozhodování, projektování a posuzování vlivů na životní prostředí.
„Brožura pod názvem Zodpovědné plánování: Území a sesuvy vznikla v rámci výzkumného programu Přírodní hrozby Strategie AV21. Zaměřuje se nejen na veřejnosti známé sesuvy, ale i na takové, o kterých vědí často jen odborníci. Právě takovéto, částečně skryté hrozby, mohou představovat největší nebezpečí pro budoucí rozvoj území,“ uvedl koordinátor programu Josef Stemberk a ředitel Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd (ÚSMH AV ČR).
Publikace shrnuje poznatky mezioborového týmu geologů, geografů a právníků. Její text byl připraven v součinnosti s Ministerstvem životního prostředí a Českou geologickou službou. „Jsou v ní popsány geologické podmínky a poměry, které působí zvýšenou náchylnost území ke vzniku sesuvů. Dává základní vodítka pro výklad legislativy v oblasti územního plánování, územního rozhodování a posuzování vlivů na životní prostředí, která umožní sesuvy v těchto procesech řádně zohlednit. Nabízí konkrétní příklady přístupů a činností, které mohou obce provádět, aby zmírnily negativní dopady sesuvů,“ popsala editorka publikace Hana Müllerová z Ústavu státu a práva AV ČR.
Jan Klimeš z Oddělení inženýrské geologie ÚSMH doplnil, že problematikou sesuvů a skalních řícení v České republice se zabývá také publikace s názvem Sesuvy – podceňované nebezpečí, kterou vydalo před rokem nakladatelství Academia. Zatímco toto dílo bylo určeno i laické veřejnosti, nová publikace je adresována zejména úředníkům veřejné správy, obcím a projektantům.
Brožura je nyní distribuována na vybrané krajské a obecní úřady v oblastech s nejčastějším výskytem sesuvů i na vybraná odborná pracoviště.
Její elektronická podoba je volně dostupná ke stažení na webu Ústavu státu a práva AV ČR, v sekci Časopisy a knihy / Knihy a e-knihy https://www.ilaw.cas.cz/casopisy-a-knihy/knihy-a-e-knihy/zodpovedne-planovani-uzemi-a-sesuvy.html (9.4.2019)