Novela zákona o zrušení Fondu národního majetku zefektivní hospodaření státu

Parlament schválil Novelu zákona o zrušení Fondu národního majetku České republiky. Cílem novely je zvýšit transparentnost nakládání s veřejnými prostředky a ve svém důsledku posílit roli parlamentu při rozhodování o finančních tocích v řádu miliard korun ročně.
Ministerstvo financí coby nástupnický subjekt Fondu hospodaří s příjmy z privatizace (v současnosti především dividendy ČEZ), které jsou ukládány mimo státní rozpočet na tzv. zvláštních účtech privatizace. Tyto účty jsou vedeny odděleně od státního rozpočtu s cílem, aby výnosy z privatizovaného majetku sloužily k úhradě právě těch závazků státu, které souvisely s privatizací. Jedná se zejména o likvidace ekologických škod, k níž se stát při privatizaci zavázal. Od samotného počátku však zákon připouštěl také použití na jiné, neprivatizační účely. Tyto neprivatizační účely se postupem času staly hlavními výdajovými tituly hrazenými z tohoto zvláštního účtu a navíc se k nim postupně, dílčími novelami zákona, přidávaly další a další. Z privatizačních zdrojů tak byly hrazeny četné vládní projekty. Například již v roce 2007 investovala vláda z tohoto účtu do oblastí nesouvisejících s privatizací (zejména do Státního fondu dopravní infrastruktury) 21 mld. Kč, o rok později to bylo dokonce téměř 34 mld. Kč.
Od roku 2012 byla uzákoněna možnost převádět prostředky z výnosů privatizace do státního rozpočtu. Často se v této souvislosti uvádí, že tyto prostředky měly sloužit na krytí schodku důchodového účtu. Je ale třeba si uvědomit, že ve chvíli, kdy jsou prostředky převedeny do rozpočtu, stávají se příjmy státního rozpočtu a jsou k nerozeznání od jiných příjmů rozpočtu, typicky daní. Od roku 2012 bylo do státního rozpočtu převáděno průměrně 10 mld. ročně, a to při zachování bezpečného zůstatku na krytí privatizačních výdajů, zejména nejvýznamnější ekologie.
Jedinou podmínkou, která k tomuto převodu musí být splněna, je záporné saldo důchodového systému – tedy že příjmy vybrané v daném roce na sociálním pojistném jsou nižší, než prostředky vyplacené na důchody: Technická podmínka, která v roce 2018 nenastala, protože se důchodový systém po mnoha letech ocitl v přebytku a nejinak tomu pravděpodobně bude i v roce příštím.
„Ministerstvo financí se jako zodpovědný hospodář rozhodlo tuto absurdní situaci řešit jednoduchou a logickou novelou, která usnadní převádění peněz z jedné státní kapsy do druhé – z privatizačních účtů do státního rozpočtu. Vítám, že prostředky, které nebudou využity na krytí privatizačních výdajů, nezůstanou nečinně ležet, ale budou moci být smysluplně využity na investiční či sociální potřeby dle aktuálního stavu hospodářství. Tento proces bude transparentní a kontrolovatelný, neboť bude podléhat standardním procesům uplatňovaným při sestavování státního rozpočtu,“ komentuje schválení návrhu Ministerstva financí ministryně financí Alena Schillerová. (5.12.2018)